آنلاین 126
يكشنبه 13 آذر 2722
سازمان خَبات کردستان ایران
برگزاری پلونوم هفتم کمیتەی مرکزی منتخب کنگرەی ششم سازمان خەبات کوردستان ایران

هم میهنان ارجمند!

مبارزین صفوف سازمان خەبات!با خرسندی اعلام میداریم در روزهای شنبە و یکشنبە 16اسفند و 17اسفند سال 1400 هجری شمسی پلونوم هفتم کمیتەی مرکزی سازمان خبات کوردستان ایران با حضور چند تن از کادرهای صفوف سازمان خەبات کوردستان ایران برگزار شد. پلونوم با یک دقیقە سکوت و خواندن فاتحەای برای روح پاک شهدای  سازمان خەبات و شهیدان مبارزات حقطلبانەی کوردستان و آزادی ایران و روح ماموستا سید جلال حسینی بنیانگذار سازمان خبات، آغاز شد. کاک بابا شیخ حسینی دبیرکل سازمان خەبات، گزارشی دربارەی رخدادهای سیاسی جهان، منطقە، ایران، کوردستان و وضعیت سازمان خەبات و آمادەسازی برای کنگرەی هفتم سازمان را بە پلونوم تقدیم کردند. در ارتباط با رخدادهای سیاسی جهان، یورش نظامی غیرە مشروع روسیە علیە اکراین و خسارات ناشی از این جنگ و نقش کشورهای قدرتمندجهان و اهداف روسیە در اقدام به جنگ و جوانب پنهان آن و همچنین حمایت رژیم آخوندی از حملات روسیە علیە اکراین کە بیانگر دروغ حکام ایران در شعار (نە شرقی نە غربی) از آغاز حکومت تاکنون است.دبیرکل، آغاز جنگ روسیە علیە اکراین را خطرناک دانستە، بە گونەای کە اگر روسیە پیروز میدان شود و یا برخلاف آن جنگ ادامە پیداکند، این احتمال وجود دارد کە جنگ دامنگیر کشورهای دیگری نیز شود وبا گسترش آن احتمال وقوع جنگ جهانی سوم افزایش میابد. در بخشی از مبحث، اعضای حاضر در پلونوم مقاومت و ایستادگی مردم اکراین را ستایش کردە و آن را باارزش دانستند.در گزارش دبیرکل بە مسائل منطقەای، از جمله تغییرات درروابط مثبت کشورهای عربی با اسرائیل وتشکیل پیمان ابراهیم و همچنین آغاز روابط سیاسی میان کشورهای عربی و اسرائیل پرداختە و بە موانع بیشتری برای دخالتهای رژیم ایران در امور کشورهای خاورمیانەای اشارە شدە بود. وضعیت سیاسی در داخل ایران وگسترش اختلافات ریشەای در حاکمیت آخوندی، علیرغم هماهنگی و یکدستی اهرمها و ارگانهای قدرت،همچون قوە مجریە، قضاییە و مجلس در چهارچوب هژمونی خامنەای و ادامەی فساد و اختلاس گستردەی مقامات رژیم و فرماندهان بلندپایەی سپاە پاسداران.همچنین گسترش اعتراضات اقشار مختلف ملت ایران وگسترش فعالیت سازمانهای مدنی و فرهنگی، کارگری، زنان، جوانان و بەویژە اعتراضات هممیهنان کوردستان، در گزارش دبیرکل سازمان قید شدە بود. در قسمت دیگری از گزارش دبیرکل  وضعیت سیاسی ملت کورد در بخشهای دیگر کوردستان و بەویژە وضعیت جنبش ملت کورد در کوردستان ایران و ارتباط سازمان خبات با احزاب سیاسی کوردستان در عموم و بەویژە با احزاب کوردستان ایران اشارە شدەبود. دبیرکل در ارتباط با همکاری و اقدامات مشترک با احزاب سیاسی کوردستان ایران، گفتند کە باید همکاریها براساس احترام متقابل و اهمیت مسألەی کورد در کوردستان ایران و مبارزە منسجم و  دربرابر رژیم دیکتاتور آخوندی وتاسیس حکومتی سکولار، دموکراتیک و فراگیر کە هیچ یک از اقشار جامعە خودرا بیگانە نداند، تاکید کردند.ایشان در این رابطە اعلام کردند کە در پلاتفورمهای مشترک باید اهداف اصلی و کلی سازمان خەبات و احزاب  دیگر مد  نظر قرار گرفتە شود و نباید خواستهای یک سازمان و حزبی بر چهارچوب هر نهاد و پلاتفورم مشترکی غلبە و سایە افکند. دبیرکل سازمان خبات گفتند: کە اقدامات مشترک بر مبنای خدمت بە جنبش حقطلبانەی ملت ستمدیدەی کورد و مبارزات آزادیخواهی مردم ایران، از اهداف اساسی سازمان خبات کوردستان ایران است. جناب کاک باباشیخ در رابطه  با جنبش سراسری ملتهای ایران دربرابر رژیم دیکتاتوری آخوندی  و روند گسترش  اعتراضات مردمی، سرنگونی و نابودی حکومت آخوندی توسط ملت ایران و حمایت احزاب مبارز سرنگون طلب و آزادیخواهان را نزدیک دانستند. همچنین در رابطە با همکاری و همپیمانی سازمان خبات با مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت ایران بە مثابە تنها آلترناتیو رژیم آخوندی تاکید کردند. لازم بە یادآوریست کە اعضای رهبری سازمان، نظرات خودرا  دربارەی گزارش دبیرکل ابراز داشتند.  در پایان چندین موضوع مربوط بە مسائل داخلی سازمان، مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و تغییراتی در وظایف و مسئولیتها در ارگانهای اجرایی سازمان صورت گرفت و همچنین پس از ارائەی گزارش تیم آماده سازی و برگزاری کنگرەی هفتم، باتوجە بە شرایط موجود و رای اکثریت مقرر گردید که برگزاری کنگرەی هفتم تا چند ماە دیگر بە تعویق انداختە شود . 

سرنگون باد رژیم دیکتاتور آخوندی 

پیروزباد مبارزات حقطلبانەی ملت کوردو دیگر ملیتهای ایران 

سازمان خبات کوردستان ایران

کمیتەی مرکزی 

17 اسفند 1400هجری شمسی

8 مارس 2022میلادی


تاریخ منتشر شدهت: 2022-03-16 18:37:17
بخش ( اطلاعیەها )

مصاحبه

سیاسی