آنلاین 81
سازمان خَبات کردستان ایران
پیام کاک بابا شیخ حسینی به مناسبت پیروزی قیام ملت ایران بر رژیم دیكتاتور شاهنشاهی

هم میهنان كردستانی!
ملت ستم دیده ایران!
به مناسبت ۲۲ بهمن سالروز پیروزی قیام ملت ایران بر رژیم دیكتاتور شاهنشاهی, گرمترین تبریكاتم را به هم میهنان مبارز كردستان و مردم مقاوم ایران تقدیم میكنم.
بدین مناسبت به روح شهیدان انقلاب سال ۵۷ و روح ماموستا شیخ عزالدین حسینی و ماموستا شیخ جلال حسینی, دو رهبر پیشرو آ‌ن قیام در شهرها و مناطق كردستان و تمامی مبارزینی كه در میادین مبارزه، شب و روز در فراهم كردن بستر مبارزات و تشویق مردم فعالیت داشتند درود میفرستم.
هم میهنان مبارز!
قیام عموم مردم ایران در مقابل حكومت ستمگر شاه, نقطه عطفی مهم در تاریخ مبارزات آزادیخواهی در ایران بود كه عموم مردم برای رسیدن به آ‌زادی و پایان تبعیض اجتماعی و تبعیض سیستماتیك حكومتى در میان ملیتهای ایران, فعالیت و مبارزه مشترك داشتند. ملت كرد در كردستان ایران كه نقش قابل توجهی در انقلاب و پیروزیش داشت, امیدوار بود كه حكومت نوپا, حقوقش را در چهارچوب حدود و جغرافیایی شهرها و مناطق كردستان ایران و در چهارچوب تمامیت ارضی ایران مد نظر و قبول خواهد كرد. اما متاسفانه چند ماه بعد از به قدرت رسیدن آخوندها, اهداف انقلاب از جانب خمینی و همكارانش به یغما برده شده و ‌حكومت تمامی اصول آ‌زادی در ایران را پایمال كرد. حكومت آخوندها خواسته های برحق و دموكراتیك ملت كردستان و هیأت نمایندگی كردستان به رهبری ماموستا شیخ عزالدین حسینی را رد كرده و در جواب خواسته های برحق مردم كرد اكثریت مسلمان, با اعلام فرمان جهاد نیروهاى ارتش و پاسدارهایش را به شهرها و مناطق كردستان ایران فرستاد وجنگی ناحق را بر مردم كردستان تحمیل كرده كه تا به امروز این فرمان ناروای خمینی بر ضد مردم كردستان پیرو میشود.
مبرهن است كه مردم كردستان ایران و مردم ایران در مدت ۴۳ سال حكمرانی آ‌خوندها بجز ستم و بیعدالتی, جنگ و ویرانی, فقر و بیكاری, گسترش دهها مشكل اجتماعی , به یغما بردن سرمایه ملیتهای ایران و گستره دادن به تروریست بین المللی, شاهد هیچ كار شایسته ای از این حكومت زورگو و دیكتاتور نبوده اند.
وضعیت انزجار آوری كه حكومت ێ‌خوندی در مدت ۴۳ سال بر سر مردم ایران و كردستان آ‌ورده است, این ستمكاری ها و جنایات جانگداز كه انجام داده است،این حقیقت را بیان میكندو پیام روشنى را به مردم ایران میدهد كه باید تمامی توانش را برای نابودی رژیم دیكتاتور آ‌خوندی و استقرار حكومتی دموكراتیك و پارلمانی در ایران بكار برد تا ملت كرد و سایر ملیتهای ایران در سایه حكومتی دموكراتیك و آ‌زاد در چهارچوب ایران به حقوقشان رسیده تا نشانی از ستم و دیكتاتوری باقی نماند. با نگاه و بازخوانی ستمگری و جنایات رژیم شاه این مسئولیت ما میباشد كه نبايد به اطرافیان حكومتی شاهنشاهی اجازه داد تا در امور سیاسی و اداره ایران كنند و با دخالتشان ایران را دچار بحران سیاسی و آشوب كنند.
بە مناسبت سالروز پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ هجری شمسی در مقابل حكومت رضا شاه, از هممیهنان كردستان خواستارم صفوف خود را متحد كرده و اجازه ندهند دشمنان موجب تفرقه و آشوب شوند و مبارزە شورشگرانە ملت كردستان را به بیراهە بكشانند.
ما به مبارزە ملی و میهنی و رد كردن هر نوع مذاكره با حكومت دیكتاتور آخوندی و دخالت و اطرافیان شاه، كه هر دو حاكمیت در سركوب و جنایتكاری و استسمار ملیتهای ایران همانند هم بودند ادامه میدهیم.
مبارزه مشتركمان را همراه با مبارزین ایرانی وكردستانی و شورای ملی مقاومت ایران كه آلترناتیو رژیم دیكتاتور ێ‌خوندی ایران است را در راستای آ‌زادی ملت كرد و ملتهای ایران ادامه خواهیم داد.
خجسته باد سالروز پیروزی انقلاب ملتهای ایران دربرابر رژیم شاه
پیروز باد مبارزه حق طلبانه ملت كردستان
باباشیخ حسینی
۲۲ بهمن ۱۴۰۰ هجری شمسی
تاریخ منتشر شدهت: 2022-02-14 06:59:53
بخش ( سیاسی )

مصاحبه

سیاسی