آنلاین 127
يكشنبه 13 آذر 2722
سازمان خَبات کردستان ایران
پیام دبیرکل سازمان درمورد حملە رژیم آخوندی بە علما و مسلمانان اهل تسنن در کوردستان

همیهنان کوردستان! علمای  اسلام!همانگونە کە میدانید رژیم منفور آخوندی در مدت چهل سال حاکمیت مستبدانەاش ، بیرحمانەترین جنایات را علیە مردم ایران و بە ویژە مردم کوردستان و علمای دین اسلام و مسلمانان اهل تسنن مرتکب و دهها علمای دینی را ترور و شهید کردە و همچنین با بازداشت و شکنجە علمای دینی اهل سنت و حتی اعدام چندین پیش نماز شیعە در ایران ،کارنامەی جنایتكارى رژیم آخوندی در حق مردم ایران را آشکارتر و سیاست سرکوب علیە مذاهب و پایمال کردن حقوق و ارزشهای انسانی، بەنام اسلام را برای مردم ایران بیشتر نمايان میسازد.  بر اساس اطلاعات رسیدە توسط دوستان و رهروان  سازمان خبات و علمای دینی از داخل کشور ،ساختار رژیم آخوندی دست بە  عملیات گستردەای علیە ملت کورد و مسلمانان اهل سنت دست زدە و مدتی است از طریق رادیو وتلویزیون و سایر ابزار تبلیغاتی، بەشیوەی سیستماتیک، علیە اصول اسلام و اهل سنت، تبلیغات مسموم و دژخیمانە را منتشر میکنند، درتازەترین اقدام دون پایە علیە مسلمانان اهل تسنن، تلویزیون رژیم،تحت نام شبکە کوردستان بە خلفای راشدین اهانت کردەاند. مسلمانان اهل سنت و مردم کوردستان، در برابر این بی احترامیها واعمال ضدمردمی و تبعیض حاکمیت آخوندی میان مذاهب، خشمگین و فریاد اعتراض خود راعلیە این سیاست نامشروع  سر دادەاند.  ازجانبی دیگر حاکمان رژیم فشارهایشان را علیە علمای دین افزایش دادە در تازەترین اقدامشان، ماموستا ملا رسول حمزە پور در پیرانشهر را دستگیرو بە مکان نامعلومی منتقل کردند. دربرابر اقدامات رژیم ضد مردمی وضد اسلامی، معتقدین اهل سنت و مردم کورد، و همچنین علمای دینی درکوردستان، تصمیم گرفتند تا علیرغم فشارهای رژیم و خواست مراکز امنیتی حکومت برای پاپس کشیدنشان، خطبەی نمازجمعە را بەاین مسالە اختصاص دهند. هدف علمای دین از خطبەی روز جمعە افشای تبلیغات نادرست رژیم بودە و همچنین میخواهند حملات همە جانبەی حاکمیت آخوندی علیە مسلمانان اهل سنت و مردم کوردستان را محکوم کنند. با اعلام  پشتیبانی خود از علمای دین اسلام درکوردستان وباتشکر از مواضع شجاعانەاشان درمقابل حکومت مذهبی و مرتجع آخوندی،اعمال ضد مردمی حکومت مرتجع آخوندی را محکوم میکنم  و بە مردم کوردستان و علمای دینی و تمامی اقشار، مذاهب و ادیان مختلف درکوردستان اطمینان میدهيم کەرژیم آخوندی نمیتواند با ایجاد بحران و تبعیض و تلاش برای ایجاد اختلافات مذهبی خودرا از سرنگونی و  نابودی نجات دهد. پیروزباد مبارزە حقطلبانەی ملت کوردستان  مستحکم باد همکاری و اتحاد میان عقاید ،ادیان و مذاهب درراستای زندگی در صلح و آرامش و اتحاد در مسير آزادی و سرفرازی و استقرار درکوردستان و ایران
تاریخ منتشر شدهت: 2020-11-11 09:36:18
بخش ( دبیرکل )

مصاحبه

سیاسی