آنلاین 83
سازمان خَبات کردستان ایران
پیام کمیتەی مرکزی بە مناسبت دوازدهمین سالروز وفات رهبر ملى خلق کورد، ماموستا شیخ جلال حسینی

ملت مبارز کوردستان!
اعضا و پیشمرگان قهرمان سازمان خبات کوردستان ایران!
دوازدە سال قبل، ملت کورد در کوردستان ایران و سازمان خبات کوردستان ایران، رهبر و پیشوای عالم، فرهیختە، مبارز، دلسوز و وفادار در جنبش آزدیخواهی کە بیشتر از نیم قرن مبارزە و فعالیت مداوم را داشت، از دست داد.
فوت ماموستا و رهبر فرهیختەمان در 30 تیر سال 1389 هجری شمسی، خسارت بزرگی برای جنبش حقطلبانەی ملت کوردستان و مبارزات برحق در برابر رژیم دیکتاتور آخوندی در ایران، و همچنین خسارت بزرگی برای سازمان خبات بەشمار می آید.
مبارزات سیاسی و انقلابی جناب ماموستا شیخ جلال حسینی برای آزادی و رهايى ملت کورد منشا گرفته بود و ایشان طول حیات و، همەی توان و تجاربش را با رهبری دلسوزانەاش در رشد افكار ملی و رهایی ملت کورد خدمت کردند.
ماموستا برای پایان دادن بە ظلم و ستم و پیشرفت جنبش ازادیخواهی ملت کورد و آزادیخواهان در ایران وکوردستان، زندگی عادی را کنار گذاشت. ماموستا شیخ جلال حسینی در مدت حکومت پادشاهی یکی از پیشروان و مبارزین، علیە حکومت دیکتاتور شاهنشاهی بود، همچنین پس از سرکار آمدن حکومت منفور آخوندی، دربرابر ظلم و بیداد این حکومت دربرابر ملت کوردستان، فعالیت کردند و هرگز سر برای دیکتاوران و ستمگران در هر جایگاهی، خم نکردند.
ماموستا، رهبر جاودانمان، همیشە در برابر ظالمان مبارزە نمودە و دلسوز ملت آزادیخواە بودە، حتی آزدیخواهانی کە برخلاف عقاید او بودند.
مبارزان و پیشمرگەهای قهرمان سازمان خبات!
سازمان خبات کوردستان ایران، بر اساس رهنمودها، تجارب، حکمت، جهان بینی و علم ماموستا شیخ جلال حسینی، از ریشەی جامعەی کوردستان، مبارز و پیشرو در مبارزات کورد و آزادیخواهی بە وجود آمدە و در میدان مبارزە نقش و فعالیت نقش و تاثیر چشمگیری داشتە است.
مبارزین در صفوف سازمان خبات!
لازم است تا همە در دوازدهمین سالگرد وفات این رهبر جانفدا و محبوب ملت، با تازەکردن عهد و پیمان با روح بلند ماموستا شیخ جلال و شهیدان گلگون کفن ملتمان و سازمان خبات، بیش از پیش مبارزە کنیم و برای سیاست و راە سازمان خبات کوردستان دلسوزانە بکوشیم و برای تحقق اهداف شهیدان و اهداف ماموستا شیخ جلال حسینی رهبر فرهیختەمان، برای آزادی و رهایی ملت کورد مبارزە کنیم و این راە کە راە رهایی کوردستان است را محکمتر و قویتر کنیم و آن را گسترش بدهیم.
سازمان خبات کوردستان ایران
کمیتەی مرکزی
29 مرداد 1401 هجرى شمسى
تاریخ منتشر شدهت: 2022-07-28 07:25:35
بخش ( فعالیت )

مصاحبه

سیاسی