آنلاین 67
يكشنبه 13 آذر 2722
سازمان خَبات کردستان ایران
اطلاعيه مرکز امنیت سازمان خبات، درارتباط با توطئەی جدید رژیم آخوندی
هممیهنان گرامى!


پیشمرگان قهرمان و مبارزان راە آزادی!


بدیهی ست، رژیم آخوندی و نهادهای جاسوسی و امنیتی ش، درتلاشند تا بە هر روش و با استفادە از هرفرصتی بە جنبش انقلابى و سازمان خبات ضربە بزنند، تابەخیال خامشان مشروعیت جنبش حقطلبانەی کوردستان و مبارزات آزادیخواهی و سرنگونى خواهی درایران را، کە همیشە برعلیە رژیم درتلاش و مبارزە بودە را تضعیف کنند. 


درهمین راستا، درطول چندین ماە اخیر، نهادهای امنیتی رژیم آخوندی، درتلاشند  تا بەسازمان خبات، رهبری و کادرو پیشمرگەها، آسیب برسانند، زیرا کینە و ترس بسیاری ازسازمان خبات دارند و استراتژی سرنگونی و رد مذاکرات با آن حاکمیت منفور را بە عنوان تهدیدی بزرگ بر حکومت خود میدانند. بەهمین سبب، نهادهای امنیتی از سخیفانەترین تلاشها برای بدنام کردن و آشوب در صفوف سازمان خبات، استفادە میکنند.


دربیاننامەها و مقاله هاى كه در كذشته منتشر کرده بودیم  روشن ساختيم کە رژیم از زنان فریب خوردە (پرستو) کە شماری بە دلیل شرایط دشوار زندگی، بە دام نهادهای امنیتی رژیم افتادەاند، برای جاسوسی و اقدامات آشوبگرانە بەکار ميگيرد، و مبارزین و آزادیخواهان را بەدام میاندازند.مدتی است تلاشهای رژیم درهمین راستا، افزایش یافتە و این زنان فريب خورده را برای بدنام کردن پیشمرگە بەویژە پیشمرگەهای سازمان خبات،اجير كرده و چند نفر اخراجى از سازمان خبات، بە دام مزدوران رژیم افتادە و تصاویر نامناسبی از انها منتشر شدەاست. 


علیرغم محکوم کردن این اقدامات فریبکارانەی رژیم، و بی احترامی نسبت بە جایگاە زنان، مجددا اعلام میداریم کە هیچ یک از اقدامات رژیم آخوندی تاثیری بر عزم انقلابی مبارزین صفوف سازمان خبات  و مبارزه علیە حاکمیت دیکتاتوری آخوندی نخواهد داشت. 


ما از مبارزین راە آزادی و مبارزان صفوف سازمان خبات، خواستاریم کە با آگاهی کامل فضای مجازی، اینستاگرام، فیس بوک و ...غيره، را بەکاربگیرند، تا نهادهای امنیتی رژیم آخوندی بە اهداف شومشان نرسند و بیش ازپیش رزيل و مأیوس گردند. 


سرنگون باد رژیم دیکتاتور آخوندی 


پیروز باد مبارزەی مشروع ملت کورد و ملتهای ایران


سازمان خبات کوردستان ایران


مرکز امنیت و ضدترور


21 فروردین 1400هجری شمسی
تاریخ منتشر شدهت: 2021-04-11 07:28:51
بخش ( اطلاعیەها )

مصاحبه

سیاسی