باباشیخ حسینی : انتخابات در ایران جز ابزاری تبلیغاتی و نیرنگی برای بقای حاكمیت و شعبدەبازی سیاسی بيش نيست و نمی توان نامی دیگر برای آ‌ن گذاشت  با هدف اطلاع از آ‌خرین مسائل و پیشامدهای سیاسی جهان و منطقه و همچنین انتخابات مجلس اسلامی و خبرگان رژیم و اوضاع ایران و كوردستان و جنبش آزادیخواهانە خلق كورد در كوردستان ایران با آ‌قای كاك باباشیخ حسینی دبیركل سازمان خەبات كوردستان ایران  گفتگو ترتیب دادیم كە مد نظر خوانندگان گرامى قرار ميگيرد

. 1ـ نظر و بينش شما در رابطه با واپسین پیشامدهای جیهانی و منطقه ای چیست؟ 

پس از ظهور گروە تروریستی داعش و اشغال قسمتی از خاك كشورهای سوریە، عراق و لیبی توسط این گروە و آ‌غاز جنگی گستردە و خانمانسوز در منطقه خاورمیانە، و اقدامات تروریستی داعش در فرانسە و تهدیدات تروریستی كە متوجهە اكثریت كشورهای اروپایی گشتە، جهان همكنون دچار آ‌شوب و بحران بزرگی شدە است. این شرایط نوین سیاسی و حاد امنیتی بین المللی زمینەهای دخالت و حضور عملی ابر قدرتهای جهان در منطقه را فراهم نمودە است. بە گونەای كە روسیە مستقیما وارد عمل شدە و همچون طرفی در معادلات سیاسی، با ارسال نیروی نظامی بە سوریە و حمایت عملی و همه جانبه از بشار اسد و تشكیل نوعی همپیمانی با رژیم ددمنش آ‌خوندی و رژیم سوریە و همچنین حزب الله لبنان توازن قوا در منطقه را نامتوازن كرده است. بی تردید چند سالی بود كە روسیە بە دنبال فرصتی برای دخالتهای گستردەتر و حضور مستقیم در منطقە و پیشبرد رقابتهای سیاسی با قدرتهاى غربى بود. بدیهیست امریكا بە مثابە بزرگترین نیروی جهانی اسرار بر حفظ پایگاە خود در منطقە خاورمیانە نداشت و در ارتباط با مشكلات سیاسی جهانی و بە ویژە در ارتباط با مقابلە با حكومت سوریە، و با امتیازهای پی در پی بە رژیم آ‌خوندی و بی تفاوتی و چشم پوشی ازمنافع كشورهای دوستش در منطقه وبه نوعى چشم پوشی از نقشەی سیاسی و شعار دمكراسی و عدالت جهانی، نقش و جایگاە امریكا را رو بە انزوا كشاند. بر اساس تحلیل اكثر سیاسیون،در اين برهه زمانى، جهان وارد مرحلەای نوین از بلوك بنديها گردیدە و همكنون جبهەهای متعدد نقش آ‌فرینی می كنند و بە جز امریكا ، كشور روسیە همچون قطبی جهانی بە دنبال منافع و سودجویهای خود بودە و همچنین كشورهای چین و هندوستان نیز كه دارای بمب اتمی و دارای بیشترین جمعیت جهان هستند نیز در معادلات سیاسی بە دنبال سهم و منافع سیاسی و اقتصادی خود هستند. با این تحلیل كوتاە و سریع، می توان نتيجه گرفت كە امنیت و آ‌سایش منطقە خاورمیانە و در كل آ‌سایش جهان در برابر تهدیدی بزرگ قرار گرفتە و در آستانه بحرانهای بیشتر و جنگهای خانمانسوزتر ميباشد

. 2ـ آ‌قای كاك باباشیخ حسینی پدیدە داعش تا چە میزانی برتحولات جهانی و تغییرات پیش آ‌مدە دخیل بودە؟ آ‌یا می توان اینگونە تعبیر كرد كە صرفا داعش محور تغییر و تحولات بودە یا تحولات كنونی ادامە جنگ و كشمكشهاى سیاسی جهان و پروژەهای ابر قدرتهای جهانی بودە كە موضوع داعش آ‌ن را تسریع بخشیدە است؟

 بە عقیدە من تغییرات سیاسی در من قه و سرنگونی حكومتهای مستبد در كشورهای عربی فضاى آزاد را براى رشد افكار افراطی و ارتجاعی بوجود آورد و متاسفانە امكان برای تبليغ افكار افراطی جهادی بوجود آمد و موجبات رشد سریع این افكار و در نهایت اشغال قسمتی از خاك كشورهای سوریە و عراق و لیبی توسط این گروهای افراطی و تبدیل آ‌نان بە تهدیدی جدی برای كشورهای منطقه شد. بە عقیدە من كشورهای ابر قدرت جهان با ظهور داعش توانستند اهداف درازمدت خودرا به آسانى دنبال كنند و بە جای اینكە در فكر حل مشكلات اساسى منطقه باشند در تلاشند از آ‌ب گل آ‌لود ماهی گرفتە و بە منافعشان برسند. احتمالا كشورهای ابر قدرت در زمینە ظهور و گسترش داعش دخیل نباشند اما با سكوت معنادارشان در اوايل ظهور داعش و با كم اهميت جلوه دادن این موضوع حاد و حیاتی به نوعى راە را برای رشد سریع این گروە جنایتكار باز نمودند. اگر در ابتدا داعش تنها تهدیدی برای شورهای منطقه بود امروز تهدیدی برای كل جهان محسوب می شود. همكنون موضوع داعش و مشكلات این گروە تروریستی و همچنین تعامل با رژیم آ‌خوندی بە نقطه اشتراك مراودات و مخالفت و برخوردهای سیاسی كشورهای جهانی تبدیل گشتە است

. 3ـ كاك باباشیخ، بە باور شما این تحولات می تواند منافع خلق كورد را بدنبال داشتە باشد؟ كورد در این شرایط بایستی چە سیاستی را اتخاذ نماید؟

 بە عقیدە من اگر خلق كورد و نیروهای سیاسی كوردستان متحدانە با شرایط كنونی و بحرانها مقابلە نمایند و اختلافات را كنار گذاشتە و برادری و همكاری و همفكری را سرلوحە سیاست و كارشان كنند و در همانحال نیز ضمن توجە بیشتر بە مشكلات حاد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در ايران،در برابر توطئه های رژیم آ‌خوندی باشند هوشيارانه عكس العمل نشان دهند بی تردید، شرایط جدید منافع خلق كورد را در پی خواهد داشت

. 4ـ اگر وارد بحث ایران شویم بە عقیدە شما سیر تحولات و پیشامدهای مربوط بە كشور ایران و رژیم آ‌خوندی بە كجا ختم می شود؟

 پس از تواقفنامە كشورهای 1+5 با رژیم ایران و لغو بخش اصلی تحریمها ، حاكمیت آخوندى دچار تكبر و غرور گشت، بە گونەای كە دخالتهای رژیم در امور داخلی كشورهای منطقه گسترش یافت و همچنین در داخل ایران نیز سركوب و استثمار مردم در عموم و بە ویژە فعالين آ‌زادیخواه افزایش یافتە است. از سوی دیگر توافق اتمی رژیم با كشورهای غربی كە می بایست موجب پایان اختلافات باندهاى حاكمیت را فراهم سازد، برعكس موجب افزايش مشكلات و اختلافات شدیدتر درون حاكمیت گشتە و جنگ و تقابل باندهای رژیم بالا گرفتە است. این اختلافات بە گونەایست كە حتی صدای شماری از مقامات بلند پایە رژیم را درآ‌وردە و بە تهدیدی برای بقا و موجودیت رژیم بە شمار می آ‌ید. بر مبناى این شرح كوتاه و همچنین براساس پیش بینی صاحب نظران شرایط كنونى و آ‌یندە بر وفق مراد و درچارچوب منافع حاكمیت آ‌خوندی نخواهد بود

. 5ـ آ‌قای حسینی، در اسفند ماە آ‌یندە دهمین دورە انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین مجلس خبرگان رهبری برگزار می گردد. نظر شما در رابطە با این انتخابات چگونە است و در كل پدیدە انتخابات در نظام آ‌خوندی چە معنا و مفهومی دارد؟ آ‌یا موضع سازمان خەبات تحریم خواهد بود یا مشاركت؟

 زمانیكە صحبت از پروسە انتخابات در كشوری میشود بایستی مكانیزم انتخابات و معیارهای دمكراسی را مورد توجە قرار داد. N‌یا در ایران حكومتی دمكراتیك بر سر كار است؟ بی تردید خیر. همچنانكە بدیهی است در ايران حكومتی بر مسند قدرت است كە هیچ شاخص دمكراسی و آ‌زادی در آ‌ن موجود نیست . حكومت ایران یكی از دیكتاتورترین حاكمیتهای جهان و منطقه است كە طی 37 سال گذشتە بدون هیچ واهمەای حقوق بشر را نقض كرده. در ایران تنها یكى از اهرمهاى حاكمیت دارای صلاحیت و قدرت است و آ‌ن هم ویلایت فقیه و افراد وابستە بە بیت رهبری می باشد. در طول تاریخ حاكمیت این رژیم، مجلس شورای اسلامی تنها در خدمت اوامر خامنەای بودە و در صورتیكە یكی از اعضای مجلس بە گونەای در تضاد با منافع رهبری عملى كردە باشد، مورد غضب و تنفر رهبر و بیت رهبری قرار گرفتە است.در انتخابات اسفندماە شرایط بە نسبت نمایشات سابق متفاوت تر است. در نمايش انتخابات پیشرو كە همزمان اعضای مجلس و خبرگان رهبری انتخاب می شوند، از همكنون باند خامنەای شدیدتر از سابق اقدام بە مهندسی كردن انتخابات كردةاند و گی اقدامی، شمار بسیار زیادی از اعضای باند رفسنجانی ـ روحانی را توسط شوراى نگهبان رد صلاحیت كردەاند. معاون وزیر داخلی رژیم اعلام نمود كە 6 هزار و 180 تن از جانب شورای نگهبان مورد عدم صلاحیت قرار گرفتەاند كە در بین آ‌نها نوە خمینی نیز در امان نماندە و رد صلاحیت شدە است. بر همین اساس در چارچوب سیستم فرمانروایی حكومت آ‌خوندی انتخابات بە جز ابزاری تبلیغاتی و نیرنگی برای بقای حاكمیت و شعبدەبازی سیاسی ، نمی توان نامی دیگر برای آ‌ن گذاشت. روشن است كە مشاركت در انتخابات و داغ نمودن تنور این نمایش تنها منافع رژیم آ‌خوندی را در پی خواهد داشت و فرمانروابان جانی از آ‌ن سود می جویند. سازمان خەبات كوردستان ایران بر اساس این واقعیات هرگونە انتخاباتی در ایران را غیرە دمكراتیك دانستە و از مردم كوردستان می خواهد تا جایی كە می توانند و زندگی و جانشان بە خطر نيافتد در این نمایش شركت نكنند و گزینە تحریم را پیش برند

. 6ـ بە باور شما جریان روحانی با سایر باندهای رژیم فرقی نداشتە و نمی توان بە حل مسائل از طریق جریان او امیدوار بود؟ مشكل سیستم حاكمیت تنها فساد و ستمگری اشخاص نیست، مشكل بزرگ خود سیستم حكومت و قانون اساسی حكومت است. روحانی یان هر شخص دیگری با هر شعار پر زرق و برق بە مسنتد قدرت راە یابد، كار اصلیش خدمت بە ولی فقیه خواهد بود، ولى فقيه كە خود را نائب خدا بر روی زمین قلمداد نمودە و تصمیم گیری می نماید و اعمال قدرت مى كند. زمانی كە در قانون اساسی ایران زنان قادر بە رسیدن بە پست ریاست جمهوری نیستند و تنها راە برا اشخاصی باز است كە اجير شده و وفادار بە شاخصهای مرتجعانە قانون اساسی هستند، دیگر معنای برای انتخابات باقی نمی ماند. بر همین اساس نە روحانی قادر است و نە میخواهد هیچگونە تغییر و تحول مثبتى در چارچوب منافع مردم ایجاد كند. مردم ایران زمانی می توانند بە تحولات و تغييرات در ایران اميدوار باشند كە سیستم حكومتداری تغییر یافتە و قانون اساسی كشور بر اساس دمكراسی و همزیستی تدوين شود و و در آن همە اقشار و ملیتها و مذاهب در خیر و منافع كشور سهیم باشند

. 7ـ كاك باباشیخ آ‌یا بە عقیدە شما در این شرایط حاد بحرانى سیستم سیاسی در ایران اوضاع احزاب و جریانهای سیاسی كوردستان ایران و در عموم جبهە آ‌زادیخواهان مناسب و در خور شرایط است؟

 بە باور من درست نیست كە وضعیت سیاسی ایران را بە وضعیت سیاسی حاكمیت گرە بزنیم. در ابتدای سخنانم بە وضعیت سیاسی ایران و چشم انداز تحولات و پیشامدهای آ‌ن اشارە نمودم. هر اندازه در ایران بحرانها بسیار بزرگ و برجستە و لاینحل باشند، اگر نیرو و جریانهای سیاسی فعال و كارآ‌مد نبودە قادر نخواهند بود شرایط را بە نفع عموم مردم و خود تغییر دهند. متأسفانە همكنون انشعابات داخلى در نیروهای سیاسی كوردستان بە مشكلی اساسی تبدیل گشتە و هیچكدام از تلاشها برای كار مشترك و برنامەریزی برای تشكیل یك اتحاد عملى و ملی مثمر ثمر نيست. بە معنای دیگری نیروهای سیاسی كە فراخوان دمكراسی و یكسانی و احترام متقابل سر می دهند بە باور من هنوز هم بە درستی واژە دمكراسی را درنیافتەاند و یا اینكە در بدترین حالت، از دمكراسی و احترام متقابل همچون شعاری برای پیشبرد منافع حزبیشان استفادە می نمایند. اگر نیروهای سیاسی هم صدایی را مبنا و در راستای كار مشترك نمایند، خود قادر بە خلق شرایط مناسب خواهند بود. بە معنای دیگر در بدترین شرایط هم با اتحاد و همبستگی و كار مشترك می توان بر مشكلات بسیار بزرگ غلبە نمود. سازمان خەبات كوردستان ایران بە مثابە نیروی ملی و میهنی كە بە كار مشترك با نیرو و جریانهای سیاسی كوردستان و نیروهای سراسری اعتقاد دارد، مستمرا در این راستا تلاش نموە و بر همین اساس با درك درست این واقعیت با سازمان مجاهدین خلق ایران همپیمانی و دوستی برقرار نمودە است

. 8ـ آیا هیچ اقدامی برای حل این مشكلات در جریان است؟

 متأسفانە در شرایط كنونی هیچ افق روشنی برای رفع مشكلات دیدە نمی شود. امیدواریم در آ‌یندەای نە چندان دور شاهد پیروزی این پروژە بودە و با احساس مسئولیت همگانی قادر بە غلبە بر مشكلات باشیم و حتما هم می توانیم با تكیە بر مبارزە مشروع انقلابیمان و حمایت مردم كوردستان شاهدچنین روزی خواهیم بود.

 9ـ سازمان خەبات چە برنامە و پروژە عملی برای حل این مشكل در دست دارد؟

 در سال 2010 پروژەای 10 مادەای را بە نیرو و جریانهای محترم كوردستان ارائە كردیم. این برنامە سازمان خەبات در راستای تحقق كار مشترك و اتحادو همفكرى، كمترین تضادی با منافع خلق و میهن ندارد. همچنین در دیدارها و جلسات هیأتهای سازمان خەبات با احزاب كوردستان ايران بر ضرورت اتحاد و همبستگی تاكيد و پیشنهاد كردەایم كە یكی از نیروهای سیاسی در اقدامی پیش قدمانە سایر نیروهای سیاسی كوردستان را دعوت نمودە تا بتوان از نزدیك در این رابطە و بر سر مكانیزمهای تحقق آ‌ن بە گفتگو بپردازیم و بە نوعی در راستای تشكیل جبهە كوردستانی بكوشیم.

 
ڕێکه‌و 2016-02-17 19:43:54
به‌شی ( دیمانه‌ )سیاسی