آنلاین 146
جمعه 11 فروردين 2723
سازمان خَبات کردستان ایران
یادی از شهید کاک عبدالکریم حسینی و همراهانش در ۲۱ شهریور

باباشیخ حسینی
شهریور ماهی است که در آن سازمان خبات تأسیس شد در همان ماه دلیر مردان و سلحشوران نترس و بی باک  و صاحب نظر و پر اراده جان خود را فدای آزادی سرزمین و مبارزه آزادیخواهی در مقابل رژیم دیکتاتور آخوندی کردند و با خون سرخ خود به حقانیت مبارزه حق طلبانه ملت کرد در راه آرمانهای آزادیخواھانە سازمان خبات کردستان ایران مهر تایید نهادند.
در ۲۱ شهریور ماه یادی می کنیم از شهادت شهید سید عبدالکریم حسینی و همراهانشان که با قامت مردانه و عزم راسخ خود دەها بار پوزه دشمن را به خاک مالیدند و قدرت ملت کورد را در برابر ستمکاران و متجاوزان به رخ کشیدند.
آری, در مبارزه آزادیخواهی کوردستان فرزندی قهرمان و نترس و اسطوره‌ای کم همتا جان خود را تقدیم آزادی سرزمینش کرد، فرزندان قهرمان و از جان گذشته که هرگز حاضر نشدەاند در برابر دشمنان سکوت کنند و به خاطر راحتی و آسایش زندگی سر تعظیم در مقابل دشمنان فرود بیاورند.
کوردستان اشغال شده میدان فعالیت مبارزه واقعی در مقابل ستمکاران و دشمن آزادی و انسانیت در مقابل ملت کورد سنگر گرفته و  کمر به نابودی و از پای درآوردنمان بستەاند.
این میدان، میدان از جان گذشتگی جان بر کفان و مبارزان بود و در مقابل آنها کسانی خوشگذران و تن پرور در برابر قهرمانان بی همتای ما مشغول عیش و نوش بودند.
درد آور است که کسانی بدون ایمان به مبارزه و آزادی و تنها به دنبال مقام و جایگاه در رژیم بودند در برابر مبارزه و جانفشانی و آرمانهای فرزندان کوردستان باشند.
آنهایی که در زیر سایه اسم این مردان و قهرمانان ملت به زندگی روزمره خود مشغول بودند و آه نداشتند که با ناله سودا کنند در زمان مبارزه نیز هیچ تغییری نکرده و با همان حال می خواستند بر سر خون فرزندانمان معامله کرده و سوار بر موج احساسات و خون قهرمانان ملت برای فردای خود جایگاه و پول و مال و منال فراهم کنند.
آری، سرزمین رنگین مان رنگین تر است به خون شهیدان از جان گذشته و سر بلندتر است به دلاوری شهیدان و قهرمانان دلسوزش در مکاتب و سازمانهای سیاسی، قهرمانانی که تنها آزادی سرزمین و خوشبختی ملت شان را می خواستند آنها زندگی راحت و آسوده خود را تنها برای رهایی ملت شان از ظلم و ستم رها کردندو این کاروان با ایستادگی و مقاومت سربلندانه ماندەاند و ادامه دهنده هدف والایشان هستند.
شما ای برادران عزیزم کاک عبدالکریم و کاک صالح و کاک خلیل اگر جسم شما از بین ما رفته است اما یاد و خاطرە و رفتار آزادیخواهانه شما برای ما همانند چراغی روشن در مبارزه برای آزادی برای ما می درخشد. قهرمانی و مقاومت شما در میادین مبارزه برای ما سمبل مبارزه و مقاومت است.
فرماندهی و قدرت کاک عبدالکریم تلاش و شکست ناپذیری در میادین مبارزه هراسی سنگین در دل دشمنان انداخته بود که در میان یاران و هم وطنان همیشه زبانزد بوده است.
چه کسی است که شرح دلاوری های فرمانده کاک عبدالکریم و همراهان شهیدش را در درهم شکستن پایگاه  و ستون های دشمن یاد نکند.
آری, این کاروان با ایستادگی و مقاومت سربلندانه مانده و ادامه دهنده راه پیروزی است در راه ایمان و فداکاری و خون شهیدان و آرزوی همراهان آزادیخواه و پیروزی و سربلندی به همین خاطر است که روز به روز در پیشرفت و اقتدار است.
شکی نیست که فرزندان بی همتای همچون  کاک عبدالکریم حسینی و کاک صالح رسولی و کاک خلیل پاشایی و ماموستا سید خلیل و ماموستا آرام و کاک طاها سور و کاک حسین کریمی و کاک توفیق کریم پور و کاک خلیل رشاش و کاک عبدالله حمزه و کاک خلیل خوشکلام و کاک عطا سنەای و کاک رحمان قادری و کاک شاخوان و دەها شهید دیگر در راه آزادی و سربلندی تداوم خواهد داشت.
در ۲۱ شهریور روز شهادت کاک عبدالکریم و کاک خلیل پاشایی و کاک صالح رسولی ماتمبار و اشک از چشمانمان سرازیر می شود در همان زمان هم امید به آزادی و سربلندی ملت کورد و سازمان خبات بیشتر شده و رو به جلو خواهد رفت زیرا قهرمانانی بی همتا و گرانقدر در این راه شهید شدەاند.
Shilan

 
تاریخ منتشر شدهت: 2019-09-19 10:38:09
بخش ( شهدأ )

مصاحبه

سیاسی