آنلاین 90
جمعه 12 خرداد 2723
سازمان خَبات کردستان ایران
هدف رژیم از تایید و تکذیب خشونت های عریان و پنهان علیە معترضان

 


هۆگرماموران سرکوب رژیم از سویی شنیع ترین و وحشیانه ترین نوع برخورد فیزیکی، شکنجه و قتل معترضان و بخصوص نوجوانان را روا می دارند و از سویی دیگر برخوردهای صورت گرفته را انکار میکنند.اتاق فکرهای سیستم سرکوب رژیم، تحت عنوان دستگاههای امنیتی و نظامی چه در خیابان و چه در بازداشتگاهها چند هدف را بصورت برنامه ریزی شده دنبال می کند؛۱_ ایجاد رعب و وحشت عمومی در میان اکثریت معترضان و بخصوص والدین نوجوانان معترض در خیابان ، بمنظور فشار بر آنها برای عدم حضور در خیابان و پذیرش رویه معمول دستگاه سرکوب و هشدار عمومی برای پرهیز از عدم تکرار حضور خیابانی۲_ ایجاد طمع میان اعضای سرکوبگر برای بازداشت نوجوانان بعنوان طعمه بقصد تخلیه خشونت فیزیکی و جنسی و تطمیع آنان برای تجاوز با بهانه های فقهیو اما تکذیب خشونتهای عریان و پنهان دستگاه سرکوب رژیم ؛۱_ با تهیه سناریوهای کذائی، جنایی و امنیتی و تهیه ویدیوهای فیک و ساختگی، اعترافات اجباری تحت فشار، شایعه سازی های بدون پشتوانه میخواهند بمنظور مصارف داخلی از ریزش طرفداران اندکشان کە در میان قشر سنتی و مذهبی کشور هستند جلوگیری کنند.۲_ با سناریوهای جنایی و امنیتی، به جامعه جهانی و کشورهای حامی معترضان اعلام میکنند که موضوع امنیتی بوده و بر اساس مستندات (ساخته شده توسط خودشان) ادعاهای مخالفان دروغ است و آنان را از اعمال واکنش های بیشتر برحذر نمایند.


 
تاریخ منتشر شدهت: 2022-10-07 16:35:16
بخش ( سیاسی )

مصاحبه

سیاسی