آنلاین 93
پنجشنبه 26 فروردين 2721
سازمان خَبات کردستان ایران
شركت اعضاء سازمان خبات در گردهمایی در برلین

اعضای سازمان خبات کوردستان ایران در گردهمایی به منظور حمایت از اعتراضات داخل ایران و کوردستان شركت کردند.
روز شنبه ۲ آذرماه ۱۳۹۸ در شهر برلین پایتخت آلمان گردهمایی به منظور حمایت از قيام شهرهای کوردستان و ایران از جانب شمار چشمگیری از فعالان سیاسی ایرانی و کورد برگزار شد که شماری از اعضاى سازمان خبات به سرپرستی کاک بهروز اردلان و عضويت کمال هادی و  سمکو مهابادی شركت کردند.
در این گردهمایی، شركت کنندگان با دادن شعارهایی از قیام مردم  ایران و کوردستان پشتیبانی کردند و  صدای مردم ایران را به حکومت مرکزی آلمان رساندند و از آلمان و جامعه جهانى خواستار پشتیبانی از مردم ایران شدند.
قابل ذکر است اين گردهمایی با فراخوان سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاوت صورت گرفتە بود.
تاریخ منتشر شدهت: 2019-11-30 07:08:31
بخش ( فعالیت )

مصاحبه