آنلاین 84
سازمان خَبات کردستان ایران
مذاکرە, نوشدارو یا سیانور!

خوانشى از جلسه سياسى اخير(۱۵ بهمن ۱۴۰۰) كاك باباشيخ حسينى دبيركل سازمان خبات كوردستان ايران

ماردین زاهدی
یکی از اساسی ترین اصول دموکراسی و روابط دیپلوماسی, اصل مذاکره است که نشاندهنده روابط به روز و پایبندی به قواعد انسانیست.
مذاکره در ارتباطات سیاسی و اجتماعی نقش محورى را داشته و نشانگر این واقعیت است که طرفین دارای فرهنگ و تمدن واقعی برای رسیدن به بهترین نتیجه ممکن هستند.
اما هیچکدام از این اصول و قواعد نمیتواند نقشی در مواجهه با رژیم و دولتهای دیکتاتوری داشته باشد و ارتجاع مشهود در این حکومتها تبدیل به سدی نفوذ ناپذیر برای ایجاد روابط دیپلوماسی میشود.
ارتجاع و پرورش افکار کهنه و جلوگیری از آزادیهای جمعی در حکومتها سبب جلوگیری از پیشرفت و همچنین باعث نابودی یک کشور و ضربه زدن به مناطق اطراف به دلیل مداخله این حکومتها برای گسترش افکارشان میشود.
رژیم دیکتاتور ایران یکی از خطرناکترین حکومتهاى مرتجع و کهنه پرستی است که هرگونه افکار مغایر با باورهای خود را سرکوب و تمامی تلاش خود را نیز در از میان برداشتن مخالفان خود انجام میدهد.
تجربیات به خوبی نشان داده اند که هیچ گونه نشست و مذاکره ای با این حکومت فایده ای نداشته و همانند حکومت شاهانشاهی و چه بسا بدتر, آنها نیز تنها راه زدودن افکار مغایر را در پیش گرفته اند.
احزاب اپوزسیون کردی بر اساس اصول دموکراسی و در جهت محافظت و پیشگیری از به هدر رفتن خون به ناحق, در ابتدای به قدرت رسیدن رژیم خواستار مذاکره و گفتگو برای رسیدن به حقوق خود شدند. اما شفافانه شاهد اقدامات سرکوبگرانه و شنیع رژیم برای از میان برداشتن آنها با یورش نظامی و قتل عام ملت کرد با زدن انگ کفار و افراد ضد دین بوده و دریافتیم که هرگونه مذاکره با این حکومت بر خلاف منافع ملى و ميهنى ميباشد و مذاكره با آن تنها هدر دادن زمان و بازی با جان مبارزان و ملت ستمدیده را در پی دارد.
سازمان خبات کردستان ایران به عنوان یکی از احزاب اصلى اپوزسیون كوردستانى به خوبی این واقعیت را درک کرده و از سالهاى آغاز زمامدارى اين حكومت به طور رسمی هرگونه مذاکره با این حکومت مرتجع را رد کرده و آنرا بمانند راهبندی بر سر راه جنبش آزادیخواهی کردستان میداند و آنرا تبدیل به یکی از اساس غیر قابل تغییر در اصول خود کرده و تنها راه نجات ملت را نابودی حکومت اصلاح ناپذیر آخوندی میداند.
واقعیت این است که چه حکومت شاهانشاهی با فاشیست نژادی و رژیم آخوندی با فاشیست مذهبی هیچگونه حقوقی را برای ملت کرد و دیگر ملیتهای ایران و افکار مغایر مد نظر نگرفته و اصل سرکوب را در اساس کار خود قرار داده اند که این خود بیانگر این واقعیت است که هرگونه مذاکره با این حکومتها تنها بازی با جان و مال ملت و مبارزان راه آزادی بوده و برای رسیدن به رستگاری و آزادی ملت ستمدیده و مظلوم کرد سه اصل اساسی "نه شاه و نه شیخ" , "سرنگونی رژیم" و "خودمختاری کردستان" را پیرو کرده است. این یک واقعیت است که ملت کورد خواستار داشتن یک کشور واحد و رسیدن به کردستان قبل از به قدرت رسیدن حکومت صفویان بوده و داشتن استقلال کامل بهترین گزینه برای پیشبرد اهداف میباشد. اما باید این واقعیت را با بهره برداری از تجربیاتی و رویدادهای بخشهای دیگر کردستان در نظر داشت و برای رسیدن به هدف اصلی گامهای اصولی و عقلانی برداشت.
تاریخ منتشر شدهت: 2022-02-08 07:26:55
بخش ( سیاسی )

مصاحبه

سیاسی