آنلاین 79
سازمان خَبات کردستان ایران
جلسەی دبیرکل با اعضای سازمان خبات در كشورهاى در اروپا

خبات میدیا: روز یکشنبە یکم اسفند 1400هجری شمسی تشکیلات خارجی سازمان خبات کوردستان ایران، جلسەای عمومی باحضور كاك باباشیخ حسینی دبیرکل، و شماری از کادر و اعضای سازمان در خارج از کوردستان برگزار كرد. در این جلسە كاك باباشیخ دربارەی مسائل سياسى جهان، ایران و کوردستان و سازمان خبات صحبت و نظرات خودرا ارئه دادند.
ایشان با نگاهی بە اختلافات روسیە و اکراین و احتمال شروع جنگ و خطرات این جنگ، گفتند: درمورد آمادەباش و احتمال حملە بە اکراین نظرات متفاوتی وجود دارد، اما مبرهن است، کە علیرغم تفاوت قوا، اکراین تاکنون ایستادگی کردە و شجاعت انکارناشدنی را ازخود نشان دادەاند، همزمان حمایت دولتهای غربی تاثیر بسزایی دارد و رووسیە بە آسانی نمیتواند حملە کند.
همچنین ایشان در سخنانشان، بە همکاری میان،اسرائیل و کشورهای عربی اشارە کردە و بە مسائل دیگری چون تصمیم دادگاە فدرال عراق بە سیاست نفت و گاز اقلیم کوردستان، وضعیت داخلی ایران و کوردستان، وضعیت وخیم اقتصادی ایران، عهدنامەی 25سالەی رژیم با چین و ارزان فروختن ایران بە آن کشور، ارتباط سازمان خبات با دیگر احزاب سیاسی کوردستان ایران، کنگرەی هفتم سازمان خبات و ضرورت برگزاری کنگرە اشارە نمودند.
پس از سخنان جناب باباشیخ، شماری از کادر و اعضای سازمان،خبات سوالها، انتقاد و پیشنهادات خودرا در رابطه با فعاليتهاى سازمان بە کاک بابا شیخ ارائە و ایشان پاسخ دادند.
تاریخ منتشر شدهت: 2022-02-26 07:00:56
بخش ( فعالیت )

مصاحبه

سیاسی