آنلاین 99
جمعه 12 خرداد 2723
سازمان خَبات کردستان ایران
تلاش اپورتونیست ها برای مصادره انقلاب

ماردین زاهدی

به یغما بردن ثمره انقلاب مردمی سال ۵۷ از جانب خمینی جلاد و هم مسلکانش یکی از تجربیاتی است که هرگز از اذهان مردم پاک نمیشود. سال ۵۷ مردم کردستان و سراسر ایران برای رهایی از بند استسمار حکومت فاشیست پهلوی،انقلابی کردند که هزینه پیروزی آن با رنج مردم و خون جوانان میهن پرداخت شد. اما این انقلاب از جانب خمینی ملعون و همراهانش به تاراج برده شد و مردم به دام یک دیکتاتوری بسیار بدتر از حکومت پیشین افتادند. اکنون بیشتر از ۴۳ سال است که مردم ایران در تلاش برای سرنگونی این رژیم مکار و باز پس گرفتن انقلاب از این حکومت خونخوار و ظالم بوده و تاکنون نیز مردم ایران متحمل خسارتهای جانی و مادی بسیار هنگفتی شده اند. بدیهی است که سردمداران رژیم شاه پیش از فرارشان، بسیاری از اموال و دارایی ها و ثروت کشور را با خود به غارت برده بودند, تا به خیال خامشان با به کارگیری ثروت و سرمایه برای ابقا و همینطور بازگشت به مسند قدرت باشند.
پس مانده های رژیم پهلوی با تبلیغات منحرفانه تحت لوای مردم دوستی و عدالت و پیشرفت دروغ به خورد مردم میدهند. مردمی که در اجبار فشارهای اقتصادی حکومت آخوندها شاید گاهی سرابی را از یک رویای متوهم در رفاه پهلوی میدیدند. اما اکنون و پس از ۴۳ سال مبارزه مردم ایران در برابر حکومت منحوس آخوندی،پایه های لرزان این حاکمیت ضد مردمی به دست جوانان و نوجوانان به لرزه در آمده است و در لبه پرتگاه قرار دارد. جوانان به ستوه آمده و حق طلبی که زندگی بدور از آزادی و در غل و زنجیر والدین شان را دیده اند و نمیخواهند به سرنوشت آنها دچار شوند. و همچنین والدینی که نمیخواهند فرزندانشان به سرنوشت زندگی در بند آنها محکوم شوند. حال در این میان عده ای اپورتونیست دست به تبلیغاتی برای مصادره این انقلاب مردمی زده و در تلاشند تا آنرا به سمت خود سوق دهند. مردم باید بسیار هوشیارانه با واقعیت انقلاب و تلاش افراد فرصت طلب برای مصادره خون های ریخته شده جوانان باشند. هرگز هیچ سرنوشتی از پیش تعیین شده نیست و تلقین آن به مردم تنها فریب و نیرنگ است. مردم خود با دستان خود سرنوشت خود را رقم میزنند و آینده مردم و کشور تنها در دست آنها خواهد بود و مردم هوشیار و آگاه هرگز این اجازه را نخواهند داد تا کشور بجای پیشرفت در مسیر عقب گردد و بار دیگر استبداد بر ایران حکومت کند.
تاریخ منتشر شدهت: 2022-10-11 07:22:01
بخش ( سیاسی )

مصاحبه

سیاسی