آنلاین 133
يكشنبه 13 آذر 2722
سازمان خَبات کردستان ایران
گرامی باد ۱۰ فروردین سالروز شهادت قاضی محمد و همراهانش

هم میهنان عزیز!

  راه رهایی و آزادی!
در سالروز اعدام و به شهادت رساندن قاضی محمد و همراهانش كه توسط رژیم دیکتاتور محمد رضا شاه, که در روز ۱۰ فروردین ۱۳۲۶ هجری شمسی در میدان چهارچراغ شهر مهاباد انجام شد, درود میفرستیم به روح شهید قاضی محمد به رييس جمهور کوردستان و همراهان شهید ايشان.
شهید کردن قاضی محمد و همراهانش بعد از خیانت حکومت محمد رضا شاه و مزدورانش در کوردستان و پایبند نبودن آن حکومت به تعهداتش نسبت بە قاضی محمد, نشانگر عداوت حکومت شاهانشاهی و خانواده اش در برابر ملت کورد و همینطور بیانگر این حقیقت است که نباید به دشمنان ملت کورد و رژیمهای جنایتکار باور كرد. اکنون نیز هدف رژیم دیکتاتور آخوندی در ایران همانند رژیم محمد رضا شاه, اين است تا از راه فریب و به نام مذاکره و بە وسیلەی مزدورانش در کوردستان, در صدد ضربت زدن به جنبش حق طلبانه ملت كورد در عموم،و رهبران و کادر و پیشمرگه ها و فعالان مبارز است.  به همین سبب باید با اتخاذ موضع و تصمیم درست و در چهارچوب شعار ۴۲ ساله مردم کوردستان, که (نە بە حکومت دیکتاتور آخوندی)بودە،اهداف  و وظایف سیاسی ،ملی و مبارزاتی مان را برای از بین بردن رژیم و احقاق حقوق ملی خود ادامه دهیم.
شکی نیست که جنبش حقطلبانه مردم کوردستان و ایران, بر رژیم دیکتاتور آخوندها ایران پيروز خواهد شد, و در نتیجه حکومتی دموکراتیک و پارلمانی در ایران تاسیس و مردم کورد و تمامی ملتهاى ایران به حقوقشان خواهند رسید.با سلام دوباره به روح شهید پیشوا قاضی محمد و همراهانش, محمد حسین خان صیف قاضی و ابوالقاسم صدر قاضی.

باباشیخ حسینی
تاریخ منتشر شدهت: 2021-03-31 10:34:08
بخش ( اطلاعیەها )

مصاحبه

سیاسی