آنلاین 81
سازمان خَبات کردستان ایران
اطلاعیەی سازمان خبات در رابطە با تحصن سراسری معلمان و فرهنگیان در ایران و کوردستان

هممیهنان مبارز !
معلمان و فرهنگیان مدارس در ایران و کوردستان!

رژیم دیکتاتور آخوندی بەجای خدمت رسانی بە مردم ایران و تامین حقوق کارگران، معلمان و استادان دانشگاەها، کارمندان و تمامی کسانی کە در کوردستان و ایران متحمل زحمات بسیاری میشوند،حاكميت ضد مردمى حقوقشان را چپاول میکند.
این رژیم و زمامدارانش سرمایە و منابع ملت ایران را هدر دادە و آن را صرف گروەهای تروریستی بخصوص تروریستهای حزب اللە لبنان و حوثیهای یمن كرده و همچنین قسمت اعظم سرمایەی ملت را در راستای گسترش سلاحهای کشتار جمعی و برنامەهای اتمی بە منظور ساخت بمب اتم و اهداف جنگ طلبانەی خود میکند.مبرهن است کە زمامداران رژیم و هم پیمانانشان ملیونها دلار و میلیاردها تومان و قسمت اعظمی از سرمایە و منابع نفتی و زیرساختهای ایران را غارت میکنند و در بانکهای جهانی پنهان وهمچنین آن را صرف خرید کاخ و اتومبیلهای گرانبها میکنند.
حكام دیکتاتور در ایران نەتنها وضعیت اسفبار مردم ایران را حل نمیکنند، بلکە در صورت اعتراض و نارضایتی کارگران، معلمان مدارس و تمامی اقشار جامعە کە از حقوق خود محروم هستند و خواستار احقاق حقوق خود شوند،سرکوب، شکنجە و زندانى میشوند.
هممیهنان ارجمند!
در چند روز اخیر معلمان و فرهنگیان در سراسر ایران و بیشتر شهرهای کوردستان ایران، تحصن کردە و خواستار حقوق اولیەی خود ازجملە حقوق ماهیانە، حق بازنشستگی و چندین خواست دیگر کە آنها را در هشت بند جمع بندی کردە و آنرا بە حاکمیت اعلام کردە، اما تا کنون هیچ پاسخی دریافت نکردەاند.
سازمان خبات کوردستان ایران با حمایت از خواستهای برحق معلمان در مدارس کوردستان ایران و سراسر ایران، از تمامی اقشار جامعە در کوردستان ایران و مردم ایران میخواهد کە حامی معلمان و فرهنگیان دانشگاەهاو جنبش برحق شان باشند.
بدون شک با حمایت و اتحاد، خواستهای مردم بە ستوە آمدە محقق خواهد شد و شاهد پسروی حاکمیت مستبد آخوندی و تهدید و ارعاب خواهیم بود و در نهایت ملتهای ایران این رژیم جنایتکار را سرنگون خواهند کرد.
پیروز باد مبارزات حقطلبانەی معلمان و فرهنگیان ایران و کوردستان
سرنگون باد رژیم دیکتاتور آخوندی
سازمان خبات کوردستان ایران
11 بهمن 1400 هجری شمسی
تاریخ منتشر شدهت: 2022-02-02 06:24:39
بخش ( سیاسی )

مصاحبه

سیاسی