آنلاین 91
جمعه 12 خرداد 2723
سازمان خَبات کردستان ایران
گـفتگوى مـجله‌ شـقـام بـا دبـير كـل سـازمان خـه‌بـات

در ارتباط با خارج شدن سازمان مجاهدين از ليست سازمانهاى تروريستى امريكا و طبعات آن و همچنين ارزيابی و تجزيه‌ چندين موضوع سياسی در بين نيروهاى سياسی كردستان مجله‌ شقام با آقاى كاك باباشيخ حسينى دبيركل سازمان خه‌بات كردستان مصاحبه‌اى ترتيب دادند. اين مصاحبه‌ توسط روزنامه‌نگار احمد صفا ترتيب داده‌ شد و در شماره‌ ٢٣٩ اين مجله‌ به‌ تاريخ ١٧ اكتبر ٢٠١٢ منتشر شده‌ است.
١ـ با توجه‌ به‌ اينكه‌ شما و مجاهيدين خلق همپيمان هستيد، حذف برچسپ تروريستى از اين سازمان را چگونه‌ مى نگريد؟

مبرهن است كه‌ سازمان مجاهدين خلق ايران تشكيلاتى بزرگ و موثر ايرانى مى باشد كه‌ حاكميت آخوندى از وجود و فعاليت اين گروه‌ بسيار نگران بوده‌ و تا كنون هزينةهاى سياسی و مالى بسيارى را براى زيان رساندن به‌ اين سازمان صرف نموده‌ است، اما همچنانكه‌ شاهد بوديم مجاهدين همه‌ مشكلات را پشت سر نهاد و موفقيتهاى سياسی بزرگى را به‌ سود خود رقم زد. همكنون با توجه‌ به‌ اينكه‌ از ليست تروريستى امريكا خارج شده‌اند، بی ترديد نقش برجسته‌ترى را در رابطه با مبارزه‌ علييه‌ رژيم آخوندى و همچنين فعاليت سياسی در كشورهاى مختلف جهان ايفا خواهند نمود.
به‌ اختصار، خارج شدن سازمان مجاهدين خلق ايران را به‌ موفقيتى بزرگ براى جنبش آزاديخواهى در ايران بر مى شماريم.

٢ـ بسيارى معتقدند كه‌ موضوع خودمختارى كه‌ استراتژى شماست براى جامعه‌ كردستان با مجاهدين در ارتباط است، نظر شما چيست؟

درسته‌ كه‌ يكى از ماده‌هاى همپيمانى سازمان خه‌بات و سازمان مجاهدين اعتراف به‌ حق خودمختارى براى كردستان مى باشد، اما سازمان خه‌بات با توجه‌ به‌ تحليل و برداشتهاى دقيق، معتقد است كه‌ خودمختارى براى كردستان در اين برهه‌ از زمان هم واقعی و هم عملى تر مى باشد. اگر با دقت شرايط كردستان و اوضاع مردم و چارچوب جغرافياى سياسی كردستان ايران را بنگريم، اين واقعيت را در مى يابيم كه‌ خودمختارى مناسبترين راه‌ براى حل مسئله‌ كرد در اين مقطع مى باشد. البته‌ همچون يك استراتژى خواسته‌ استقلال براى كردستان ايران را بيشتر از خواسته‌ فدراليزم واقعى تر مى بينم ، زيرا به‌ عقيده‌ من فدرالى هرگز در ايران پياده‌ نخواهد شد. روشن است كه‌ استقلال كردستان ايران همچون ايده‌اى موجود است و از فدراليزم بيشتر داراى جنبه‌هاى واقعى تر و عملى تر است، اما گزينه‌ خودمختارى را مناسبتر مى بينم.

٣ـ از سردى ارتباطات و فقدان مواضع مشترك انتقاد مى شود، فدراليزم خواسته‌ اكثريت نيروها بوده‌ و استقلال طلبان هم اندك نيستند، شما چرا خواهان خودمختارى هستيد؟

بی ترديد در ارتباطلات ، سردى وجود دارد و هر جريانى مصالح خود را مى خواهد، متأسفانه‌ حداقل به‌ اين زوديها رسيدن به‌ مواضع مشترك غيرممكن جلوه‌ مى نمايد. اما فقدان مواضع مشترك ارتباطى با اين ندارد كه‌ جريانى خواهان خودمختارى و يا فدراليزم است، بلكه‌ با شيوه‌ نگرش و ديدگاههاى نيروها در برابر يكديگر در ارتباط است. زمانى كه‌ جريانى اينگونه‌ مى نگرد كه‌ هر گفته‌ و خواسته‌اى كه‌ او مدعى آنست بايستى عملى شود بی ترديد تحقق مواضع مشترك بسيار دشوار خواهد بود، منظورم آن موضع مشتركى است كه‌ مورد قبول همه‌ باشد.
در رابطه با اينكه‌ فدراليزم خواسته‌ چ نيروهايست و استقلال خواسته‌ چه‌ جرياناتيست بايد گفت اولا بسيار دشوار است كه‌ فدراليزم تحقق يابد. اين نظريه هم برگرفته‌ از اين واقعيتست كه‌ هرگز اكثريت مردم آذرى (ترك زبان) در ايران كه‌ از زمانهاى دور تا كنون نقش اول را در قدرت سياسی ايفا نموده‌اند آماده‌ نخواهند بود قدرت را تقسيم و به‌ استقرار فدراليزم تن در دهند. با توجه‌ به‌ اينكه‌ فدراليزم بايد در يك رفراندوم عمومى در فرداى ايران برگزار گردد و پس از كسب اكثريت آرا به‌ تصويب رسد، اگر يكى از ملتهاى ايران با فدراليزم مخالفت ورزند اين پروسه‌ دچار مشكل خواهد شد و به‌ اين نتيجه‌ خواهيم رسيد كه‌ فدراليزم در صورتى كه‌ مخالفانى داشته‌ باشد تحقق نخواهد يافت. دوماً در رابطه با نيروهاى استقلال طلب در كردستان ايران و همه‌ قسمتهاى ديگر كردستان، بايد بگوييم تا كنون احساس نكرده‌ام كه‌ نيروى جداً براى استقلال تلاش نموده‌ باشد. در رابطه با اين نظر هم به‌ اين استناد مى كنم كه‌ بايستى نيروهاى استقلال طلب بيشتر براى هدف استقلال طلبانه خود در تلاش باشند. جهتى كه‌ در تلاش است خود را با سرنوشت مركز درگير نمايد و يا در زمان انتخابات رئيس جمهورى يا هر مركز قدرتى، از يكى از باندهاى حاكميت حمايت نمايد، بی ترديد هدف استقلال خواهانه‌ خود را زير سئوال برده‌ است. به‌ گمان من براى يك نيروى استقلال طلب به‌ اندازه‌اى قدرت در ايران حائز اهميت است كه‌ در يك كشور آفریقايی برايش از اهميت برخوردار است. تنها در اين چهارچوب بايد باشد كه‌ وجود حاكميتى دمكراتيك در هر كشورى مفيد و خوشايند است، اگر تغيير حاكميت و فرم و شيوه‌ سيستم حاكميت در ايران به‌ يكى از هدفهاى نيرويی استقلال طلب تبديل شد بدين معنى است كه‌ استقلال طلبيش همچون يك شعار و تنها جنبه‌ تبليغى است.
در رابطه با اينكه‌ چرا سازمان خه‌بات خواهان خودمختاريست، بايد گفت كه‌ سازمان خه‌بات هميشه‌ تلاش نموده‌ دور از احساسات و واقعبينانه‌ فعاليت نمايد و گام بردارد. در رابطه با مشكلات كرد در قسمتهاى ديگر كردستان در گـذشته‌و حال نيز روشن شده‌ كه‌ سازمان خه‌بات دلسوزانه‌ براى آزادى كرد در ساير قسمتهاى كردستان تلاش نموده‌ و بسيار صريح از آنها حمايت نموده‌ است.

٤ـ شما و كومله‌ انقلابی قبل از اعلام همپيمانى با حدكا نشستى داشتيد، حتى از جدلى لفظى سخن به‌ ميان آمد، چگونه‌ شما از اين همپيمانى مطلع نبوديد؟

سازمان خه‌بات و كومله‌ دوست همديگر بوده‌ و در زمان نشست با يكديگر هم هيچ جدل و بحث ناخوشايندى به‌ ميان نيامده‌ است، اين شايعات را پايگاههاى خبرى وابسته‌ به‌ رژيم آخوندى منتشر مى نمايند، اما صريحا اعتراض و نگرانى سازمان خه‌بات را بر سر مسئله‌ اتفاق دو سويه‌ با حزب دمكرات كه‌ آن زمان هم بدان پی برده‌ بوديم را به‌ هيات كومله‌ ابلاغ نموديم. سازمان خه‌بات هر گونه‌ توافقى را در بين جريانات كردستان به‌ حقى مشروع مى داند، اما هر توافقى كه‌ هدف و يا عاقبت آن نقض حقوق نيروهاى ديگر كردستان و ضربه‌ زدن به‌ دمكراسی و آزادى كار سياسی باشد را ناقص و ناكامل دانسته‌ و از همه‌ راههاى معقول و امروزى و در راستاى خدمت به‌ دمكراسی و حق عمومى به‌ مقابله‌ با آن خواهد پرداخت.
بی ترديد نوع و شيوه‌ ساختار سياسی و اجتماعى كردستان ايران با قسمتهاى ديگر كردستان بسيار متفاوت است. اگر اين تفكر وجود داشته‌ بشد كه‌ كردستان ایران هم روند كردستان عراق را مى پیماید و امریكا خواهد امد و به‌ لطف خودش ایران را آزاد خواهد نمود، به‌ عقیده‌ من تفكر بسیار اشتباهى است.
٥ـ چرا در حالى كه‌ در حاشیه‌ این توافق مورد انتقاد قرار گرفته‌ هیچ گروه‌ و جریانى مستقیماً نظر خود را ابلاغ ننموده‌ است؟
سازمان خه‌بات در اوایل اعلام این توافق انتقادات خود را از طریق مصاحبه‌ و گفتگوى اعضاى رهبرى با رسانه‌ و روزنامه‌ها ابراز نموده‌ است و مواضع سازمان خه‌بات به‌ روشنى قابل مشاهده‌ هستند.

٦ـ چرا تشكیلات شما در خارج كشور فعال نیست و حتى در هیچ اجتماع و توافق سیاسی بین المللى هم حضور ندارید؟

بی تردید این كم و كاستى بزرگیست در سازمان خه‌بات كه‌ به‌ عقیده‌ من در مدت زمان كوتاهى برطرف نخواهد شد. این مشكل هم چند دلیل دارد، اول اینكه‌ اعضاى سازمان اكثریتشان براى تأمین مایحتاج زندگى و ادامه‌ زندگى مشغول كار هستند، دوم اینكه‌ تجارب فعالیتمان در این زمینه‌ ها بسیار اولیه‌ و ضعیف مى باشد. امیدوارم روزى فرا رسد كه‌ سازمان خه‌بات نیز همچون نیرویی مطرح در كردستان ایران در خارج كشور هم فعال گردد.

٧ـ گرانى در بازارهاى ایران و زندگى دشوار مردم و مسئله‌ اتمى و تأكید رژیم بر ادامه‌ ان، ایا حمله‌ نظامى را نزدیك نخواهد نمود؟

گرانى و بیكارى و كیفیت زندگى مردم نمى تواند احتمال حمله‌ نظامى را نزدیك كند، اما تأكید سردمداران ایران بر ادامه‌ برنامه‌هاى اتمى مى تواند مستمر دلیلى براى آغاز جنگ و حمله‌ نظامى باشد كه‌ امیدوارم هرگز جنگى در ایران رخ ندهد و حداقل براى یكبار هم كه‌ شده‌ آخوندهاى ایران به‌ مردم رحم نموده‌ و از قدرت كنارگیرى نمایند و مردم بتوانند سرنوشت و آینده‌ خود را رقم زنند.

٨ـ همفكرى مجموع اپوزسیون ایران در برابر ملت كرد را چگونه‌ مى بینید و احتمال تجزیه‌ و تهمت تجزیه‌طلبى را تا چه‌ اندازه‌ى واقعى مى دانید؟

به‌ عقیده‌ من باید در رابطه با مواضع اپوزسیون ایران در برابر ملت كرد تفاوتهاى قائل شد، همچنانكه‌ شاهد هستید سازمان مجاهیدین خلق از همان اوایل هم به‌ حق و حقوق مردم كردستان اعتراف نموده‌ و حتى یكى از مخالفتهایش با خمینى تأكید بر حق ملت كرد بود. آن دسته‌ از نیروهاى هم كه‌ شما همچون اپوزسیون ایرانى از آنها اسم مى برید، سازمان خه‌بات هیچ ارتباطى با آنها ندارد و باید با نیروهاى این پرسش را مطرح كنید كه‌ با آنها در ارتباطند.
در ارتباط با تهمت و برچسپ تجزیه‌ طلبى به‌ كردها از سوى هر جریان ایرانى و غیره‌ ایرانى را غیره‌ منطقى و بدور از اصول بنیادین انسان و آزادى مى دانم و آنرا محكوم مى كنم.

٩ـ تا چه‌ اندازه‌اى نزدیكى دو جریان دمكرات را عملى دانسته‌ و با توجه‌ به‌اینكه‌ در همپینانى میان كومله‌ انقلابی و حدكا حضور ندارند، اگر در صدد برایند با كومله‌ زحمتكشان توافقى ٢ سویه‌ را تشكیل دهند و از شما بخواهند حضور خواهید یافت؟

بی تردید اگر بتوانند بدون هیچ شكاف و اختلافى دو جریان دمكرات باردیگر متحد گردند، بسیار خوب مى باشد، اما بر اساس تجربه‌ ٣٢ سال گـذشته‌ دشوار است شاهد اتحاد و انسجامى بدون مشكل و اختلاف باشیم. در رابطه با تشكیل توافق دو سویه‌ دیگرى و شركت سازمان خه‌بات در آن، تا كنون سازمان خه‌بات تصمیم ندارد در جبهه‌اى اینگونه‌ شركت نماید. اما در رابطه با شیوهاى اصولى مقابله‌ با تقسیم كردستان و تلاش براى انحصار قدرت از جانب هر جریانى و همچنین استقرار دمكراسی سازمان خه‌بات آماده‌ نشست و تجمع و تبادل نظر با جریانات دیگر كردستان مى باشد.

١٠ـ نظر شما در رابطه با تشكیل دولت كردى چیست، پارت آزادى و پارت استقلال در این مبحث فعالند و موضع پارت دمكرات هم در این رابطه مثبت ارزیابی مى گردد؟

در پاسخ به‌ پرسشهاى قبلى اشاره‌ نمودم كه‌ مبحث استقلال كردستان را همچون استراتژى مثبت مى دانم اما زمینه‌هاى عملى بودن آنرا در مقطع كنونى نمى بینم.

١١ـ كنگره‌ حدكا تا چ اندازه‌اى مى تواند بر روى اوضاع كرد در شرق كردستان موثر واقع شود؟

به‌ نظر من كنگره‌ هر جریانى تنها قادر خواهد بود بر روى وضعیت داخلى احزاب موثر واقع شود .
تاریخ منتشر شدهت: 2012-10-24 13:25:32
بخش ( مصاحبه )

مصاحبه

سیاسی