آنلاین 117
يكشنبه 13 آذر 2722
سازمان خَبات کردستان ایران
اطلاعیەی مشترک سازمانهای زنان و جوانان خبات کوردستان ایران در رابطه با بازداشت و زندانی کردن تعداد کثیری از مردم کوردستان!

هم میهنان مبارز کوردستان! 
جوانان و زنان سخت کوش!
همانگونە کەمطلع هستید رژیم سرکوبگر آخوندی در طول دو هفته اخیر، نزدیک به هفتاد نفر از هم میهنانمان در کوردستان ایران را بدون دلیل بازداشت کرده که سرنوشت بسیاری ازآنان نامعلوم میباشد.وزارت ننگین  اطلاعات و سایر مراکز امنیتی رژیم, در بیشتر شهر و روستاهای كوردستان از جمله،مهاباد, سنندج, پیرانشهر, نقدە, مریوان و ... با هجوم بە خانە و محل کار هم میهنان, ضمن هتاکی و کتک زدن, موبایل و دوربین و کامپیوتر این اشخاص را ضبط کرده و آنها را به مکانی نامعلوم انتقال داده اند.آنچه مبرهن است, رژیم آخوندی برای بازداشت و زندانی کردن هممیهنان کورد, بدونه دلیل از بدو سر کار آمدنش, این شیوە را درپیش گرفتە و با انواع افترا و تهمت های بی اساس, آزادیخواهان را روانه زندان کرده است. در این راستا، حتی کسانی که فعال مدنی بوده و در حوضەی محیط زیست, زبان و ادبیات کوردی و....فعالیت داشته اند, تحت فشار قرار گرفته و بە اتهام  واهى و  ضديت با حاكميت ، متحمل مجازات گشته و با بی عدالتی به اعدام،  زندان و تبعید محکوم شده اند.پایمال کردن حقوق بشر پدیده  ايست كه با نام  و اعمال  رژیم ایران در یک جملە میگنجد. و آنچه در این مدت روی داده است, بیانگر  ترس  رژیم و نشان دهندەی دست و پا زدنشان است. اما خواست و اراده جوانان مبارز زانوی رژیم را سست و تداوم این راە موجب افزایش احساس ملی و اعتراضات گستردەتر میشود.
مردم آزادیخواه کوردستان! 
ما به عنوان نهادهای جوانان و زنان خبات, از اراده، خواست و مقاومت شما بر علیه این رژیم دیکتاتور حمایت کرده و هم دلی خود را با شما ابراز میداریم. قطعا، مبارزه و مقاومت ما را به پیروزی خواهد رساند.خواست هر جنبش برحقی پیروزی و رسیدن به اهداف مقدس است و ملت کورد نیز كه مبارزه ای روا و برحق دارد به خواستە هایش خواهد رسيد.سازمان های زنان و جوانان خبات, ضمن محکوم کردن بازداشت هم میهنان کورد, از مراکز حقوق بشر جهانی میخواهد، در مقابل خودسری های رژیم ضد بشری ایران موضع جدی بگیرند که دیگر خون مردم و قربانیان ملیتهای آزادیخواه و زیر دست رژیم آخوندی فدای اهداف اقتصادی آنها نشود.
سازمانهای زنان و جوانان خبات کوردستان ایران
۱۳۹۹/۱۱/۲
۲۰۲۱/۱/۲١
تاریخ منتشر شدهت: 2021-01-25 09:25:08
بخش ( زنان )

مصاحبه

سیاسی