آنلاین 85
جمعه 12 خرداد 2723
سازمان خَبات کردستان ایران
چشم اندازی بر افزایش قیمت ها در ایران بەویژە در کوردستان!!!

از آغاز سردمداری حکومت آخوندی،تورم گرانی، بیکاری و فقر، از جملە مشکلاتی بودە کە مردم با آن دست و پنجە نرم میکنند. بدیهی ست رژیم ایران مسبب اصلی این مشکلات بودە و با زیادەخوایها وگسترش سیاست صدور انقلاب وتامین مالی گروههای تروریستی برای ایجاد ناآرامی در منطقە و بە دنبال آن افزایش تحریمها، این مشکلات بیشتر مشاهدە میشود و قطعا قشر متوسط و ضعیف جامعە بیشتر آسیب دیدەاند. دراین روزها کە کرونا گریبانگیر مردم شدە، متاسفانە شاهد افزایش بی سابقەی اجناس بودەایم و قدرت خرید مردم روزبە روز کاهش میابد.
نرخ هرکیلوگرم گوشت تازە دربازارهای ایران،طی روزهای اخیر بە (۱٨۰)هزار تومان رسیدەاست، در برخی از شهرها هر کیلوگرم گوشت بانرخ(١٠٠-١١٠)هزار تومن در اختیار مشتری بودە است.
گوشت مرغ کە بە قوت غالب مردم سفرەی خانوار تبدیل شدەاست.
هرکیلو مرغ پرکندە امروز در بازارهای استان کردستان بە 16000 تومان رسید!
قیمت سبزیجات ومیوە؛
هرکیلو سیب، انواع(٨-١٠-١۵هزار تومان)
اناناس(٢۵-٣٠هزار تومان)
انواع پرتقال (۵٫۵٠٠-١٠هزار)
خیار گلخانەای(۴٫۵٠٠هزار تومان)
زنجبیل(٣٠هزار تومان)
باقلەی سبز(۵٫۵٠٠هزار تومان)
انواع پیاز(٢٫۵٠٠-۵٠٠هزار تومان)
توتفرنگی(١٠-١٣هزار تومان)
شلیل(١٣٫٨٠٠تومان)
انگور(١۶٫۵٠٠-٢٠هزار تومان)
سیب زمینی(۵٫۵٠٠هزار تومان)
انواع سبزیها...(٢٫۵٠٠-۵هزار تومان)!
این روزها قیمت همە اجناس افزایش نجومی پیداکردەاند، دیکتاتورهای حکومتی هم بە مانند همیشە درحال تجهیز و تامین کشورهای دیگر هستند.
رژیم تنها عامل، افزایش قیمت هایی ست کە از کنترل خارج شدەاست، مردم برای تهیەی گوشت، میوە...هیچ راه چارەای ندارند، تنها راە باقیماندە پیش روی مردم مبارزە برای سرنگونی این رژیم دیکتاتوریست.
تاریخ منتشر شدهت: 2020-06-25 21:24:27
بخش ( اخبار ایران )  بخش : اخبار ایران   تاریخ : 2023-06-01

مصاحبه

سیاسی