نكاتی اجمالی برای سازمان خبات در بستر كنگرە ششم!


بخش سوم و پایان

در دو بخش قبلی بە مسائلی در مورد برنامەراهبردی و اهداف عمومی سازمان خبات اشاره كرده و نكاتی كە لازم بە بازبینی در كنگرە ششم هست را مورد توجه قراردادم. شكی نیست، كنگرە گردهمایی اعضای منتخب در ارگانهای مختلف سازمان برای برسى كم و كاستیهای سیاسی و اجرائی است در همان حال طرح و برنامەریزی سیاسی و تشكیلاتی نو را به ميان آورده و درباره آنها تصميم گیری خواهند كرد. 

در این بخش از مطلب مورد نظر، سعی خواهم كرد خلاصەوار بە مصوبە و آیین نامەی داخلی سازمان خبات بپردازم. آیین نامە به معناى قوانین و دسثلين داخلی سازمان برای تنظيم و نظم و نظام دادن به تشكیلات است، از اين رو یكی از نكات مهم و حائز اهمیت هر تشكیلات سیاسی است كه بايد به آن اهميت خاصى داده شود. هیچ تشكيلاتى بدون نظم و نظام و دسثلين تشكيلاتى قادر به پیشبرد اهداف خود نخواهد بود.

قبل از هر چیز لازم است بە مسئلەی مهمی در مورد اصل اساسنامە سازمان اشارە كرد. بە نظر بندە بهتر است اساسنامە بە شیوەای طراحی شود كە ابتدا به نام و بیوگرافی سازمان و تشكل سیاسی بپردازد، نە اینكە نام  و تعریف سازمان بعد از تمام بخشهای دیگری چون مقدمە و نكات دیگر، جای بگیرد. اساسنامەی سازمان خبات ابتدا از مقدمه شروع مى شود كه در مورد تاریخ و دلایل تقسیم كوردستان  و ظلم و ستم مضاعفی كە از جانب رژیمهای متجاوز بە مردم اين ديار روا شدە اشارە مى كند، بە دنبال آن هم بە اهداف عمومی و دیگر اهداف سازمان می پردازد و در پایان همە آ‌نها مسئلە آ‌یین نامەی داخلی و نام و شناسە سازمان را توضیح می دهد.  كە جای دارد دوبارە شیوە و طرح اساسنامە مورد بحث قرار گیرد.

یكی از انتقاداتی كە باید در این جا مطرح كرد و بە میان آ‌ورد، این است كە اغلب بندهای آیین نامە داخلی را اجرا نكردە و بە فراموشی سپردەایم كە این خود اثرات منفی در پیشبرد كار ارگان و نهادهای سازمان بجای گذاشتە است.

در كار سیاسی و سازمانی مهمترین مسئلە تطبیق قانون و دسثلين آ‌ن در افراد و اعضاء است، منظور من این است كە در هر سطح و مسئوليتى هستیم لازم است تصمیمات و آ‌یین نامەی سازمان را در خود تطبیق دادەو تمامی بند و مصوبات داخلی را اجرا كنیم.

مسئلەی دیگر تعریف وظیفە و حق اعضا در سازمان سیاسی است. این مهم باید برای تمامی افراد روشن باشد كە هر فردی در سازمان دارای هم حق و هم وظیفە است، اگر كسی بە هر دلیلی وظایف خود را فراموش كردە یا انجام ندادە است بايد بداند دارای هیچ حقی نیست. متأسفانە این مسئلەی مهم در سازمان خبات تعریف روشنی ندارد. هستند كسانی كە نە اینكە وظایف خود را انجام ندادەاند بلكە در كار دیگران هم ایجاد اختلال می كنند، ولی در عوض از همە بیشتر خواهان حقوق و مزایای سازمانی هستند. كە این بر عكس اصول كار سیاسی و تشكیلاتی است.

یكی دیگر از اشكالات كار ما نبود تشویق و تنبیە است، در سازمان لازم است و باید این دو را بە شیوەای درست فرمول كرد و كسانی كە وظایف و تصميمات سازمانى را به درستى انجام ندهند لازم است تنبیە شوند و كسانی كە به وظایف عمل مى كنند و امورات را پیش می برند تشویق شوند.

 

مسئلە مهم دیگری كە باید بە آ‌ن خاتمە داد مسئلە سلیقەهای شخصی است كە این مطلب در برخی موارد در سازمان بە وضوح دیدە می شود و سازمان خبات را دچار مشكل بزرگی كردە است. خیلی مواقع از این مسئلە متأثر و ناراحت بودەایم كە دوستان نظرات خود را در اجتماع و نشستهای كمیتە مركزی مطرح كردە و مورد قبول كمیتە مركزی قرار گرفتە و بە طرح اجرائی و تصمیم تشكیلاتی تبدیل شدە، ولی مدت زیادی نگذشتە كە همان شخص مخالف تصمیم كمیتە مركزی بودە و در اجرای این تصمیم اختلال درست كردە است. بایستی در این كنگرە تمامی این نكات بازنگری شدە و بر اجرای آ‌یین نامەها و مصوبات داخلی سازمان تأكید شود و همەی اعضا و بخصوص رهبری آ‌یندە بە آنها ملزم و پایبند باشد در غیر این صورت باید مسئولیت عواقب عدم رعایت قوانین و اصول بنیادی تشكیلاتی را متحمل شود و با رعایت اصول سازمانی، كار شكنیها را با اجرای قوانین  پایان داد.

قبل از اتمام این مطلب، موضوع مهمی را كە باید پیش كشید، آن است كه ما باید این سئوالات را از خود بپرسیم كە ما كی هستیم و آ‌رمان و هدف ما چیست؟ و فرق ما با مردم عادی چیست؟ بە نظر من ما انسانهائی با تفكر سیاسی و با اردەای هستیم كه  با عذمی راسخ برای آ‌زادی و حل مسئلە سیاسی و حقوقی یك ملت تحت ستم در سازمانی سیاسی علیە رژیمی دیكتاتور و مستبد و قرون وسطائی مبارزە می كنیم، پس ما باید خود را از مردم عادی كە دارای چنین آرمانهای ارزشمندی نیستند جدا كرده و ارزش خود و سازمانی كه  برای پیشبرد اهداف چندین سالەی مردم كردستان بدون هیچ وقفەای بە مبارزە ادامە دادە و در این راە مایەى زياد و خونهای ارزشمندی بخشیدە است ارزش زیادی قائل باشیم و احساس غرور كنیم. سازمان خبات كردستان ایران كە دارای تاریخچەای درخشان 38 سالە در مبارزات كوردستان است، و بدون هیچ اشتباە سیاسی بزرگی و در یك مرزبندی واضح و درست براى نفی هر نوع مذاكرە با رژیم آ‌‌خوندی برای احقاق حقوق مردم كردستان و سرنگونی اين نظام و بنیاد حكومتی دمكراتیك و مردمی قاطعانە بە راە پر افتخار خود ادامە می دهد و سربلندانە تمامی فراز و نشیبهای پیشرو را پشت سر خواهد گذاشت.

شكی نیست با اراده و اعتماد به نفس، توان حل تمام كم و كاستیهای موجود را خواهیم داشت، ما باید از كارهای جزئی و بی ربط دور شده و تنها و تنها توان خود را روی مسائل سیاسی و سازمانی خود متمركز كنیم و به پیروزی نهائی بیاندیشیم.

بە امید پیروزی برای كنگرەی ششم و سازمان خبات كردستان ایران و جنبش حقطلبانە و آ‌زادیخواهانەی مردم كوردستان و ایران.

ڕێکه‌و 2017-02-13 10:22:15
به‌شی ( وتاری سیاسی )سیاسی