آنلاین 72
يكشنبه 13 آذر 2722
سازمان خَبات کردستان ایران
حملە سایبری رژیم بە سایت های اینترنتى سازمان خبات.

هم میهنان کوردستان!
 همراهان سازمان خبات!
بە اطلاع میرسانیم کە از ۲۷اسفند  1398 هجرى شمسى برابر یا ۱۷مارس ۲۰۲۰میلادی ،بخش سایبری رژیم آخوندی، حملاتش را بەسایتهای و صفحات  خبرى و اطلاع رسانى اینترنتى سازمان خبات افزایش دادە، كه هدف این حملات ازکارانداختن سایتهای خبرى و اطلاع رسانى اینترنتى سازمان خبات میباشد.
مبرهن است بخش سایبری رژیم ایران،از جمله نهادهاى امنیتی بدنام سپاە پاسداران و اطلاعات رژیم ایران،فعاليتهايشان را در فضاى سايبرى جهانى از سال ۱۳٨٦برای کنترل و  دسترسی بە اطلاعات مهم بااستفادە از هک  کردن آغاز كردند . ما با دقت این حملات سایبری را زیر نظر داشتە و در آیندەای نزدیک اطلاعات بیشتری  را منتشر خواهیم کرد. اعضا و کادر فعال درانتشارات سازمان خبات برای جلوگیری ازتلاشهای رژیم براى هک کردن سایت و صفحات سازمان خبات، تأكيد ميكنند كه این گونە حملات ، ارادەی مارا برای فعالیت و مبارزە راسخ و بيشتر و عزم ما برای انتشار اطلاعات و تلاشهايمان افزايش میدهد. و سایتهای ما طبق روال همیشگی فعال خواهند بود و اخبار و اطلاعات را بە صورت مداوم بە  خوانندگان میرساند .
كمسيون انتشارات و تبليغات سازمان خبات  كردستان ايران. ۲٨اسفند ۱۳۹٨هجری شمسی
تاریخ منتشر شدهت: 2020-03-18 19:19:29
بخش ( اطلاعیەها )

مصاحبه

سیاسی