آنلاین 84
سازمان خَبات کردستان ایران
پیام تبریکات دبیر کل سازمان خبات بەمناسبت سالروز ولادت پیامبر اسلام حضرت محمد (ص)

بە مناسبت سالروز ولادت پیامبر و پیشوای کبیر اسلام، حضرت محمد، صمیمانە ترین تبریکات خود را بە مسلمانان کوردستان ، ایران و جهان تقدیم میکنم. 

حضرت محمد،با آنكه پیامبر دین اسلام همچنين رهبری نمونە در تاریخ بشريت بود. ایشان در دوران پیامبریشان، از جهات مثبت، موجب پیشرفتهای چشمگیری در تاریخ تمدن انسانی شدند و همیشە با رهروان دیگر ادیان، با احترام رفتار میکرد و درادارە مملکت نیز رهروان دیگر ادیان را سهیم میکرد.بی تردید هرگونە خشونت و حملە تروریستی ومواضع غيراصولى توسط هر گروه واشخاصی کە تحت عنوان اسلام و طرفداری از پیامبر اسلام باشد، خطرناک و برخلاف رهنمونهای دین اسلام، حضرت محمد وصلح و همزيستى  ميان جامعه انسانی و بەویژە رهروان دينى ميباشد.

همچنین هرگونە بی احترامی نسبت بە حضرت محمد، دین اسلام و هر دین و پیامبری، اقدام نادرست بودە و ضروریست حکومتها و مسئولين و قانونگذاران در سراسر جهان، از راە قانون، بی احترامی و توهین بە تمامی ادیان وعقاید را محدود و ممنوع کنند. 

باامید اینکە سالروز ولادت پیامبر اسلام موجب صلح و اتحاد اجتماعی شود و هیچ شخصی تحت عنوان اسلام و بەنام دفاع ازحضرت محمد، حملە تروریستی و آشوب و اغتشاش راە نیاندازد. همچنین گروەهای تروریستی کە با نام اسلام مرتکب جرم وجنایت میشوند و مسلمان وغیر مسلمان را میکشند و درکشورهای دیگر دست بە آشوب ميزنند و هدفشان دشمنی با انسانیت است، رسوا و سرافکندە و نابود شوند. 

تبريكات مجددم را به مناسبت سالروز ولادت حضرت محمد بە مسلمانان کوردستان و ایران تقديم ميكنم . 

سازمان خبات کوردستان ایران 

دبیرکل 

باباشیخ حسینی 

8 آبان 1399هجری شمسی

29. 10. 2020
تاریخ منتشر شدهت: 2020-11-05 06:31:27
بخش ( اجتماعی )

مصاحبه

سیاسی