آنلاین 88
سازمان خَبات کردستان ایران
اطلاعيه ى مرکز آسایش و ضد ترور براى اطلاع عمومی

در چند روز اخیر خبر اقدام تروریستی عليه بهنام الله کرم, عضو سازمان خبات در اطراف شهر اربیل بخش شد که تاکنون اطلاعات کامل از تعداد تروریستان و جزئیات کامل و شیوه این اقدام تروریستی به دست نيام خوشحالیست كه نهادهاى امنیتی و آسایش حکومت اقليم کردستان همکاری لازم را داشته و اقدامات لازم را برای مقابله با این عمل تروریستی و افشاى هویت تروريستها به عمل آورده اند. مبرهن است كه رژیم آخوندی و مزدورانش مدام در تلاشند تا به جایگاه حکومت اقليم کوردستان ضربه بزنند و همچنین  براى ترور فعالین کوردستان ایران و سازمان  خه‌بات اقدام ميكنند, که خوشبختانه بیشتر این اقدامات تروریستی از جانب مراکز امنیتی و آسایش حكومت اقليم کوردستان خنثی میشوند.

مرگ بر رژیم تروریست پرور آخوندی پيروز باد مبارزه حق طلبانه ملتهاى ایران مرکز امنيت و ضد ترور

سازمان خه‌بات کردستان ایران
تاریخ منتشر شدهت: 2021-08-30 14:15:57
بخش ( فعالیت )

مصاحبه

سیاسی