آنلاین 97
جمعه 11 فروردين 2723
سازمان خَبات کردستان ایران
اطلاعیه سازمان خەبات در مورد تصویب قطعنامه پارلمان اروپا

مردم مبارز کوردستان!
اعضا، هواداران و دوستان سازمان خەبات!
خوشبختانە پارلمان اروپا روز پنجشنبه29دیماە1401با تصویب قطعنامەای سپاه پاسداران را یک سازمان تروریستی اعلام کرد.
همانطور که همه اطلاع دارید، به دنبال انقلاب ژینا در کوردستان و ایران، حمایت های بین المللی از مردم انقلابی ایران روز به روز افزایش میابد و
جامعه جهانی به ویژه غرب؟از یک سو به حمایت از انقلاب ژینا در کوردستان و ایران ادامه می دهد و همچنان به فشار سیاسی و دیپلماتیک بر رژیم جنایتکارو ددمنش ئاخوندی ادامه می دهد.
پس از موج جدید اعدام‌ها به‌ویژه اعدام فعالان مدنی و انقلابی، کشورهای غربی برای اعمال تحریم‌ و فشارهای سیاسی علیه نظام،مؤثرتر تلاش می‌کنند و اتحادیه اروپا در آخرین اقدامش، سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریستی قرار داده است.
علیرغم آنکه سپاه پاسداران اساساً یک نهاد مسلح، سرکوبگر و تروریستی است، نقش چشمگیری در ظهور و گسترش گروههای تروریستی و اقدامات تروریستی درجهان، منطقه و ایران دارد، همچنین تمام مراکز اقتصادی و تولیدی ایران را تحت کنترل دارد و موجب فقر و گرسنگی و بدبختی مردم ایران شده است.
این سپاە سرکوبگر حتی باعث بی برقی و بی گازی مردم ایران در زمستان شدە است.
بر اساس این بیوگرافی کوتاە از سپاە پاسداران، مهم و ضروری است کە جامعەی بین المللی و کشورهای غربی این نهاد ضد بشری را جزو تروریستها میدانند ودر لیست گروه های تروریستی قرار میدهند.
سازمان خەبات کوردستان ایران ضمن تقدیر تلاش‌های فعالان کورد و ایرانی، دیپلمات‌ها و نمایندگان پارلمان اروپا برای افزایش فشار بر رژیم آخوندی، به‌ویژه تروریستی نامیدن سپاه پاسداران، از مردم کوردستان تقاضا دارد، برای این پیروزی بزرگ وقرار گرفتن سپاە پاسداران درلیست تروریستی از سوی پارلمان اروپا ،با ابراز شادی و اتحاد و تداوم اعتراضات بە انقلاب ژینا ادامه دهند و برای پیروزی و سقوط کامل رژیم آخوندی فعالانەتر مبارزه کنند.
زندەباد انقلاب ژینا، زن آزادی زندگی
مرگ بر رژیم دیکتاتور اخوندی ایران

سازمان خەبات کوردستان ایران
کمیته مرکزی
29 دیماە 1401 ق
19 ژانویه2023
تاریخ منتشر شدهت: 2023-01-21 14:57:51
بخش ( اخبار ایران )

مصاحبه

سیاسی