آنلاین 112
سازمان خَبات کردستان ایران
بەیانیە کمیتە مرکزی سازمان خبات بە مناسبت روز کارگر

گرامی باد اول ماە مە روز جهانی كارگر
كارگران و زحمتكشان كردستان و ایران!
فعالین مبارز و مردم حق طلب كوردستان!
در پی مبارزە و تكاپوی كارگران امریكای و برپایی جنبشی حەقطلبانە اشان، اول ماە مە بە عنوان روز كارگران جهان تعیین شد و هر سال در این روز مردم كشورها وكارگران و مراكز صنفی در جهان، با فعالیتهای مختلف این روز را ارج نهادە و این فعالیتها را بە فرصت و زمینەای برای مطرح نمودن خواستهای مشروع كارگران و زحمتكشان تبدیل می كنند.
علیرغم اینكە شرایط كارگران جهان در كل، بدون نقص و دلخواهشان نیست، اما این شرایط نامطلوب در كشورهای دیكتاتور و بحرانی بسیار مصیبت بارتر بودە و بە ویژە طبقە زحمتكش و كارگر در كشور ایران یكی از ستمدیدەترین قشرهای جامعە است و با تبعیض و ظلمی سیستماتیك از جانب حاكمیت روبروست.
وضعیت كارگران و زحمتكشان در ایران با وجود حاكمیت نادان، غارتگر و بی مبالات آ‌خوندی بسیار اسفناك بودە و سیاستهای جنگ طلبانە این رژیم در سطح منطقه و جهان اوضاع دشواری را برای كارگران رقم زدە است. در حالی كە كشور ایران دارای منابع سرشار طبیعی جهان و ثروت و سرمایە بسیاری است ، اما عليرغم آن از لحاظ فقر و بیكاری و گرانی در لیست اولين كشورهای فقر زده جهان است. ادامە برنامەهای آشوبگرانە اتمی و بە هدر دادن سرمایە عمومی و ادامە برنامەهای جنگ طلبانه و صادرات انقلاب مرتجعانە آخوندی بە كشورهای منطقە و حمایت كامل معنوی و مالی از گروهای تروریستی حماس و حزب اللە و حوثی های یمن و حشد شعبی عراق و بشار اسد دیكتاتور و غیرە ...و ارسال میلونها دلار بە این گروهای نیابتی برای ایجاد آ‌شوب و اقدامات تروریستی ، جایی برای اختصاص سرمایەهای ایران برای خود مردم باقی نگذاشتە و عواقب پیشبرد این سیاست،زندگی اسف بار و فقر و مشكلاتیست كە هم اكنون شاهد آ‌ن هستیم. روشن است این سیاست تنها با حمایت و اختصاص سرمایەها بە گروههای نیابتی تروریستی ختم نمیشود، بلكە ازطرفی دیگر پیشبرد این سیاست موجبات اعمال تحریمهای فلج كنندە جهانى در برابر رژیم را به دنبال داشته و شرایط سخت و هزینە زندگی مردم را چند برابر افزایش دادە و مسئول اصلی این وضعیت نابسامان، آ‌خوندهای دیكتاتور تهران می باشند.
ضمن این شرایط بحرانی ، نباید فراموش كرد كە حاكمیت بر اساس ناعدالتی و تبعیض بنیان نهادە شدە و آ‌ن بخش ثروت و سامانی كه باقى ميماند ميان خودی ها تقسیم و رانت و فرصتهای باقیماندە در بین آ‌قازادەها و خویشاوندان ،حیف و میل می گردد و در عمل هیچ منفذ تنفسی برای مردم جامعە نماندە و هر روز بیشتر و بیشتر در منجلاب فقر و فلاكت فرو می روند.
بی تردید این شرایط اسفناك تنها در بعد اقتصادی خلاصە نمی شود و و ابعاد اجتماعی را نیز مورد تاثیر قرار دادە و و آ‌سیبهای اجتماعی را افزایش می دهد كما اینكە آ‌مارهای كنونی حاكی از افزایش روزافزون آسیبهای همچون اعتیاد، فساد و فحشا و جرم در سطح جامعە است.
متاسفانە این شرایط مصیبت بار در كوردستان و برای مردم كورد چند برابر بدتر بودە و جدای از همە فشارهای كە بدان اشارە شد، سایە سنگین دیدگاە امنیتی توسط حاكمیت و سیاست تبعیض ملی و دینی در قبال مردم كوردستان در عموم، وضعیت كارگر و زحمتكشان كورد را بسار نامطلوب كردە است. فقدان نهادەهای تولیدی و فرصتهای مناسب شغلى، بالجبار كارگران و زحمتكشان كورد را وادار بە روی آ‌وردن بە كار پر مخاطرە كولبری كە در نهایت مرگ و غارت اموال در انتظارشان بودە و یا مجبور به كوچ بە شهرهای دیگر ایران و كشورهای همسایە برای امرار معاش نمودە است.
مردم در عموم و بە خصوص طبقه كارگر و زحمكتش بخصوص ماهیت نظام ضد مردمی آخوندی را ميشناسند و ميدانند با ابقای دیكتاتوری آ‌خوندی نمی توان انتظار هیچ گونە تغییر مثبتی را داشت و اين درك غالب همە اقشار جامعە ایران است. قیامهای سراسری تابستان و دیماە سالهای 1396 و 1398 كە بیش از 100 شهر ایران بە پا خواستند و این انقلاب بە انقلاب گرسنگان نام گرفت، این واقعیت را برایمان نمایان می كند كە دیگر مردم هیچ امیدى بە این حاكمیت نداشتە و مسئولیت اساسی سرنگونی و ویران نمودن كاخ ستم آخوندها بر عهدە طبقه كارگر و زحمتكشان خواهد بود كە شرایط استثمارگونە زندگی برایشان بیش از سایر اقشار است.
سازمان خەبات كوردستان ایران بە مناسبت روز جهانی كارگر این روز را بە عموم كارگران و زحمتكشان ایران و كوردستان تبریك می گوید و در همین چارچوب اقشار جامعە را بە اتحاد و هماهنگی بیش از پیش در راستای تحقق اهداف و سرنگونی رژیم ددمنش آخوندی فرا می خواند. بی تردید هیچ حاكمیت درندەخوی قادر بە رویاروی با ارادە متحدانە مردم كە خواستار تغییر بنیادین هستند، نمی باشد و حاكمیت آ‌خوندی در نهایت محكوم بە مرگ و سرنگونیست.
گرامی باد روز جهانی كارگر
سرنگون باد رژیم دیكتاتوری آ‌خوندی
سازمان خەبات كوردستان ایران
كمیتە مركزی
1/5/2022
تاریخ منتشر شدهت: 2022-05-04 16:12:32
بخش ( سیاسی )

مصاحبه

سیاسی