آنلاین 114
جمعه 7 بهمن 2722
سازمان خَبات کردستان ایران
دورە جدید آموزشی پیشمرگه ی سازمان خبات به پایان رسید.

دوره ابتدایی آ‌موزش پیشمرگان  تازه پیوسته به سازمان خبات به پایان رسید.
روز جمعه ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۹ مراسم پایانی دوره ابتدایی پیوستن گروهی از پیشمرگه های جدید به سازمان خبات با نظارت کمیسیون سیاسی نظامی، تحت عنوان دوره شهید محمدامین غزالی برگزار شد.
مراسم بادقیقه ای سکوت در احترام به روح شهیدان آغاز،و سپس با ایراد سخنانی از سوی كاك شورش حاجی از اعضای رهبران سازمان ادامه یافت.
ایشان در قسمتی از سخنانشان گفتند، پیشمرگه شدن افتخار بزرگیست كه نصیب افراد آ‌گاهی میشود که به خود باوری رسیده اند، کسانی که در برابر بی عدالتیهای جامعه ابراز نارضایتی میکنند و برای خاتمه دادن به ظلم و ستم میجنگند و آماده اند برای رسیدن به این هدف از جانشان نیز بگذرند.
نباید فراموش کنیم تا چە حد پیوستن بە صفوف  پیشمرگه ای مهم است،  ماندگاری و پایبندی به آرمانهای شورش بسیار مهمتر و اندوختن آ‌گاهی و درك این واقعیت كە باید با آگاهی به نیروهای شورش بییوندند و تا رسیدن به پیروزی نهایی به هدفشان پایبند ماند.
ایشان در ادامه ابراز داشتند که:
در حالی دوره جدید از دوره های آ‌موزش سیاسی،نظامی سازمان به پایان میرسد که عرصه بین المللی،هر روز برای حکومت آخوندی تنگتر میشود واز جانب دیگر فضا برای نیروهای آ‌زادیخواه بازتر میشود.در این برهە زمانی،وظیفه نیروهای آ‌زادیخواه کردستان سنگینتر و ارزشمندتر است و لازم است که با کارو فعالیت مبارزە و تلاش خودمان را به پیش ببریم.
بعد از سخنان شورش حاجی از طرف یکی از همرزمان، پیام سپاس و قدردانی از كادرها ومسئولان آموزش خوانده شد و بە دنبال از آن اسلحه شرف و بزرگواری از طرف مسئولان کمیسیون سیاسی نظامی به پیشمرگه های تازه پیوسته به سازمان  تقدیم شد.
تاریخ منتشر شدهت: 2019-09-18 07:46:46
بخش ( فعالیت )

مصاحبه

سیاسی