آنلاین 120
جمعه 7 بهمن 2722
سازمان خَبات کردستان ایران
شرکت کمیتە نروژ سازمان در سمینار روز کوملە در اسلو

روز شنبه ۵اسفند ۱۳۹۶خورشیدی با دعوت کمیته کومله  زحمتکشان کوردستان در نروژ، هيأتى از اعضای کمیته  نروژ سازمان که عبارتند از آقایان محمود یوسفی و علی بهرامی در این سمینارى  شرکت  کردند که از طرف کمیته ی کومله زحمتکشان برای جناب آقای عمر ایلخانی زاده دبیر کل کومله برگزار شده بود. در این سمینار ایشان به نکات ضعف و قوت مبارزات کوردها در هر چهار قسمت کردستان  و به خصوص کردستان ایران و به چگونگی سرآغاز احزاب  کردستان ایران و مبارزات همه گیر این اواخر پرداختند. همچنين خانم گلاویژ عبدیکانی در قسمتی دیگر از این سمینار مطلبى در رابطه با نابرابری و ظلم وستم در حکومت مرتجع ایران و فرهنگ مردسالار در کردستان ایران را ایراد کردند در بخشی دیگر علی بهرامی از طرف سازمان خبات  ضمن تبریک روز کومله، نظر خود را در رابطه با مباحث سمينار در چند دقیقه ابراز کردند.
تاریخ منتشر شدهت: 2018-02-25 09:43:38
بخش ( فعالیت )

مصاحبه

سیاسی