آنلاین 90
يكشنبه 13 آذر 2722
سازمان خَبات کردستان ایران
حمایت سازمان خبات کوردستان ایران از فراخوان اعتصاب سراسری درشهرهای کوردستان ایران

حمایت سازمان خبات ازفراخوان اعتصاب سراسری در شهرهای کوردستان، کە توسط شماری از فعالین مدنی و بە منظور محکوم کردن موج جدید سرکوب و بازداشتها توسط نیروهای رژیم، اعلام شدە است. 
بیاننامەی سازمان خبات بە شرح ذیل میباشد:
(اعتصاب سراسری در کوردستان ایران پیروز میشود)
همیهنان کورد!
مبارزین میهن پرست!
فعالین مدنی  نستوه!
رژیم حاکم آخوندی در 40سال حاکمیت  مستبدانه اش بە طور گستردە و با عدول از تمام اصول انسانی، دینی و اجتماعی، مردم ایران و کوردستان را تحت ظلم وستم قراردادە و هزاران انسان بی گناە را شهید وملیونها فرد را مورد شکنجە و حکم ناروای زندان را بر آنها تحمیل کردەاست. مبرهن است، سرکوب مردم کوردستان توسط مراکز امنیتی و نظامی، پدیدە و اقدامی معمول بودە و سردمداران ایران از طرقهاى مختلف برای سرکوب همیهنان کوردستان استفادە میکند. درادامەی سیاست سرکوب مردم کوردستان توسط رژیم و مراکز امنیتی آن، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاە پاسداران، در دی ماە سال جاری، بالغ بر یکصد نفر از فعالین مدنی در شهرهای مختلف کوردستان ایران را بدون ارائە مدرک و تنها بە جرم کوردبودن و خدمت بە محیط زیست، زبان کوردی و فرهنگ ملی، روانە زندان كردەاند كه متاسفانە تاکنون از سرنوشت و محل زندان این افراد هیچ اطلاعی دردست نیست، ومراکز امنیتى رژیم دیکتاتور و ضد کورد،به خانوادەی این افراد،در مورد سرنوشت و محا نكهدارى آنها جواب نميدهند. 
سازمان خبات کوردستان ایران، جنایات و سرکوب مردم کوردستان و مشخصا قصاوت عليه فعالین مدنی کوردستان را محکوم و از مردم کوردستان ميخواهد، روز 22 بهمن،سالروز پیروزی تظاهرات مردم ایران علیە حکومت دیکتاتور شاهنشاهی  را بە روز اعتراض و اعتصاب سرتاسرى مبدل کردە و با تعطیلی محل كار و با عدم شرکت در مراسم 22بهمن، و با هر روشی ديكر،موضعتان را دربرابر جنایات حاکمیت آخوندی و برای آزادی فعالین مدنی، نشان دهيد. 
ما از سازمانهای جهانی، مدافعین حقوق بشر، مراکز و نهادهای مدنی درسراسر جهان میخواهیم از فعالین مدنی کوردستان و بەویژە بازداشتیهای یک ماە اخیر حمایت و سیاست سرکوب حاکمیت آخوندی درقبال مردم ایران و کوردستان را محکوم کنند. 
پیروزباد اعتصاب سراسری روز چهارشنبە  22 بهمن 1399هجری شمسی. 
سرنگون باد رژیم آخوندی، ضدبشری وضد کورد.
سازمان خبات کوردستان ایران
13بهمن1399هجری شمسی
تاریخ منتشر شدهت: 2021-02-01 19:28:24
بخش ( اطلاعیەها )

مصاحبه

سیاسی