آنلاین 111
سازمان خَبات کردستان ایران
گرامی باد سالروز اولین روزنامەی کوردی

بە مناسبت ١٢٣مین سالروز روزنامەی کوردی تبریکات صميمانه ام رابە روزنامەنگاران ،متخصصان چاپ و طراح در امور روزنامەنگاری، نویسندگان انقلابى و روزنامەنگاران در صفوف مبارزه برحق ملت کورد و بە ویژە بە روزنامەنگاران و نویسندگان نستوە کە در برابر حاکمیتهای اشغالگرو مستبد بە ویژە رژیم دیکتاتور آخوندی در ایران مینویسند ودرفعالیت و مبارزە اند، تقدیم میکنم. 
بە همین مناسبت بە روح پاک مقداد بدرخان بنیانگذار اولین روزنامەی کوردی کە درغربت ودرقاهرە پایتخت مصراولین روزنامەی کوردی را منتشر نمود درود ميفرستم. با امید به اينكه كا روزنامەنگاری درکوردستان و در صفوف مبارزە و سازمان خبات در پیشرفت و ترقى باشد. 
سازمان خبات کوردستان ایران 
دبیرکل بابا شیخ حسینی 
٢اردیبهشت ١٤٠٠هجری شمسی
تاریخ منتشر شدهت: 2021-04-23 07:50:38
بخش ( ادبی )

مصاحبه

سیاسی