آنلاین 82
سازمان خَبات کردستان ایران
موج تازەای از بازداشت جوانان کورد توسط نیروهای سرکوبگر رژیم آخوندی

خبات میدیا: براساس اطلاعات رسیدە بە خبات میدیا، در مدت چند روز اخیر بیشتر از ۲۰نفر از هممیهنان کورد در شهرهای بانە و روستاهای اطراف آن توسط رژیم بازداشت شدەاند.
بر اساس همین اطلاعات شب پنجشنبە ۲۰م آبان ماە، نیروهای سرکوبگر رژیم بە منزل ساکنین روستای "نجنە عليا" از توابع شهرستان بانە یورش بردە و چهار برادر و چهار پسرعمو و یکی از فامیلهای نزدیک آنهارا بازداشت کردە است. در ادامەی بازداشتهای فلەای در کوردستان نیروهای رژیم بە روستاهای دیگری ازجملە کەوپیچ،چومان، خواجامیر،نەمشیر، شمار زیادی از همیهنان را بازداشت کردە و ازسرنوشت آنها هیچ خبری در دسترس نیست.
اسامی این افراد بە شرح زیر گزارش شدەاست.
صلاح پزشکی
رفیق پزشکی
مناف پزشکی
بهزاد پزشکی این چهار نفر برادر بودە و همچنین چندین نفردیگراز پسر عمو و فامیل آنها بازداشت شدەاند کە اسامی آنها:
کریم پزشکی
احمد پزشکی
ارسلان پزشکی
لقمان پزشکی
کاران پزشکی
فرزاد پزشکی
ابوبکر پزشکی
جمال مروتی
عثمان محمد پور، گزارش شدە است.
همچنین در شهرستانهای سقز، پیرانشهر و بوکان ۱٨نفردیگر در روستای نی از توابع شهرستان مریوان، پنج نفر دیگر بە نامهای فرید درخشانی فرزند حمید، کیوان مینویی فرزند لطیف، عبدالرحمن افشار فرزند رضا، ادریس بهرامیان فرزند سعید، محمد احمدی فرزند عمر، بدون هیچ دلیلی بازداشت شدەاند.
این موج بازداشتها در کوردستان ادامە دارد و بە شهرهای سنندج و سقز کشیدە شدە است، همچنین نگرانیهای بسیاری بابت سرنوشت این افراد وجود دارد.
تاریخ منتشر شدهت: 2021-11-15 17:28:12
بخش ( اخبار کوردستان )

مصاحبه

سیاسی