آنلاین 77
سازمان خَبات کردستان ایران
دبیرکل سازمان خبات از قطعنامەی پارلمان اروپا علیە رژیم ایران استقبال كرد

روز پنج شنبە 17 فوریە 2022 پارلمان اروپا قطعنامەی مهمی را در مورد افزایش اعدامها در ایران و بە ویژە اعدام زنان تصویب کرد.
شایان ذکر است کە در این قطعنامە اجرای اعدام اقلیتهای مذهبی، ملی، قومی و بە ویژە اعدام بلوچها، کوردها، اعراب، و بەهایی ها و دگرباشان بە شیوەی گستردەای اجرا میشود را قویا محکوم کردە است. در این قطعنامە پارلمان اروپا از سردمداران رژیم میخواهد تا اعدام کودکان زیر 18سال را متوقف کنند.طبق همین قطعنامە ایران یکی از کشورهاییست کە بیشترین آمار سرکوب روزنامەنویسان را دارد.
این قطعنامە با 617 رای آری" و 8رای خیر" و59 رای ممتنع" تصویب شد.
باباشیخ حسینی دبیر کل سازمان خبات کوردستان ایران،بخاطر تصويب اين قطعنامه از اعضای پارلمان اروپا تشکر کردند.
كاك باباشیخ حسینی دبیرکل سازمان خبات کوردستان ایران، از جامعەی جهانی و سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشرو کشورهای قدرتمند در جهان میخواهد بە شیوەی مٶثر سیاست سرکوبگرانەی رژیم دیکتاتور ایران را در برابر ملتهای ایران و بە ویژە ملت کورد محکوم و از آن جلوگیری کنند.
سازمان خبات کوردستان ایران
دبیرخانەی مرکزی
30بهمن 1400هجری شمسی
19 فوریە 2022
تاریخ منتشر شدهت: 2022-02-21 07:09:16
بخش ( سیاسی )

مصاحبه

سیاسی