آنلاین 85
سازمان خَبات کردستان ایران
پیام کمیتەی مرکزی بە مناسبت 8 مارس روز جهانی زنان

زنان قهرمان و میهن پرست ایران و کوردستان!

فعالین مبارز امور زنان!
8 مارس روز جهانی زنان را بر تمامی قشرهای جوامع تبريك ميگوييم.
8 مارس یادآور سرآغاز مبارزە تاریخی و مداوم زنان، برای تعیین حقوق و ایجاد برابری و عدالت میان انسان هاست.
در استقبال ازاین روز مهم وبا ارزش، افقی نو از پیشرفت و خواستەهای ترقی خواهانە زنان را شاهد هستیم و با اداى احترام بە ارزشها وحقوق مشروعشان که در راستای مبارزه و گام نهادنشان برای جامعەای برابر و مترقی میباشد.
مبارزات مشروع زنان در ایران و کوردستان،علیرغم تمامی موانع سخت و دشوار دراین راە ادامە دارد.
زنان مبارز ایران و کوردستان شجاعانە از حقوق خود دفاع میکنند و ظلم و ستم مضاعف، هرگز نتوانستە موجب عقب نشینی آنها از خواستهایشان باشد.
در جنبش آزادیخواهی نیز، زنان علیە سیاستهای دژخیمانەی رژیم آخوندی ایستادگی کرده و در سنگرهای خط مقدم مبارزە برای سرنگونی این رژیم تلاش میکنند.
زنان در ایران و کوردستان،قربانی تفکرات متحجر و مرتجع رژیم آخوندی و تحمیل سیستم مردسالاری هستند، بە گونەای کە زنان از ابتدایی ترین حقوق و آزادیهایشان محروم و حتی بە آنها اجازە دفاع از سلامتی و بدن و جنسیتشان دادە نمیشود.
زنان، تحت ستم حاکمیت این سیاست منفور و مرتجع تنها به مثابه وسیلە و کالا و بردە برای خدمت و گسترش فرهنگ مردسالاری و قربانی برای بقای این سیستم دیکتاتور مورد ظلم مضاعف قرار مبگیرند.
سازمان خبات کوردستان ایران، ضمن تبریک به مناسبت 8 مارس، حمایت همیشگی خودرا از مبارزە و تلاش زنان را دوچندان و دربرابر هرگونە دشمنی و ضدیت در برابر مبارزات و حقوق و آزادیهایشان اعمال میشود مبارزه میکند.
بدون شک،حمایت از مبارزە و تلاش زنان و احقاق حقوق و خواستهایشان را زمینە همیشگی کار خود میدانیم.
ضروریست تمامی احزاب مبارز، در برابر سیاست منفور رژیم آخوندی و همچنین افشاگری بیشتر و اطلاع دهی به جامعەی ایران و کوردستان در مورد حقوق و آزادیهای زنان همکاری کنند و با پافشاری بیشتر برای پیشبرد خواستەهای زنان بکوشند و با حضور مٶثرتر در حوزەهای مختلف از تلاش و فعالیتهای انها حمایت شود.
ضروریست همە مشوق زنان باشیم کە با تکیە بر تواناییهای جسمی و فکری خود در تمامی حوزە ها بیستر به میدان بیایند.
در این روز از زنان میهن پرست کورد و مبارز یاد میکنیم و به نشانه احترام در برابر آنها سر تعظیم فرود میاوریم و بە روان پاک شهیدان راه آزادی زنان درود میفرستیم.
کمیته مرکزی سازمان خبات کوردستان ایران،بە سازمان زنان خبات و تمامی نهادهای زنان کوردستان و تمامی فعالین و مردان برابریخواە تبریک میگوید وبه مبارزات آنها ارج مینهد.
پیروز و پرشکوە باد 8 مارس روز جهانی زن
سازمان خبات کوردستان ایران
کمیتە مرکزی
8مارس 2022
تاریخ منتشر شدهت: 2022-03-10 18:47:50
بخش ( اجتماعی )

مصاحبه

سیاسی