آنلاین 71
يكشنبه 13 آذر 2722
سازمان خَبات کردستان ایران
اطلاعیه سازمان خبات به مناسبت گرامیداشت ۹همین سالگرد وفات ماموستا شیخ عزالدین حسینی .

سالگرد وفات رهبر بزرگ ملی و آیینی ماموستاشیخ عزالدین گرامی باد.
در جوامع انسانی شخصیتهای بزرگ و مورد اعتماد  مردم کسانی هستندکه با وجود سختیهای بسیار در  مسیررسیدن بە اهداف والای خود ، بیشتر توجه خودرا به قشر مستضعف معطوف داشتە و علاوە بر  فکرو اندیشه های والایشان، باچشم بصیرت و قلبی روشن ، راه و برنامه ی مبارزه آزادیخواهی را طراحی کرده و ازآن به عنوان  رهنمودرهبری خویش  در راە مبارزە رهایی استفادە  کردە و درلابلای این برنامه ها  اصولیترین و منطقی ترین نحوە و متد  مبارزه و فعالیت برعلیه ستم وبیدادی دیکتاتوران و  اشغالگران  را  مد نظر قرار دادەاند.
در تاریخ مبارزات ملی و میهنی ملت ما ملت کرد ، نام رهبران  فداکار و کاریزما ومورد اعتماد مردم ،بسیار چشمگیر و دارای نقش مهمی بودە و هستند .در کردستان زیرسلطە و؟نظامهای دیکتاتور و  ظالمانی کە بر ایران حکمرانی کردە و میکنند،  در  لابلای تاریخ  آزادیخواهانە کردستان نام  رهبران و قافلە سالارانی بچشم میخورند کە همچون ستاره های درخشان در  آسمان مبارزه حق طلبانه   ملت ما در ااخر قرن بیست و اوائل قرن  بیست و یکم میدرخشد،  کە ماموستا شیخ عزالدین حسینی ،یکی از آن ستاره هایی بودند  که با درخشش تفکر و اندیشە مبارزاتی خود، همچون فیلسوفی  با  تجربە مسیر  مبارزە و  جنبش آزادیخواهی و برابری را  روشن نمود .
این متفکر مبارز و نستوە درحوزە  برسمیت شناختن  حقوق انسانی  و برابری ا زن ومرد در جامعە را  از بارزترین  میتود مبارزە در راە  پیشرفت انسانی  مد نظر داشت و  مانند استادی مبارز و آگاه به آیین یکتاپرستی و  یافتن  احقاق حقوق بشر درلابلای  علوم انسانی   و مانند رهبری صلح طلب  و پیشگام  برای اتحاد و همکاری میان تمامی مبارزان سیاسی بە شمار می آیند.
درحقیقت ماموستا شیخ عزالدین علاوه براینکه استادی دینی و مجتهدی عالم بود ،رهبری راستگو  و مبارزی خستگی ناپذیر بود .در فکر و عقاید ماموستا،   دموکراسی و آزادی بیان و عقیدە   پایه اصلی  یک جامعە کە درآن  آزادی انسانها با هررنگ و نژاد و ملت و دینی کە هستند  بود .
سازمان خبات کردستان ایران در بسیاری از موارد  باورو اندیشه های خود را چکیدەای ازعقاید و باورهای این دانشمند فقید و بزرگ می داند و این رهنمودها را پیرو کرده است .به همین سبب  عقاید ایشان را همیشه محترم شمرده و فقدان این رهبر بزرگ را جبران ناپذیرمیداند و همزمان با اطمینان و باور یقین  بە پیروزی در راستای مبارزە حق طلبانە خود به مبارزەو فعالیتهای خود برای محقق شدن اهداف آن رهبر بزرگ ادامه میدهد و همیشه از راهنماییهای ایشان به مپابه درسهایی باارزش و بیاد ماندنی می نگرد و یاد و راهش را گرامی میدارد .
گرامی باد نهمین سالگرد وفات ماموستا شیخ عزالدین حسینی .
سازمان خبات کردستان ایران .
کمیته ی مرکزی ۲۱ بهمن ۱۳۹٨خورشیدی .
۱۱.۲.۲۰۲۰میلادی
تاریخ منتشر شدهت: 2020-02-15 07:03:47
بخش ( اطلاعیەها )

مصاحبه

سیاسی