آنلاین 148
جمعه 11 فروردين 2723
سازمان خَبات کردستان ایران
بیاننامه‌ مركز جوانان سازمان خبات كردستان ایران به‌ مناسبت اولین سال تأسیس مركز جوانان

مردم انقلابى و ازادیخواه‌ كردستان!

جوانان فداكار و میهن دوست كردستان!

در سال گـژشته‌ و در ١١ اردیبهشت ١٣٩٠ خورشیدى شمارى از جوانان غمخوار و ازادیخواه‌ ملتمان پایه‌هاى تأسیس مركز و تشكیلاتى صنفى در صفوف سازمان خبات كردستان ایرانرا پیریزى نمودند كه‌ چمن پیشبرد مبارزه‌ ملى و ازادیخواهى ملتمان، معچلات اجتماعى، كه‌ از گرفى به‌ دلیل فرهنگهاى قدیمى و رایج و از گرفى دیگر به‌ علت سیاستهاى رژیم ایران ریشه‌ در اجتماع كردستان دوانده‌ است و گریبان گیفى گسترده‌ از گبقات مختلف...على الخصوص جوانان را گرفته‌ است، برجسته‌ نموده‌ و با برنامه‌ریزى و تلاش بی دریغ براى اگلاع رسانى و ریشه‌ كن كردن ان قدم بردارند. انچه‌ مسلم است جوانان در جامعه‌ كردستان فشار اقتصادى، سیاسى و اجتماعى و فرهنگى بیشمارى را متحمل گشته‌ و روز به‌ روز به‌ استقبال پدیدهاى تازه‌ و ناخواسته‌ جدیدى میروند، كه‌ بخش بیشتر این گرفتارى و مشكلات از سیاستهاى غلگ رژیم ایران در كوردستان منشأ میگیرد و مستقیم جوانان را هدف میگیرد.
با گسترش فشارهاى روزافزون جوانان كورد قاگعانه‌ تر از گـژشته‌ به‌ مقابله‌ سیاستهاى رژیم مى پردازند. بیشتر جوانان مبارز كوردستان رهسپار احزاب و اپوزسیونهاى مبارز میگردند و سلاح مبارزه‌ ملى و مبارزه‌ علیه‌ دیكتاتورى را در دست مى گیرند. عده‌اى دیگر از جوانان دلسوز و خستگى ناپـژیر در كوردستان روزانه‌ با شیوه‌هاى مختلف كار براى اگاه‌ سازى جامعه‌ میكنند و شیوه‌ مبارزه‌ نافرمانى مدنى را به‌ پیش مى برند. خوشبختانه‌ باید گفت كه‌ در چند سال گژشته‌ كار فرهنگى و ادبى بیشتر گسترش نموده‌ و جوانان روشنفكر جامعه‌ نقشى مهم و اساسى داشته‌اند و سزاوار دستمریزا و قدردانى شایان هستند. از دیرباز تا بحال جوانان بازوى اصلى و نیروى محركه‌ مبارزه‌ حق گلبى ملتمان بوده‌اند و در این اوچاع و احوال كنونى جوانان بیشتر از گـژشته‌ با احساس مسئولیت بمیدان امده‌ و برعلیه‌ دیكتاتورى حاكم بر كوردستان و ایران قدم بر میدارند و براى مستحكم نمودن صفوف خود دست به‌ تأسیس نهادها و موسسات مختلف با ایده‌ تازه‌ و مدرن مى زنند، تا در اینده‌ نقش مهمى در نهادهاى قانونگـژارى داشته‌ باشند و براى بدست اوردن حق و حقوق ملى در مرحله‌ اول و حقوق جوانان در جامعه‌ كردستان و زدودن اداب و فرهنگ كهن از جامعه‌ قدم بردارند. در همین ارتباگ مركز جوانان سازمان خبات كردستان ایران در یكسال گـژشته‌ تلاش وافرى براى پیشبرد مبارزات جوانان در كردستان ایران نموده‌ و همانند مركزى مهم در عرصه‌ عملى، كارا بودن خود را پابت نموده‌ و در حال حاچر همانند مۆسسه‌اى برجسته‌ مبارزات خود را رو به‌ جلو هدایت مینماید. كارنامه‌ كار و فعالیت مركزمان در یكسال گـژشته‌ همچون برگزارى اجلاس و سمینارهاى مختلف بر سر مسائل مهم و اساسى و عچویت در كونفرانس جوانان چهار قسمت كوردستان نشان دهنده‌ این حقیقت است كه‌ مركز جوانانمان قدمهاى خوب و حائز اهمیتى در این مدت برداشته‌ ، كه‌ این خود تأپیر مستقیمى بر جوانان صفوف سازمان خبات كردستان ایران داشته‌ است. امیدواریم دومین سال حیات مركزمان دستاوردهاى مهم و اساسى براى جوانان كوردستان به‌دنبال داشته‌ باشد و با تكیه‌ بر قدرت بی نهایت جوانان در راستاى عملى نمودن پروژه‌هایمان قدم بوخواهیم داشت.
گرامى باد مبارزات ملى و ازادیخواهى ملتمان در كردستان ایران.
سلام و درود بر جوانان مبارز و فداكار كورد.
١١ اردیبهشت سالگرد تأسیس مركز جوانان خبات كردستان ایران مباركباد.
هیئت اجرائى
مركز جوانان سازمان خبات كردستان ایران
١٠/٢/١٣٩١
تاریخ منتشر شدهت: 2012-07-06 07:38:44
بخش ( جوانان )

مصاحبه

سیاسی