پیام تبریك سازمان مجاهدین خلق ایران به مناسبت سالگرد تأسیس سازمان خبات كردستان ايران

سازمان مجاهدين خلق ايران طی پیامی سالگرد تأسیس سازمان خبات را بە دبیركل جناب كاك باباشیخ حسینی، اعضاى رهبری، اعضا و كادرها و عموم مردم كردستان تبریك و تهنیت گفتە است.
سازمان مجاهدین خلق ایران در پیام تبریك خود بە عملكرد سازمان خبات اشاره كرده و درباره اهداف آن نوشتە است:  سازمان خبات همچون گذشته با پایفشردن بر مبارزه حقطلبانه مردم کردستان ايران در پيوند با مقاومت سراسرى مردم ايران برای سرنگونی ديكتاتوري آخوندى و کسب آزادی و دمکراسی و نيز با همپيمانی با سازمان مجاهدين خلق و شورای ملی مقاومت ايران تنها جايگزين دمكراتيك براي رژيم ضدبشري آخوندي، يک سياست اصيل و ترقيخواهانه را در كردستان ايران پيش برده است. سياستى كه بخصوص در زمانى كه رژيم آخوندى با بحران سرنگونى دست به گريبان است و جنبش هاى اعتراضى در مناطق مختلف كشور ادامه دارد، راهگشا و راهنماى قابل اتكايى براي مبارزات مردم دلير كردستان ايران بوده است.
در بخش دیگری از پیام سازمان مجاهدین آ‌مدە است: مرزبنديهاى قاطع سازمان خبات كردستان ايران با ديکتاتوريهاى شاه و شيخ و مقابله با توطئه هاى وزارت اطلاعات منحوس آخوندى براي مخدوش كردن مرزبندي مبارزات مردم دلير كردستان و آلوده كردن آنها به بي مرزي با جانيان حاكم بر ايران و بقاياى سلطنت، از جمله اقدامات درخشان سازمان خبات در سال گذشته بوده است.  كما اينكه در آخرين موضع گيري قاطع سازمان خبات در روزهاي اخير بدرستي آمده است : خواست مردم كردستان ايران«........ سرنگوني نهايي اين رژيم ديكتاتوري است. از همين نظر سازمان خبات بر اين باور است كه اجابت هرگونه درخواست فريبكارانه تحت نام مذاكره با اين رژيم ديكتاتور، جنايت و خيانت به تاريخ مبارزات مشروع جنبش حقخواهانه مردم كردستان است.........»  تأکيد هميشگى سازمان خبات بر طرح شورای ملی مقاومت در مورد خودمختاری کرستان ايران، نه تنها باعث تحكيم پيوند جنبش عادلانه منطقه اى و مقاومت رهائي بخش سراسرى است بلكه هيچ جايي براي اتهامات سخيف درباره تجزيه طلبي پيشمرگان و مبارزان كردستان ايران باقي نميگذارد.
در پایان پیام تبریك سازمان مجاهیدن خلق ایران آمدە است:  در سالگرد تإسيس سازمان خبات كردستان ايران، به شادروان ماموستا جلال الدين حسينی، بنيانگذار سازمان خبات، و به همه اعضا و پيشمرگان اين سازمان که در مبارزه عليه رژيم جهل وجنايت ولايت فقيه بهشهادت رسيدهاند، درود میفرستيم.
شایان ذكر است سازمان خبات كردستان ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران بیش از 25 سال است علیه رژیم آ‌خوندی و در راستای سرنگونی این رژیم و جایگزین حكومتی دمكراتیك در ایران و احقاق حقوق حقه مردم كردستان همپیمان هستند و مدام بر این همپیمانی و رسیدن بە اهداف مشترك خود پافشاری می كنند.
ڕێکه‌و 2019-09-01 22:29:54
به‌شی ( بایگانی )سیاسی