آنلاین 95
دوشنبه 27 ارديبهشت 2721
سازمان خَبات کردستان ایران
برگزاری ششمین پلنوم کمیتە مرکزی منتخب کنگرەی ششم سازمان خبات


در روزهای٢٨،٢٧،٢،٢٠٢١ برابر با١٠،٩،١٢.١٣٩٩ با حضور دبیر کل و اکثریت اعضای رهبری در مرکز اصلی سازمان خبات ششمین پلنوم کمیتە مرکزی منتخب کنگرەی ششم سازمان خبات برگزار شد. پلنوم با یک دقیقە سکوت بە احترام روح پاک شهیدان و ماموستا سید جلال حسینی ، بنیانگذار سازمان آغازو سپس جناب بابا شیخ حسینی دبیر کل سازمان خبات کوردستان ایران , گزارش سیاسی و تشکیلاتی خود رابە پلنوم ششم ارائە نمود.

گزارش دبیر کل شامل توضیحات مفصلی دربارەی آخرین تغییرات و رویدادهای جهان،منطقە ،کوردستان و ایران ، جنبش آزادیخواهی و سازمانا خبات کوردستان بود و ایشان هر یک  از این مسائل را از منظر خودشان ابراز داشتند. دبیر کل، گزارش خود را نسبت بە مسائل جهان ، با بحث دربارەی مواضع و سیاستهای متفاوت میان کشورها و بە ویژە روابط میان کشورهای ابر قدرت آغازنمودند. 

کە مشروح آنها بە صورت زیل میباشد. 
١. روابط کنونی سوریە و آمریکا 
٢. روابط حکومت چین و حکومت تازەی آمریکا
٣. روابط آمریکا و اروپا
٤. تنشهای سیاسی داخلی آمریکا
٥. کرونا و مضرات آن
نکتەی قابل توجە در کلیت مباحث، تغییردر دولت سیاسی آمریکا،سرکار آمدن جوبایدن و پایان ریاست دونالدترامپ بودە و بە نظر ایشان در دوران ریاست بایدن تغییرات چشمگیری در مواضع و سیاست آمریکا نسبت بە جهان و کشورهای دیگر پدید می آید.شرایط خاورمیانە وهمچنین تنشهای میان فلسطین و اسراییل را مورد بررسی قراردادە ودرمورد نقش دولت بایدن و دخالتهای رژیم آخوندی بحث شد. وجزییات روابط نزدیک اسراییل و کشورهای عربی و همچنین احتمال گسترش این روابط را مدنظر قراردادند. 
مسالە قابل توجە در ارتباط با خاورمیانە، بی اهمیتی بایدن نسبت بە خاورمیانە و برملاکردن رازهای پروندەی خاشقچی کەدرسفارت عربستان درترکیە کشتە شد. از جانبی مشکل حکومت بایدن با ولیعهد سعودی برای انتقام از او بە دلیل حمایتهایش از دونالد ترامپ میباشد. اگرحکومت کنونی آمریکا، سیاستهایش درقبال خاورمیانە بەمانند چندین ماە آغازین باشد بی شک، موجب نزدیکی بیشتر اعراب و اسراییل میگردد، بەویژە کە تهدیدهای ایران علیە بیشتر کشورهای عرب انکار نشدنیست، ازجانبی دیگر تداوم حضور نیروهای آمریکا، کشورهای عرب و افغانستان ، موردبررسی قرارگرفت. درادامە، درمورد ترکیە و نقش نظامی، اقتصادی و سیاسی در منطقە بحث شدە و حضور ترکیە در کشورهای لیبی، قطر و تلاشهایش برای دخالت بیشتر در منطقە و اختلافات با آمریکا، حملە بە کوە گارە، نبود آزادی و دموکراسی وتلاشهای بیشتر برای سرکوب ملت کورد در کوردستان ترکیە، ازجملە مسائلی بودند، کە مورد بحث وگفتگو واقع شدند. در مورد سوریە، بە مسالەی آشوب  این کشور و اینکە چندین قدرت درامور این کشور مداخلە میکنند و غیرازبشاراسد ، رژیم ایران، حزب اللە، نظامیان وابستە بە رژیم ایران، آمریکا،ترکیە و روسیە هرکدام دراین منطقە قدرت رادردست دارند، اشارە شد. و گفتە شد، تازمانی کە بشاراسد خواست وارادەی مردم راسرکوب و برتداوم حکومت دیکتاتوری خود پافشاری کند،  جنگ و اختلافات دراین سرزمین پایان نمیابد. 
همچنین درمورد ضرورت اتحاد کوردهای این منطقە کە جایگاە خودرا بەخطر نیاندازند و حمایت آمریکا وکشورهای اروپایی را ازدست ندهند تاکید شد.  درادامە، در مورد عقب نشینی در بخشی ازسیاستهای تندروهای برخی از جناحهای وابستە بە رژیم ایران در عراق  بخاطر تهدیداتی مانند، سرکارآمدن حکومت تازەآمریکا واحتمال تغییر سیاستهایش درقبال عراق وترس جناح شیعە از احتمال عدم حمایت امریکا و شماری از کشورهای عرب ازحکومت کنونی عراق،صحبت شد. همچنین گفتە شد کەدر حکومت اقلیم کوردستان تغییرات مثبتی ایجاد شدەاست.
در ادامە گزارش دبیر کل سازمان خەبات وضعیت ایران و رژیم مورد بررسی قرارگرفت و اشارە بە برنامە های خطرناک رژیم از مهمترین مباحث بود، نقض تحریم های اتمی از طرف رژیم که باعت نگرانی کشورهای جهان به ویژه کشورهای غربی شده و همانطور که در گذشته مشکلی جهانی بوده اکنون به مشکلی  لاینحل مبدل گشتە است.غنی سازی اورانیوم که ۱٤ درصد بیشتر از حد توافق اژانس است، همچنین جلوگیری از کار و فعالیت ناظران آژانس در ایران و حرف های اخوند"محمود علوی" وزیر اطلاعات رژیم، که در مصاحبه ای گفت:اگر فشارها علیه ما افزایش یابد، ماهم احتمالا بمب اتم بسازیم.
١.بحث به سر واکنش دیگر ارگانهای رژیم
٢.دستور مجلس رژیم راجع بە خاتمه دادن
٣.تداوم  تحریم ها
٤.تداوم اعتراضات به ویژه اعتراضات چند وقت اخیر در بلوچستان و...
از جملە مباحثی بودند که به طور مفصل توضیح دادەشد و با در نظر گرفتن بحرانهای لاینحل موجود، وضعیت کنونی حاکمیت اخوندی بە وضعیتی روبە سرنگونی قلمداد شدە و با تاکید بر همبستگی مردم ایران و یاداوری همپیمانی سازمان خبات و سازمان مجاهدین خلق ایران،و همچنین پایداری و گسترش اینگونه همکاری ها را به عنوان سندی برای چیرەگی بر دیکتاتوری اخوندان خواند. دبیر کل سازمان خبات در رابطه با وضعیت جنبش آزادیخواهی ملت گفت: متاسفانه جنبش کورد در کوردستان ایران در مدت پلنوم پنجم تا کنون،تغییرات چندان مثبتی نداشته، نبود سیاست و برنامه مشترک میان احزاب سیاسی و ماندن در چهارچوب سیاست و شعارو فکرییت نامعقول و گاها مبهم، مانند موضوع مذاکرە با رژیم،خودخواهی و تعیین سیاست هرکدام از احزاب ،همچنین اهمیت اتحاد بە معنای واقعی را درنیروهای جنبش ازادیخواهی را یاداور شدند.در مبحث وضعیت داخلی کوردستان، معضلاتی  چون گرانی، بیکاری، معضلات اجتماعی و فساد توضیح داده شد و به بازداشت سرمایەداران کوردستان، سیاست دروغین حاکمیت و بازداشت و تبعید فعالان مدنی کوردستان اشارە شد. و  سرکوب بیرحمانه مردم از طرف نیروهای رژیم اخوندی، عدم اتحاد و همبستگی احزاب سیاسی، راکد ماندن مبارزات پیشمرگانە در مقابل دشمن و نبود رهبری برای ترغیب و تشکیل اعتراضات مردمی را،بە مثابە نقاط ضعف نام برد. ایشان در گزارش سیاسی و تشکیلاتی خود،  بە اهمیت و جایگاە سازمان خەبات درمیان مردم و کار، فعالیت  و مبارزات سازمان خەبات اشارە و بر ضرورت تلاش بیشتر رهروان سازمان خەبات از رهبری  تا تمام اعضای سازمان خەبات،و بر گسترش  فعالیت  تشکیلاتی رهروان سازمان، در داخل ایران تاکید کردند. مبارزه مسلحانه با در نظر گرفتن وضعیت مناسب، فعالیت تشکیلاتی،امور مرتبط با  پیشمرگه و همچنین مبحث تاخیر کنگره به دلیل وضعیت بهداشت جهانی و چندین پروژه و گسترش وسعت کار و فعالیت سازمان در گزارش دبیرکل گنجاندە شدە بود. در بخش پایانی گزارش دبیر کل مرتبط با سازمان خەبات کوردستان ایران بود، کە در این بخش بە طور کامل گزارش کار و فعالیت سازمان خەبات در بازده زمانی میان دو پلنوم را ارائه نمودە، و با توجه به این گزارش اصلاح نواقص در اولویت پلنیوم ششم کمیته مرکزی سازمان خەبات کوردستان ایران قرار گرفت.بعد از پایان گزارش سیاسی و تشکیلاتی دبیر کل، در مورد اصل موضوع گزارش گفتگو و با رای اکثریت تایید شد.بعد از تایید گزارش دبیرکل،مسئول هر کدام از کومیسیون های سازمان، گزارش خود را در بازده زمانی پلنوم دوم ارائه کردە و در رابطه با هر کدام از بخش ها گزارشی مفصل تقدیم  و نقاط ضعف و قوت، نواقص و راەحلها در راستای پیشرفت کارو فعالیت ارگانهای سازمان ارائه و چندین تغییر لازم به نسبت هر کدام از ارگانها داده شد.براساس گزارش سیاسی و تشکیلاتی جناب بابا شیخ حسینی،برنامه آتی سازمانی خەبات برای پیشبرد مبارزه آزادیخواهانه ملتمان مشخص  و با پیمان پایداری در وظایف و تشکیلاتی،کار پلنوم پس از دو روز پایان یافت.
تاریخ منتشر شدهت: 2021-04-11 07:44:52
بخش ( ارشيف )

مصاحبه