آنلاین 44
سازمان خَبات کردستان ایران
شرکت دبیرکل سازمان خبات در کنفرانس همبستگى اتحادیەی عربی اسلامی

کنفرانس اتحادو همبستگى عربی واسلامی براى پشتيبانى از جنبش آزادیخواهی درایران برگزار شد. روز چهارشنبە 25ی فروردین 1400 هجری شمسی، کنفرانسی تحت عنوان اتحادیەی عربی و اسلامی بە منظور حمایت از جنبش آزادیخواهی در ايران بە صورت آنلاین برگزار گردید،كاك باباشیخ حسینی دبیرکل سازمان خبات کوردستان ایران در آن شركت كرد و دربارەی سياست و برخورد رژیم علیە اهل تسنن و بەطورعام مردم کوردستان  سخنرانى كرد. كاك باباشیخ حسینی در ادامه سخنانش، بەظلم و ستم  رژیم درکوردستان، ایران و منطقە اشارە نمودند و گفتند: رژیم تحت عنوان دین نەتنها به مردم کوردستان و ایران،بلکە به مردم تمام منطقە مصائب بزرگی را وارد کردەاست. ایشان، همچنین با مخاطب قراردادن حاضرین، گفتند: نمایندگان کشورهای اسلامی و عربی حاضر در این کنفرانس، واقفند رژیم خونخوار آخوندی در مدت 42سال حاکمیت خود برای ضربە زدن بە همزیستی اسلامی وانسانی درایران و منطقە، انواع فریب و نیرنگ را بەکار گرفتەاست. آن حاکمیت خودرا اسلام میداند، اما در واقع باتمام توان، با اسلام ادشمنی میکند، حاکمیت آخوندی درایران درمدت 42سال گذشتە تمام قدرت خودرا در راستای دشمنی با مردم و  سرکوب ملتهای ایران بەکارگرفتەاست. بەویژە مردم کوردستان ایران توسط این رژیم خونخوار ضد بشری ظلم و ستم بسیاری را متحمل شدەاند. کاک باباشیخ دبیر کل سازمان خبات در ادامەی سخنرانی خود در رابطە با سرکوب و ظلم و ستم رژیم علیە مردم کوردستان و بەویژە رهبران دینی گفتند: رژیم آخوندی نە تنها بە اهل تسنن بلكه بە هیچ ساختار دیگری رحم نمیکند و این حاکمیت ماموستا ملا ابراهیم حکمت" را کە 80سال سن داشتند را تنها بەسبب اینکە اهل تسنن بود اعدام کرد.كاك باباشیخ در ادامە با اشارە بە هماهنگی و ارتباط جنبش کوردستان با جنبش سراسری گفت: سازمان خبات و پیشمرگەهایش تلاشهایشان را در راستای همپیمانی باسازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت معطوف کردە و بیشتر از پیش برای رسواکردن اعمال رژیم ضد اسلامی و ضد انسانی آخوندی در مجامع بین المللی و منطقەای میکوشند. 
قابل ذکر است شماری از مسئولین، کادرها، اعضا و پیشمرگەهای سازمان خبات دراین کنفرانس وسیع حضور داشتند.
تاریخ منتشر شدهت: 2021-04-17 18:25:23
بخش ( فعالیت )

مصاحبه

سیاسی