آنلاین 111
پنجشنبه 26 فروردين 2721
سازمان خَبات کردستان ایران
خروش پشتیبانی مردم کوردستان ايران برای پشتیبانی از مردم کوردستان سوريه

بعد از حملە حکومت اردوغان و گروه های تروریستی به خاک کوردستان سوريه، مثل همیشه ملت میهن پرست کوردستان ایران به خیابانها آمده و پشتیبانی خود را از مقاومت کوردستان سوریە اعلام کردند.
 بعد از آن که روز چهار شنبه ۱۷ مهر,رئیس جمهور ترکیە رجب  طیب اردوغان تحت نام(چشمه آ‌شتی) به نیروهای خود فرمان حمله به کردستان سوريه را داده و از همان اول نیروهای ترکیه بدون هیچ ترحمی و با نهایت بی رحمی بە ملت كورد  به خصوص مردم مدنى حملەور گشتە و دست به جنایات بزرگی زدند.
 مردم شهرهای کوردستان ایران براى همدردى بە خیابانها آمده و این حملات رژیم فاشیستی ترکیە را محکوم کردند و خود را با تمامی صداهای زنده و حق طلب همسو کردند و پشتیبانی خود را از ملت ستمدیده کوردستان سوريه را اعلام کردند.
مردم شهرهای مهاباد، پیرانشهر، بانه، سنندج، مریوان، سقز، کرمانشاه، بوکان، جوانرود، پاوه، ایلام، کامیاران، دهگلان و چندین شهر و منطقه دیگر در دو روز گذشته با دادن شعار و خواندن پیام نفرت و انزجار خود را عليه حملات و جنایات حکومت اردوغان به کوردستان سوریه ابراز و اعلام کردند و از جامعه جهانى خواستند براى توقف جنایات و حملات اردوغان عليه مردم كوردستان اقدام فورى كرده و از نیروهای کوردی پشتیبانی نمایند که ۷ سال گذشته دوشادوش با جامعه جهانى در جنگ عليه نيروهاى تروریستی فعالانه شركت كرده  وبخش مهمى از همپیمانى جهانى عليه داعش بودند و براى  محافظت از انسانیت و آزادی و دمکراسی بیشتر از ۱۱ هزار شهید داده اند.
شایان ذکر است همزمان با نارضایتها در قسمتهای کوردستان، کوردهای ساکن کشورهای اروپایی و آمریکا با راهپیمایی و گردهمایی وسیع و گستردە اقدامات ضد انسانى اردوغان عليه مردم كورد در كوردستان سوريه را محکوم کردند.
تاریخ منتشر شدهت: 2019-10-16 07:46:56
بخش ( اخبار کوردستان )

مصاحبه