آنلاین 59
يكشنبه 13 آذر 2722
سازمان خَبات کردستان ایران
پیام کومیسیون تبلیغات سازمان خبات بە مناسبت درگذشت جلال ملکشا شاعر نامدار کورد

با تأسف بسيار بار مردم شهرسربلند سنندج، يكى از شهرهای محورکوردايتى و ادب و روشنفکری و  شهرها و مناطق ديگر کوردستان، باردیگر و اين بار به خاطر فوت شاعر با احساس کورد ماموستاجلال ملکشا داغدار شدند. ماموستاجلال ملکشا ازشعرای مردمی و کوردپرور کوردستان بود کە در طول حیاتش  دردها و رنج و دربدری زيادى را متحمل شد و هرگز از مردم فاصلە نگرفتە و رژیم دیکتاتور آخوندی نتوانست از راە آزادیخواهی و کوردپروری دلسردش کند. ماموستا جلال ملکشا از جملە شاعران کوردستان است کە خدمت چشمگیری بە شعرو ادب  ملت کورد کرد و دارای دەها شعر ملی و میهنی میباشد. 
کومیسون  تبلیغات سازمان خبات کوردستان ایران بە مناسبت درگذشت ماموستاجلال ملکشا، بە خانوادە محترم ایشان، و مردم شهر سنندج و تمامی شهرها و  شهرهاو مناطق کوردستان تسليت ميگويد . 
بە امید تحقق اهداف ماموستا جلال ملکشا و تمامی مردم کورد. 
کومیسیون تبلیغات سازمان خبات کوردستان ایران
11. آبان 1399هجری شمسی
1. 11. 2020میلادی
تاریخ منتشر شدهت: 2020-11-09 06:46:27
بخش ( اطلاعیەها )

مصاحبه

سیاسی