موضع سازمان خەبات دربارە استراتژی جدید آمریكا در مورد رژیم ایران

  روز شنبه 21مهر 96، استراتژی آمریكا در برابر رژیم ایران كە از جانب آ‌قای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریكا  اعلام شد، سیاستها و برنامەهای مداخلە جویانە رژیم ايران در جهان و كشورهای منطقە و ترویج تروریست و همكاری با گروههای تروریستی را برشمرد، و ضرورت رودرو شدن با حكومت آ‌خوندی در ایران را یكی از كارهای اصلی حكومتش دانست و از كشورهای دوست و همپیمان آمریكا خواست تا در رویاروی با حكمان ایران همكاری بعمل آ‌ورند. 

آ‌قای ترامپ، سپاه پاسداران را یک سازمان تروریستی خواند و به‌ وزارت خزانه‌داری فرمان داد این نهاد سركوبگر و مسئولین و مأموران آ‌نرا مورد تحریمهای بیشتری قرار دهد، كه وزارت خزانەداری آ‌مریكا بلافاصله سپاه پاسداران رژیم را مورد تحریم بیشتر قرار داد و آ‌ن را در لیست تروریستی گنجاند. 

اعلام استراتژی آمریكا علیە رژیم آ‌خوندی و نامگذاری سپاه پاسداران در ليست تروريستى  وحشت و سراسیمگی  مسئولین رژیم را بە دنبال داشت. آ‌خوند حسن روحانی  بلافاصله پس از سخنرانی رئیس‌جمهور آمریکا، در وحشت از سیاست جدید آ‌مریکا، ضمن حملە شدید بە رئیس جمهور آ‌مریكا خود را پیرو خط و فرمان خامنەای دانست و از سپاه پاسداران این عامل و مسئول  کشتار مردم بیگناه در ایران، كوردستان، سوریه و عراق تعریف و تمجید كرد.

برای سازمان خەبات كردستان ایران جای تعجب نیست كە آخوند روحانی بە اصطلاح ریفورمیست از  خامنەای ديكتاتور و سپاه پاسداران، این نیروی جرثومە و سركوبگر و تروریست را ستایش میكند. اما كسانی كە بە رفرم و اصلاحات در حاكمیت آ‌خوندی دل خوش كردە بودند دیگر بهانەای برای تداوم  مماشات با این رژیم ضد انسانی و دشمن اصلی مردم ايران و مردم كورد در تمامی بخشهای كوردستان و بخصوص كوردستان ایران نخواهند داشت.

سازمان خەبات با استقبال از استراتژی آ‌مریكا علیە رژیم آخوندی و سپاه پاسداران، آنرا را بە خلق كورد، پیشمرگان مبارز و مقاومت سرتاسری در ایران تبریك میگوید. شكی نیست استراتژی جدید آ‌مریكا علیە حكومت ایران میتواند بر مبارزە سیاسی در ایران و كوردستان و همچنین بر روند همكاری میان احزاب سیاسی كوردستان تأثیرگذار باشد. ما از احزاب سیاسی تقاضا داریم در راستای سرنگونی رژیم ایران و استقرار آ‌زادی در ایران و تحقق حقوق مردم كوردستان روند همكاری و همبستگی را افزایش و توسعه دهند تا از فرصتهای و تحولات جدید سیاسی استفادە لازم را بە عمل آ‌وریم.

 

سازمان خەبات كوردستان ایران

 

چهارشنبە 15 اكتبر 2017
ڕێکه‌و 2017-10-18 14:58:58
به‌شی ( سیاسی )سیاسی