آنلاین 131
يكشنبه 13 آذر 2722
سازمان خَبات کردستان ایران
تبریك دبیرکل سازمان خبات به مناسبت عید خاوەنکاربە همیهنان یارسان در کوردستان و ایران

دبیرکل رهروان یارسان در سراسر جهان!
بە مناسبت عید خاونکار صمیانە ترین  تبریکاتم را به رهروان يارسان تقديم میکنم. امیدوارم درسایەی صلح و همزیستی مسالمت آمیز میان معتقدین بە ادیان وعقاید گوناگون درایران و کوردستان و همچنین با سرنگونی رژیم ستمگر مذهبی و دیکتاتوری درایران، آزادی و استقرار همزیستی  متداوم محقق گردد. 
بدیهی ست  رهروان یارسان در مدت زمان حاکمیت آخوندها، و دیگر ساکنان ایران و کوردستان مورد ظلم و ستم  فراوان واقع شدەاند، و چنانچە حاکمیت درمواردی دربرابر رهروان يارسان ملایمت نشان داده، تنها به منظور برآورده شدن مقاصد سیاسی و فریبکاری بودە و برای پنهان کردن چهل سال سرکوب و ستم علیە یارسانها میباشد. شکی نیست تا حاکمیت آخوندی برسرکارباشد، یارسان ها و تمامی مذاهب و عقاید و همەی همیهنان درایران بەشیوەی سیستماتیک مورد ظلم قرار میگیرند. یقین دارم همە باهم و با مبارزه و اتحاد و آشتى عمومى ميان عقاید مختلف و یارسانیان  میهن پرست درایران و کورستان آزاد، سرنگونی حاکمیت ستمگر آخوندی تحقق میابد.  
با تبریکات مجدد ازطرف خود و همکارانم در سازمان خبات کوردستان ایران بە مناسبت عید خاونکار.
سازمان خبات کوردستان ایران
باباشیخ حسینی 
9آبان 1399هجری شمسی
31.10.2020 میلادی
تاریخ منتشر شدهت: 2020-11-09 06:39:37
بخش ( دبیرکل )

مصاحبه

سیاسی