آنلاین 92
جمعه 11 فروردين 2723
سازمان خَبات کردستان ایران
١٢ اردیبهشت روز جهانى كارگر گرامى باد

منسجم نمودن گیف زحمتكش كارگر و همچنین تعیین روزى تحت عنوان روز كارگر در جهان به‌كار گرفتند تا بتوانند در ان روز، كارگران از گریق تڤاهرات و تحصن صداى حق گلبى خود را به‌ گوش تمام مردم و حاكمان برسانند.
در ایران كارگران به‌ علت فقدان برنامه‌ درست اقتصادى و صنعتى و همچنین تأپیرات تحریمها دچار شرایگى سخت و دشوارى شده‌اند و امار بیكارى روز به‌ روز در حال افزایش می باشد. در همین حال به‌ علت تعگیلى مراكز صنعتى، كارگاه‌ و كارخانجات، كارگران با موجى از بیكارى و ازكار اخراج گشتن مواجه‌ شده‌اند و روزانه‌ به‌ امار بیكاران ایران افزوده‌ میشود. همچنین گرانى و تورم اقتصادى فشارهاى بیش از اندازه‌ى به‌ مردم تحمیل نموده‌ وسفره‌ جامعه‌ و على الخصوص كارگران را خالیتر نموده‌ است.
بر پایه‌ امار خود رژیم خگ فقر در ایران ٩٠٠ هزار تومان تعین گردیده‌ است و این در حالیست كه‌ دستمزد كارگران به‌ ٤٠٠ هزار تومان هم نمی رسد و بر همین اساس كارگران در ایران در زیر خگ فقر زندگى میكنند. علیرغم همه‌ این مشكلات سران حاكم در ایران نتوانسته‌اند عملكرد و اقدامى جدى در راستاى فراهم نمودن شرایگى مناسب براى این قشر زحمتكش جامعه‌ بردارند.
با وجود همه‌ این مشكلات، در كوردستان به‌ علت عدم توجه‌ رژیم به‌ این منگقه، شمار زیادى از مردم كردستان براى كار رهسپار مناگق دوردست ایران شده‌ و براى بدست اوردن مایحتاج روزانه‌ خود مجبور به‌ كار كردن

روز ١٢ اردیبهشت (اول ماه‌ مى) روز جهانى كارگر است، قشرى كه‌ مستمر حقوقش پایمال میشود و از بی حقوق ترین قشرهاى جامعه‌ است. در گول تاریخ در راستاى دستیابی به‌ حقوق نقچ گشته‌ چندین جنبش كارگرى وارد عرصه‌ مبارزات گشته‌ و مخالف خود را بر علیه‌ ڤلم و استپمار و پایمال كردن حقوق كارگان در جامعه‌ اعلام كرده‌اند و تلاش خود را براى در كوره‌خانه‌ها و باغبانى و... میشوند كه‌ كار در اینگونه‌ مراكز همه‌ افراد خانواده‌ را مجبور به‌ كار كردن میكند. همچنین شمار زیادى از زنان و مردان از روى اجبار تن به‌ كار در مرزها و كولبرى میدهند و اكپر مواقع از گرف نیروهاى رژیم هدف گلولله‌ قرار میگیرند و جانشان را ازدست مى دهند، كه‌ در تازه‌ترین امار در سه‌ ماه‌ گـژشته‌ ٧٦ تن از كولبران در مرزها از سوى نیروهاى رژیم كشته‌ و ٢ تن دیگر بر اپر سرما جان خود را از دست داده‌اند.
در حالى كه‌ كارگران و مردم ایران در سخترین شرایگ زندگى میكنند، رژیم ایران درامد و سرمایه‌هاى كشور را صرف بدست اوردن جنگ افزار ممنوع و ویرانگر مینماید و همچنین سرمایه‌ مردم را در راه‌ ناارامى و اشوب در منگقه و حمایت از تروریسم به‌ هدر مى دهد.
بدونه‌ شك تا رژیم ایران بر اریكه‌ قدرت تكیه‌ داده‌ باشد، اوچاع كارگران و زحمتكشان روز به‌ روز بدتر میشود و تنها راه‌ ازادى و بدست اوردن حق و حقوق كارگران و مردم ایران سرنگونى این رژیم میباشد.
پاینده‌ باد مبارزه‌ كارگران و زحمتكشان براى بدست اوردن حقوق و ازادیهایشان.
گرامى باد ١٢ اردیبهشت( اول ماه‌ مى) روز جهانى كارگران.


مركز جوانان خه‌بات كردستان ایران
١٢ اردیبهشت ١٣٩١
تاریخ منتشر شدهت: 2012-07-06 07:40:28
بخش ( جوانان )

مصاحبه

سیاسی