آنلاین 67
جمعه 12 خرداد 2723
سازمان خَبات کردستان ایران
مصاحـبه - ديدگاههاى سازمان خه‌بات در رابطه با مشكلات و اوضاع منطقه. ايران و كردستان

به‌ منظور اطلاع ييشتر و انتقال ديدگاههاى سازمان خه‌بات در رابطه با مشكلات و اوضاع منطقه اى و ايران و كردستان و همچنين اوضاع جنبش كرد و اپوزسيون ايرانى ، تيكوشان گفتگويی با آقاى كاك باباشیخ حسينى دبير كل سازمان خه‌بات كردستان ايران ترتيب داده‌ كه‌ ايشان به‌ پرسشهاى تيكوشان بدين گونه‌ پاسخ داده‌اند.

كاك باباشيخ سال ٩٠ هجرى شمسی به‌ پايان رسيد و سال ٩١ آغاز گرديد، به‌ نظر شما در سال گـذشته‌ جنبش كرد در چه‌ شرايطى بود و آيا كارى بوده‌ كه‌ مى بايست انجام گيرد و موفق به‌ انجام آن نبوده‌ايد؟

پاسخ: مى توان گفت شرايط كورد در مجموع خوب بوده‌ است. اكنون ملت كورد و قضيه آن در مراكز جهانى و در مجموع كشورهاى جهان يكى از مباحث است و اندك نهاد جهانى وجود دارد كه‌ به‌ نسبت مشكل كورد و خواسته‌هايش بی اطلاع باشد. بی ترديد اقليم كردستان و حاكميتى كه‌ در كردستان عراق وجود دارد، بسيار حائز اهميت و ارزشمند است. اگر از مشكلات كرد در هر كدام از قسمتهاى كردستان صحبت كنيم، بی گومان سخن ديگرى است و به‌ دقت و زمان بيشترى نيازمند است. من به‌ تحليل شرايط و اوضاع جنبش و مشكلات كورد در كوردستان ایران مى پردازم. مى بايست اتحاد و همبستگى در ميان نيرو و جريانهاى سياسی، به‌ مثابه‌ يكى از فاكتورهاى ترغيب و تشويق مردم و پيروزى بر دشمنان تحقق مى يافت، اما همچنان كه‌ شاهديم این هدف و خواسته‌ اكثریت مردم كوردستان تا كنون هم، تحقق نيافته‌ است. به‌ باور من يكى از وظايف اصلى نيروهاى سياسی در طى سال جديد، تلاش براى ايجاد اتحاد و همبستگى و هم صدايست. به‌ ويژه‌ بايستى نيروهاى مسئول كوردستان در قبال اهداف والاى ملى از منافع حزبی خود چشم پوشی نمایند. به‌ همین خاطر اهمیت دارد كه‌ نيرو جريانهاى سياسی همچون وظيفه اى سياسی و ملى و ميهنى در مسير پروسه‌ اتحاد و همبستگى، تشكیل هر نوع پلاتفورم ملى را با ارزش و حائز اهميت تلقى نمایند.


تيكوشان : سال جديد سال تعيين تكليف چندين نظام ديكتاتورى بود، طيف وسيعى به‌ دليل نتيجه‌ تغييرات و برنده‌ شدن نيروهاى مذهبى در انتخابات به‌ شكست دمكراسى در اين كشورها اشاره‌ نموده‌اند. خوانش شما براى اين تغيير و تحولات كه‌ به‌ بهار عربی موسوم گرديد چيست و آیا اين روند ادامه‌ خواهد داشت و يا پس از سوريه‌ خاتمه‌ خواهد يافت؟


پاسخ: قبل از هر تجزيه‌ و تحليلى ، بر اين باورم كه‌ قيام و خروش كشورهاى عربی نقطه عطفى حائز اهمیت در تاریخ اين كشورها محسوب شده‌ و همچنين آغازى نيك و پر دستاورد براى مردم اين كشورها كه‌ حاكميت ديكتاتورى در آنها حاكم بود محسوب مى شود. شايد پس از سرنگونى قدرتهاى ديكتاتورى در كشورهاى عربی، همه‌ خواسته‌ و اهداف مردم تحقق نيافته‌ باشد، اما انتخابات و مشاركت آزادنه‌ مردم و راه‌يافتن نمايندگان مردم به‌ مراكز حكومتى يكى از فاكتورها اصلى براى تثبيت دمكراسی و آزادى محسوب مى شود. البته‌ كه‌ سخن از دمكراسی به‌ ميان مى آيد بدين معنا است كه‌ هواداران هر تفكر و عقيده‌اى قادر باشند از طریق مراكز قانونى گـذارى و اجرايی در حكومت شركت نموده‌ و فعال باشند. روشن است در كشورهاى كه‌ اكثريت آنان مسلمان هستند، بی ترديد اين طيفها اكثريت نمايندگان را كسب مى كنند، اما بايستى اين حقيقت را نيز فراموش نكنيم كه‌ وجود حاكميتى دينى همسو و هم منافع با دمكراسی نيست، بلكه‌ بهتر است حكومتها غيره‌ دينى بوده‌ و دين از حكومت تفكيك گردد و حكومت و قانون امورات همه‌ كشور و عموم اقشار جامعه‌ را مديريت نموده‌ و نماينده‌ همه‌ مردم باشد. به‌ همين خاطر اگر حكومت دينى در هر كدام از كشورها حاكم گردد به‌ عقيده‌ من دمكراسی به‌ معناى واقعى تحقق نيافته‌ است. در رابطه با قيام مردم سوريه‌ به‌ باور من، به‌ نسبت قيامهاى كشورهاى ليبى و مصر و تونس بايد تفاوتهاى قائل شد، يكى از تفاوتها عدم اتحاد و همكارى نيرو و جريانات اپوزسيون اين كشور است. دوم اينكه‌ چندين كشور جهان به‌ ويژه‌ چين و روسيه‌ راه‌ هر تصميم قاطعانه بين المللى را عليه‌ رژيم بشار اسد مسدود نموده‌اند. سوم اينكه‌ رژيم آخوندى همكاريهاى بسيار وسيع تسليحاتى و اقيصادى و اعزام نيرو با رژيم بشار اسد داشته‌ و از اين طريق تا حدى مانع تضعيف ديكتاتورى سوريه‌ مى گردد. اين نكات تا كنون از ساقط شدن بشار اسد و پيروزى قيام مردم سوريه‌ جلوگيرى نموده‌ است. البته‌ لازم است كه‌ بگويم كه‌ عليرغم همه‌ تهديدات و سركوب بی رحمانه‌ قيام مردم در نهايت موفقيت از ان مردم سوريه‌ و سرنگونى بشار اسد خواهد بود.


تيكوشان: پيش بينى شما از اوضاع ايران در سال ٩١ با توجه‌ به‌ بحرانهاى يكى پس از ديگرى چيست؟


پاسخ: نمى توان كاملا اوضاع آتى ايران را پيش بينى نمود، اما ثابت شده‌ كه‌ رژيم آخوندى هيچ نوع مشروعيتى در ايران ندارد، عدم مشروعيت حاكميت آخوندى موحب عميق تر شدن معضلات و مشكلات و شقه‌هاى درون حاكميت خواهد بود. در ارتباط با مردم و حاكميت، روشن است كه‌ هرگز اين حكومت آماده‌ نخواهد بود ابتدايی ترين حقوق و آزادى را براى مردم تأمين نمايد و حقوق اساسی مردم را رعايت كند. به‌همين خاطر هر توطئه و نيرنگ رژيم در راستاى جلب توجه‌ مردم بی ثمر خواهد بود و بالعكس مردم را به‌ نسبت حاكميت عصبانى تر خواهد نمود. احتمالا به‌ دليل فشارهاى مستمر و طاقت فرسا، گسترش فضاى ترس و رعب و وحشت و كشتار و زندان، رژيم توانسته‌ باشد همكنون ادامه‌ حيات دهد، اما واقعیي اين است كه‌ شكاف عميقى در ميان مردم و حاكميت ايجاد گشته‌ و هرگز رژيم قادر به‌ التيام زخمهاى مردم نخواهد بود. در ارتباط با برنامه‌ و طرحهاى هسته‌اى و اتمى، عليرغم همه‌ امتيازات جامعه‌ جهانى به‌ رژيم آخوندى، روشن و آشكار است كه‌ هرگز رژيم حاضر نخواهد بود برنامه‌هاى هسته‌اى خود را كنار بگـذارد و اگر با كشورهاى ١+٥ سر ميز مذاكره‌ مى نشيند، تنها با هدف وقت كشى و خريدن وقت بيشتر براى ادامه‌ برنامه‌هاى خود است . در حقيقت خامنه‌ای و همه‌ مهره‌هاى حاكميت، طرحهاى اتمى را به‌ منشأ اقتصاد حكومت و وسيله‌اى براى بقاى خود تلقى مى نمايند. به‌ همين دليل دست برداشتن از برنامه‌ اتمى به‌ معناى مرگ رژيم خواهد بود. بر همين پایه‌ بسيار دشوار خواهد بود رژيم دست از برنامه‌هاى اتمى خود بردارد، حتى اگر بزرگترين امتيازات جهانى را كسب نمايد. به‌ همين خاطر به‌ گمان من در سال ١٣٩١ نيز مشكلات داخلى و خارجى رژيم و همچنين اعتراضات مردم ادامه‌ خواهد داشت و احتمال اين بسيار قوى است كه‌ جهان ناچار به‌ اخذ تصميم نهايی در مقابل رژیم ايران گردد.


آيا شما احساس نمى كنيد كه‌ مردم دچار بی تفاوتى گشته‌اند؟ زيرا در انتخابات اخير مجلس نمونه‌هاى از عدم استقبال مردم از خواسته‌ تحريم احزاب سياسی ديده‌ شد. دليلش چيست؟


فكر نكنم مردم بی تفاوت شده‌ باشند در برابر سرنوشتشان، در پاسخ پرسش قبلى اشاره‌ كردم كه‌ فشار و تهديد و ايجاد رعب و وحشت، دلايلى هستند براى اينكه‌ مردم قادر نباشند آنچنان كه‌ لازم است و براساس انتظارها وارد عرصه‌ گردند.ندر رابطه با پاسخ منفى مردم به‌ خواسته‌ جريانهاى سياسی، بايد شرايط وخيم اقتصادى و سياسی و همچنین تهديد و سركوب حاكميت را در قبال مردم مدنظر قرار داد. نبايد فراموش كنيم كه‌ كنترول شديد مردم توسط نهادهاى امنيتى بيش از گـذشته‌ افزايش يافته‌ است. هر روز مراكز امنيتى به‌ شيوه‌اى بی رحمانه‌تر با مردم مقابله‌ مى كنند، وقتى كه‌ شرايط بدين گونه‌ باشد و همه‌ اين فشارهاى اقتصادى و سياسی و اجتماعى روى دوش مردم سنگينى نمايد، مردم قادر نخواهند بود وظايف خود را بدرستى انجام داده‌ و به‌ ظاهر هم اگر باشد در بعضى از نمايشها و يادبودهاى رژيم شركت خواهند كرد. البته‌ اين بدین معنى نيست كه‌ مردم پاسخ منفى به‌ احزاب داده‌ باشند و مردم بی تفاوت بوده‌ و رژيم كنونى را قبول دارند.
اگر نهادى بين المللى همچون سازمان ملل متحد بر انتخابات نظارت داشته‌ باشد و مردم مطمئن باشند كه‌ هيچ عواقبى تهديدشان نخواهد نمود، بی ترديد رژيم و عواملش پاسخ واقعى را دريافت خواهند كرد و از جانب مردم مهر مرگ و باطل به‌ اين رژیم زده‌ خواهد شد.


تيكوشان: راههاى برون رفت از اين مشكلات و محكم تر نمودن ارتباط احزاب و مردم كردستان چيست؟


همچنانكه‌ قبلا هم به‌ ان اشاره‌ نمودم اتحاد و همكارى ميان نيرو و جريانهاى سياسی كوردستان و همچنیين تلاش مشيرك براى جلب حمايت و همكارى جهانى و حمايت از خواسته‌هاى مردم ايران و كوردستان يكى از راههاى برون رفت از اين شرايط جنبش كوردستان و جنبش آزاديخواهى مردم ايران است.


كاك باباشیخ حسینى از برگزارى كنگره‌ ملى در اقليم كردستان سخن به‌ ميان آمده‌ است. ديدگاه‌ شما در رابطه با اين كنگره‌ چيست؟ آیا زمينه‌هاى عملى برگزارى كنگره‌ موجود و دستاورد و نتايج آن در صورت برگزارى كنگره‌ چه‌ خواهد بود؟ برگزارى كنگره‌ ملى و گام برداشتن به‌ سوى جمع نمودن همه‌ نيرو و جريانهاى سياسی قسمتهاى كوردستان بسيار حائز اهميت مى باشد، اما برگزارى كنگره‌ ملى كار و فعاليت بيشترى را مى طلبد و بهتر است قبل از بستن كنگره‌ ملى براى موفقيت بيشتر و تصميمات مهم و موثر نظرات و تذكرات نيرو و جريانهاى سياسی مورد توجه‌ قرار گيرند. البته‌ برگزارى كنگره‌ ملى با مشكلات و محدوديتهاى نيز روبرو خواهد شد و توسط رژيمهاى اشغالگر كردستان تلاشهاى براى ايجاد مشكل بر سر راهمان وجود خواهد داشت. همچنين فقدان همكارى و همبستگى لازم در ميان نيرو و جريانهاى كورد موفقيت كنگره‌ و نتايجش را دشوار خواهد نمود.
تيكوشان: كاك باباشيخ در جواب پرسشهاى قبلى هم به‌ اتحاد و همصدايی صفوف كورد اشاره‌ نموده‌ايد؟ اما واقعا دليل عدم تشكيل اتحاد چيست؟ سازمان خه‌بات در اين راستا چه‌ كارهاى انجام داده‌؟ همچنين چه‌ جبهه‌ و اتحادى را به‌ ايده‌الترين نوع اتحاد محسوب مى كنيد؟


پاسخ: بی ترديد در هر جبهه‌ كردستانى و یا هر پلاتفرمى بهتر آن است كه‌ مجموع نيروهاى كردستان را مشمول خود قرار دهد. اگر جبهه‌ و پلاتفرمى فراگير و همگانى هم تشكيل نشد، وجود چند اجتماع و جبهه‌ از هيچ بهتر خواهد بود، به‌ شرطى كه‌ در ميان هر جبهه‌ و پلاتفرمى همكارى و تبادل نظر و توافق موجود باشد. اگر در همه‌ موضوعات هم توافق صورت نگرفت حداقل بر روى شمارى از موضوعات مهم هم نظرى و توافق وجود داشته‌ باشد. در اين ارتباط سازمان خه‌بات كردستان ايران، به‌ اندازه‌ توانايی خود براى نزديكى جريانهاى كردستانى تلاش نموده‌ و در صدد بوده‌ اتحاد و همفكرى در بين نيروهاى جنيش آزاديخواهانه‌ كردستان ايجاد گردد و در آينده‌ نيز اين روند را ادامه‌ خواهد بود.


تيكوشان: كاك باباشيخ اخيرا فعاليتهاى در بين اپوزسيون سراسرى از جمله‌ تجمعات و نشستهاى در چند كشور جهان توسط احزاب و جريانهاى ايرانى و كردستانى برگزار گرديده‌ است. ديدگاهتان در رابطه با اين تجمعات چيست و خلق كرد بايد برنامه‌اش در اين نوع تجمعات و مسير گفتگوها چگونه‌ باشد؟


پاسخ: در واقع اين تجمعاتى كه‌ توسط شمارى از نيروهاى كوردستانى و ايرانى و شمارى از مخالفين سراسرى رژيم مستقر در اروپا و امريكا برگزار گرديده‌، نمى توان به‌ اين نيروهاى سراسرى همچون نيروهاى برجسته‌ و آلترناتيف رژيم ايران بنگريم، شمارى از اين جريانها كمترين نيرو و هوادار را در داخل ايران دارند و همچنين نيروهاى حضور دارند كه‌ تاكنون برنامه‌هايشان شفاف نيست و حتى سرنگونى رژيم در برنامه‌هايشان مجهول است. براساس اطلاعات اوليه‌ى ما اينها در داخل خود كمترين اتفاق نظر و توافقى را دارند، به‌ همين خاطر اپوزسيون اينچنانى را موثر نمى دانيم. به‌ نظر من نيروهاى كوردستانى قبل از هر كارى بايد اتحاد و همفكرى در بين خود ايجاد نمايند و آن زمان با نيروهاى موثر و اصيل ايرانى كه‌ در حقيقت داراى پايگاه‌ مردمى هستند، اتحاد و همفكرى و همپيمانى تشكيل دهند. در اين چهارچوب سازمان مجاهدين خلق ايران و شوراى ملى مقاومت به‌ مثابه‌ بزرگترين و موثرترين نيروى سراسرى براى ارتباط و نزديكى كه‌ مى تواند در راستاى سرنگونى رژيم آخوندى نقش حائز اهميتى را ايفا نمايد، مشاهده‌ مى شود.
تاریخ منتشر شدهت: 2012-04-25 08:11:36
بخش ( مصاحبه )

مصاحبه

سیاسی