آنلاین 87
دوشنبه 27 ارديبهشت 2721
سازمان خَبات کردستان ایران
سی و دومین سالگرد تأسیس  رادیو صدای خبات كوردستان گرامی باد

اواخر ماە خرداد سال 1364 هجری شمسی، و بە دنبال  تلاش و كوشش فروان رهبری سازمان خبات و بخصوص ماموستا سید جلال الدین حسینی رادیو صدای خبات كوردستان با پخش برنامەهای آ‌زمایشی  فعالیتش را آ‌غاز كرد.

پخش  رادیو صدای خبات كوردستان ایران در شرایطی بود كە جنبش آ‌زادیخواهانە سیاسی و نظامی مردم كوردستان در برابر نیروهای اشغالگر حكومت ولایت فقیه، در مبارزە بود، و پیشمرگان قهرمان سازمان خبات كە با اوج جانفشانی در میدان مبارزە سیاسی و نظامی در مناطق مختلف كوردستان  فعالیت داشتند، از طرفی سیاست دشمنیهای حكومت آخوندها را برای مردم روشن می كردند و از طرفی دیگر پیشمرگان مقاوم سازمان ضربات مهلكی را بە نیروهای اشغالگر  وارد میساختند. در این شرایط تأسیس و پخش صدای خبات كوردستان به پشتیبان معنوی بزرگی برای مردم كوردستان و رهروان سازمان خبات و همە مبارزین كوردستان تبدیل شدە بود.

صدای خبات كوردستان نە فقط برای هواداران و رهروان راە سازمان خبات كوردستان، بلكە برای همە آ‌زادیخواهان كورد و فارس  كە در حال مبارزە  علیە رژیم بودند نقش بەسزا و مؤثر و مهمی ایفا می كرد و هم آ‌نهائی كە در سالهای گذشتە بە برنامەهای صدای خبات كوردستان گوش می دادند از جوانب ادبی و زبانی و موضوعات سیاسی  و اجتماعی این رادیو بحث می كنند و صدای خبات كوردستان را بە یكی از رادیوهای كوردی موفق و تأثیرگذار نام می برند.

صدای خبات كوردستان  علیرغم  برنامەهای سیاسی و مقالات و تفسیر رخدادهای روز و انعكاس فعالیتهای نیروی پیشمرگ سازمان خبات، چند برنامە متنوع و مفید مانند برنامە گوشە پیشمرگ كە رویدادهای پیشمرگهای قهرمان و مسائل مخصوص پیشمرگ را بە گوش هواداران خود می داد. همچنین برنامە خبات و خلق كە برنامەای در رابطە با مسائل اجتماعی و شیوە پشتیبانی هممیهنان از مبارزە را روشن می كرد. برنامە جواب بە نامەهای شنوندگان، و همچنین برنامە ادبی كە برنامەای هفتانە كە هوادار و شنوندهای زیادی داشت، برنامە  دینی همە روزهای جمعە از طرف یكی از علمای دینی و یا گویندە صدای خبات كوردستان مقالە سودبخش اسلامی را برای افشای بیشتر رژیم آ‌خوندی كە دشمن اصلی انسانیت و اسلام است را برای شنوندگان و هممیهنان پخش مینمود.

بی شك رهبری سازمان و دست اندركاران و مدیران صدای خبات كوردستان نقش اصلی را در انجام و پیشبرد رادیو صدای خبات كوردستان در مدت 25 سال كار این رادیو ایفا كردەاند، شكی نیست  كە ماموستا سید جلال الدین حسینی بنیانگذار سازمان و چند نفر از مسئولین سازمان دور و نقش اصلی در  روند فعالیت و پیشبرد پیروزمندانە رادیو میهنی و مبارز صدای خبات كوردستان ایران داشتەاند.

جای دارد در سالگرد تأسیس صدای خبات كوردستان بە روان  كادرها و پیشمرگان قهرمانی كە در این وظیفە میهنی خدمت كردەاند درود بفرستیم. روحشان شاد و بهشت مكان ابدیشان باشد. همچنین سلام و درود برتمام دلسوزان صفوف سازمان خبات و بخصوص دلسوزانی كە حال در صفوف سازمان فعالیت دارندو در رادیو صدای خبات كوردستان خدمت كردەاند.

بە امید اینكە در آ‌یندەای نزیك بتوانیم باری دیگر صدای خبات كوردستان را بە شیوەای بهتر راە اندازی كنیم و بار دیگر با برنامەهای مفید خود دل هممیهننان را شاد كند و پشتیبان پیشمرگهای قهرمان باشد.

گرامی باد سی و دومین سالگرد صدای خبات كوردستان 

پیروز باد مبارزە حقطلبانە مردم كورد و خلقهای ایران در برابر رژیم دیكتاتور آ‌خوندی

سازمان خبات كوردستان ایران

كمیتە مركزی

31 خرداد 1396

21 ژوەن 2017

 
تاریخ منتشر شدهت: 2017-06-22 13:59:20
بخش ( ارشيف )

مصاحبه