آنلاین 41
سازمان خَبات کردستان ایران
تاریخ سازمان خبات

نكاتی اجمالی از تارخچە مبارزاتی سازمان خبات

سازمان خبات كردستان ایران  بیش از 36 سال بدون وقفە علیە رژیم دیكتاتور آ‌خوندی و در راستای احقاق حقوقە حقە مردم كردستان بە مبارزە خود ادامە می دهد. سازمان خەبات در میدان مبارزه انقلابی،مشكلات و فرازو نشیبها را تجربه كرده و با ایمان راسخ و ارادە فولادین و با پشتیبانی تودەهای مردم كردستان توانستە باشكوه سرافراز به مبارزه  آ‌زادیخواهی  ادامه دهد،و با تغییرات جدید در برنامە  و خط مشی  موجودیتش در میدان مبارزە در كردستان ایران را مستحكمتر  كرده و با پشتیبانی بخش عظیمی از تودەهای مردم كردستان بە فعالیت خود ادامە دهد.

به دنبال حمله پاسداران ومزدوران  رژیم بە  كوردستان و قتل و عام مردم كورد بە اتهام واهی ضدانقلاب و ضد اسلامی بودن، و مجبور كردن مردم كردستان به دفاع از خود  سرزمینشان و كوشش در راە حصول اهداف برحق و آ‌زادیخواهی، در آ‌غاز دهە 60 هجری قمری تنی چند از ماموستایان دینی و شخصیتهای مبارز كردستان با رهبری ماموستا سید جلال الدین حسینی كە پیشتر در دفتر ماموستا شیخ عزالدین حسینی فعالیت سیاسی و نظامی داشتند، سازمانی سیاسی، ملی و اسلامی را تأسیس كردند كە با خط و مشی متفاوت از سایر نیروها و جریانهای سیاسی كوردستان  پا بە عرصە گذاشت . در پنجم شهریور 1359 هجری شمسی، مصادف با 27 آگوست 1980 میلادی، سازمان مبارزە ملی و اسلامی كردستان ایران (خەبات)  موجودیتش را اعلام كرد.

اعلام موجودیت سازمان خبات، موجب شادی و مسرت همفكران و هواداران سازمان و بخش وسیعی از مردم كردستان  همچنین موجب استقبال  چشمگیر مردم در مدت زمان كوتاهی از آ‌ن بود.

علارغم مشكلات و موانع متعدد سازمان خەبات  قرارگاه و دفاتر تشكیلاتی اش را در چند شهر و منطقە از شمال تا جنوب كردستان ایران، بنیان كرد، و كادرهای سیاسی  فعالیتهایشان را برای معرفی برنامەهای سازمان و پایەگذاری تشكیلات میان مردم آ‌غاز و پیشمرگانش فعالیتهای  نظامی خود را علیە نیروهای مزدور رژیم آ‌خوندی اجرا كردند. متأسفانە بدلیل موانع و كارشكنی های مختلف از سوی نیرو و جریانهای دیگر  موجب شد تا كار و فعالیت كادر و پیشمرگهای سازمان آ‌نطور كە باید وظایف و امور تبلیغی و تشكیلاتی خود را انجام دهد. مشكلات و موانع تراشیهای وقت سازمان را مجبور ساخت برای توسعە سیاست و حفظ موضع مستقل و غیر جانبدارانە خود در برخی مناطق كردستان مخفیانە فعالیت نماید.

علیرغم آ‌نهمە موانع و سنگ تراشیها، خشبختانە سازمان خبات با حفظ استقلال سیاسی و تشكیلاتی توانست راە پیشرفت را بپیماید  و در بیش از 36 سال موجودیت و حضور فعال در میدان مبارزە، وظایف میهنی و ملی را با صداقت و با كمترین خطا ادامە بدهد. سازمان خبات بدلیل شناخت ماهیت رژیم، شعار سرنگونی رژیم آ‌خوندی كە شعاری اصلی و استراتیژیك را برگزیدە است.

سازمان خبات كردستان ایران، در روند رو بە نمود و پیشرفت خود و در نتیجە برآ‌ورد و سنجش شرایط فعلی و بە دنبال  شدت گرفتن خواستهای ملی و میهنی میان مردم كردستان، لازم دید تا تغییری بنیادین را در برنامە كار سیاسی و استراتژیكی خود ایجاد كند. این تغییرات اساسی  سازمان را در موضعی قویتر قرار داده  وموجب پیشرفت هر چە بهتر اهداف ملی و میهنی كرد و شكوفایی بیشتر در داخل و خارج از جنبش آ‌زادیخواهی كرد در كردستان بودە . در اقدامی مهم و با برآ‌ورد و تحلیلی واقعگرایانە كە از سوی رهبری سازمان و در مشورت با دوستان سازمان خبات  در دراخل كوردستان بە منظور ایجاد تغییراتی با اهمیت و سودمند در مسیر اهداف و جهت سیاسی مطرح شد، اعضای كنگرە سوم را واداشت تا با اعلام موضعی درست ، استراتژی ملی  و اهمیت و ضروریات مبارزە ملی و میهنی را برای رهائی مردم و میهن بە مثابە وظیفە و مسئولیتی اصلی مشخص نمایند كە در كنگرهای  متوالی بر همین استراتژی و سیاست تأكید شد.

سازمان خبات جهت رسیدگی  بە امور كاری و فعالیتی و برای  پشتیبانی ازاقشار مختلف جامعە كردستان، در صفوف خود چند مركز و نهاد متعدد ، مانند سازمان جوانان و سازمان زنان را تأسیس كردە است. میزان حضور زنان در رهبری سازمان خبات 30درصد است، سازمان خبات بر این باور است زنان باید جایگاهی بیشتر و گستردەتر در كار و فعالیت سیاسی داشتە باشند و برایشان این ضمینە را فراهم كند كە از حقوق و آ‌زادیهای خود دفاع كنند.

سازمان خبات، كە از میان تودەهای مردم كردستان قد علم كردە است و تمامی اقشار جامعە در آ‌ن سهم دارند و برای تأمین حقوق و آ‌زادیهای همە مردم كردستان ،نزدیك بە چهل سال است فعالیت می كند، و در این مسیر رشیدترین فرزندانش بدون هیچ چشمداشتی بە مردم و میهن خدمت می كنند، مردم كردستان را بە منبع نیرو و قدرت خود می دانند و بر این باورند كە ملت كرد در كردستان ایران، ملتی زندە و دارای افكار عدالتخواهی و آ‌زادیخواهانە است كە در راە آزادی ملت و آ‌بادی میهن خود هیچ گونە عقب نشینی نخواهند كرد.

سازمان خبات كردستان ایران ضمن صمیمانەترین تبریكات خود بە مردم كردستان بە مناسبت پایان كنگرە ششم (كنگرە شهیدان)، دوبارە تأكید می كند كە تا رسیدن بە حقوق حقە مردم كردستان و سرنگونی رژیم دیكتاتور آخوندی، بدون هیچ وقفەای ،راە شهیدان گلگون كفن سازمان خبات و مبارزە برحق كرد و كردستان را با اتخاذ  برنامەی پیشرفتە و نوین كە بر پیشبرد مبارزە تأثیرگژار خواهد بود، ادامە می دهد، و در این راە هیچ  مشكلی صد راهش نخواهد شد. از تمام اقشار جامعە كردستان می خواهیم كە علیە دشمن اصلی یعنی رژیم آ‌خوندی ایران بە مبارزات خود وسعت دادە و اعتراض و ندای  آ‌زادیخواهی خود را رساتر  و بە اوج برسانند و برای  اتحاد اجتماعی و سیاسی همە با هم بكوشید.

سازمان خبات كردستان از هر جنبش و حركت مردمی كە برای آ‌زادی و پیروزی میكوشد پشتیبانی می كند. سازمان خبات متعلق بە مردم كردستان است و مردم كردستان را صاحب و پشتیبان و دژ محكم و همیشەای خود میداند.
 

درپایان تودەها و اقشار مردم بخصوص جوانان غیور و با ایمان را مخاطب قرار میدهیم  و میخواهیم كە بە سنگر فرزندان سازمان بپوندند. و صفوف پیشمرگان سازمان خەبات برای  استقبال ازشما باز است و می خواهیم برای رسیدن بە خواستەهای ملی و میهنی اسلحە افتخار و شرف را بر دوش بگذارید. و مطمئن باشید در این راە پیروز خواهیم شد.

مصاحبه

سیاسی