آنلاین 130
جمعه 11 فروردين 2723
سازمان خَبات کردستان ایران
روحــانـي صــادق يـا فــريــبــكـار ؟

حذف فيزيكی مخالفان و منتقدان سياسی و عقيدتی از زمان غارت انقلاب توسط اخوندهای فنده‌منتاليست يكی از راه های حل معضلات كشور برای انها در همه زمينه ها بوده است . شناخت چارت حكومتی جمهوری اسلامی و ساز كار خاص اين رژيم در نحوه حكومت داری و تعامل با مردم خود و جهان يكی از ملزومات معرفتی برای تك تك افراد اجتماع سرزمين ايران و مردم كردستان است . بدون شناخت دقيق چارچوبها حكومتی رژيم فاشيستی اخوندى و بطن ايدئولوژی ابليس گونه اخوندی و پاسداران مكتب خمينيسم ، نمی توان در رويدادها و گـذر سيال و وقايع سياسی و منطقه ای پايدار ماند . اين شناخت به ما كمك می كند تا:
١- در وقايع و زد و بندهای داخلی حكومت ، و روابط رژيم با حكومت های منطقه و جهان از هيجان بدور بوده و ضمن تسلط بر خود و حفظ مبانی عقيدتی و بينش سياسی از مفاد اساسی حقوق ملت كرد دفاع كرد .
 ٢- عكس العمل مناسب و منطقى را در هر رويداد و نسبت به هر جريانی اتخاذ كرد . 
٣- شناخت بدست امده را برای نسل جوان و روشنفكران و جريانات سياسی و تشريح و همگان را برای پرهيز از حيات ها و فريبهای رژيم اماده و اگاه نمود .
 لحاظ نمودن بندهای فوق خود باب های روشنفكرانه ديگری را بر نسل جديد مبارز می گشايد. سلب اعتماد از فريب های ٣٤ ساله اين رژيم و قطع اميد از وعده های سرخرمن و بی اساسشان نقطه اغاز اميد ملت به رهای از بند جهل و ظلمت انان است . هرم قدرت در ايران كه بر مبنای ايدئولوژی هجومی شيعه اپنى عشرى پيرو ولايت مطلقه فقيه برانكار همه ( جريانات) و تفكرات و عقايد متنوع و تحميل نظر خود بر همگان بنا شده و شكل گرفته است.
 در هم تنيدگى و اتباط موازی و بعضا" ناهماهنگ نهادها و قوای داخلی نظام و جابجايی و پخش افراد و اعضای اين نهادها در تمامی اجزا حكومت بصورت متناوب و متغير در مكانها و زمانهای متفاوت موجب شده تا يكدستی و هماهنگی بطنى و مخفی را در درون حكومت و اختلاف و تنش را در ظاهر و فرم بيرونى ان شاهد باشيم . استفاده از افراد حكومتی در نهادهای مختلف و بكار گماردن انها در مناطق و موقعيت های متفاوت الخصوص وجود شورای نگهبان و نهادهای امنيتی ، قوه قضائيه و حراست ادارات و نهادها راه را برای ورود افراد جديد منتقد و دگر انديش خارج از طيف حكومتی به داخل سيستم ناممكن ميسازد . برای نمونه اعضای ١٢ نفره شورای نگهبان كه ٦ نفر انان از روحانيون توسط رهبر و ٦ نفر ديگر به سفارش رهبر توسط مجلس شورای اسلامی تعيين و معرفی می گردند . رئيس اين مجلس توسط رهبر منصوب و سايرين نيز بدون اجازه وی وارد نمی شوند . پالايش و تاييد كليه افرادی كه به مجلس های شورای اسلامی ، مجمع تشخيص نظام ، مجلس خبرگان ، قضات دادگستری ، كانديداهای رياست جمهوری ، شوراهاى شهر و روستا ، نمايندگان شهرها ، روسای ادارات امامان جمعه و ... راه می يابند توسط بيت و ارگانهای زير نظر مستقيم رهبری و با حكم و دستور او انجام می گيرد . لذا طنز ورود منتقدين جدی و نيروهای مخالف سيستم حكومتی و رسوخ انها به بدنه حكومت را نبايد باور كرد . در اين ميان سوالاتی در زمينه وعده ها و پروپاگندهای لعاب دار حسن روحانی بوجود می ايد كه شناخت چارچوب قدرت در نظام ولايت فقيه برای پاسخ به ان كافی است اما برای برخی افراد در داخل و خارج از ايران بايد روشن شود كه دولت روحانی تاچه‌ اندازه ای می تواند در حفظ لعاب شعارهای خود مقاومت كند . ديری نمی پايد كه روی ديگر سياست نرمش قهرمانه مورد نظر اخوند خامنه ای كه به اعضاى دولت روحانی ديكته شده است بر ملا خواهد شد و از همين روزها كه اعدام ها شتاب گـرفته اند مشخص است كه‌ دولت مانند مابقی ارگانهای اين حكومت تابع بيت رهبری است . روحانی نمی تواند در نظر و عملكرد نهادهای طيف رهبری دخالت كرده‌ و چرخش ایجاد كند بنابرين وعده‌هايی چون ازادی زندانيان سياسی ، ايجاد گشايش سياسی و اجتماعی در داخل و كند كردن تيغ فشار اقتصادی و سياسی بر مردم را با چه‌ ضمانتى و بر مبنای كدام چارچوب حكومتی به پيش كشيده است ؟ گويا نرمش در خارج و سركوب در داخل و ترويج گفتان ولايت پـذيری در همه زمينه ها مصادف است با دور جديد فريبكاری رژيم در داخل و عرصه سياست خارجی و داخلى . با تبليغ شائبه وجود سايه جنگ بر كشور و ترساندن مردم از جمله نظامى بيگانگان و خطر تجزيه ايران و به طبع فقر و ناامنی و جنگ داخلی نظير انچه‌ كه در سوريه و عراق و افغانستان شاهد ان هستيم ، تمامی تصميمات نابخردانه و سركوب غير انسانی خود را توجيه و به مردم اين نكته‌ تحميل شده است كه عدم تبعيت از سياستهای رهبری و دولت دست نشانده او مساوی است با جنگ و فقر و تجزيه كشور در حالی كه مدام مردم را به صبر و رياضت فرا می خواند به مليتاريزه كردن كشور و همه جوانب زندگی اجتماعى مردم ادامه داد. شعار دمكراسی ناشی از صندوق رای و حركت در چارچوب قانون را توسط طيف رمفريستهای داخل حكومت تكرار و تبليغ می كنند انتهاى كلام اينكه حسن روحانی از خاتمی تداركاتچی تر و خندان تر است . خنده های كه به مظلوميت مردم در مانده و در بند ايران نيار می كند نهادهای نظامى و امنيتی زير نظر بيت رهبری، سپاه‌ و بسيج، نيروهاى انتظامى ، نمايندگان مجلس شورای اسلامی و قوه‌ قهریه‌ قضائيه از مواضع خود عقب نشينی نخواهند كرد تا به دولت اجازه‌ هر كاری را بدهند و دولت روحانی نيز سوا و جدای از اين چارچوب و سيستم نيست . بنابراين سياست خارجی فعلی دولت حسن روحانی بر مبنای تنش زدايی در موضوع هسته‌ ای برای خريد زمان و شعارهای لعاب دارش برای سرخورده‌ كردن بيشتر مردم و مايوس نمودن انها از تغيير رژيم است . باشد كه زمان حكومت ولايت فقيه‌ به‌ درازا بكشد تا بار ديگر ٨ سال مردم و جامعه‌ جهانی را با لبخند و متلك گفتن فريب دهند و جا پای خود را در منطقه مستحكم سازنند. زهی خیال خام كه نسل نو بر پايه‌ تجارب نسلهاى گـذشته‌ و باهوشياری، بيت عنكبوت را در اينده‌ بهم خواهند ريخت . اگر عقب نشينی در هريك از زمينه‌ ها در سياستهای داخلی و خارجی رژيم مشاهده‌ شود گويای اينست كه مردم و جامعه جهانی قدمی پيش گـذاشته‌ اند به اميد روزی كه قدمهای سريع و محكم مردم و جامعه جهانی اين پديده‌ شوم را در خاورميانه‌ مجبور به عقب نشينی های مستمر وزوال و محو ازلی محكوم كند .
تاریخ منتشر شدهت: 2013-12-05 14:58:47
بخش ( اخبار )

مصاحبه

سیاسی