آنلاین 82
يكشنبه 13 آذر 2722
سازمان خَبات کردستان ایران
شرکت کمیتەی سوئد سازمان خبات در گردهمایی مقابل دادگاە استکهلم

خبات میدیا: روز سەشنبە 13 اردیبهشت1401 ئاکسیونی با حضور قابل توجهی از ایرانیان آزاد، شاهدین جنایات حمید نوری، خانوادەی قربانیان، اعضا و هواداران سازمان خبات و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران، همزمان با روزهای پایانی محاکمەی پاسدار حمید نوری برگزار گردید.
در این آکسیون و گردهمایی حاضرین با سردادن شعارهای مختلف خواهان محاکمە سردمداران رژیم آخوندی بە جرم کشتار جمعی و جنایت علیە بشریت شدند.
همزمان تعدادی بیشمار از شخصیتهای سیاسی ایرانی و سوئدی با ارائەی سخنرانی، حمایت خودرا از صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری، اعلام داشتند.قابل ذکر است، شماری از مسئولین ،کادر و اعضای کمیتەی سوئد سازمان خبات در این آکسیون حضور داشتند و همصدا با دیگران خواهان محکومیت حمید نوری بە حبس ابد و محاکمەی دیگر سردمداران رژیم جنایتکار آخوندی شدند.
تاریخ منتشر شدهت: 2022-05-05 07:22:24
بخش ( فعالیت )

مصاحبه

سیاسی