له‌سه‌رهێل 94
دووشه‌مه‌‌ 27 گوڵان 2721
سازمانی خه‌باتی کوردستانی ئێران
پیام سازمان مجاهدین خلق ایران بەمناسبت دهمین سالگرد درگذشت بنیانگذار سازمان خبات کوردستان ایران!

بەمناسبت دهمین سالگرد درگذشت بنیانگذار سازمان خبات کوردستان ایران!
دبیرکل محترم سازمان خبات کوردستان ایران
کاک باباشیخ حسینی 
در دهمین سالگرد درگذشت ماموستا جلال حسینی از رجال برجستەی تاریخ کوردستان ایران و بنیانگذارسازمان خبات کوردستان، یاد و خاطرەی آن فقید سازش ناپذیر با رژیم ضد بشری آخوندی راگرامی میداریم.
مردم ستمدیدەی کوردستان،ایران بە،داشتن چنین رجل مبارز و سازش ناپذیری در مبارزە سرنوشت سازی کەبا آخوندهای جانی حاکم برایران در جریان است، افتخار میکنند. ایستادگی و پایداری ماموستا سید جلال حسینی درمقابل فشارهای رژیم ضد بشری آخوندی و ایادی رژیم از برگهای افتخاری سازمان خبات کوردستان ایران است. سند همپیمانی باسازمان مجاهدین خلق ایران کە در سال 1374 توسط ماموستاسید جلال حسینی امضا شد سندی ماندگار است کەباعث تحکیم پیوند عادلانەی جنبش مردم کوردستان ایران و مقاومت رهایی بخش سراسری است. وهیچ جایی برای اتهامات سخیف شاە و شیخ دربارەی تجزیە طلبی پیشمرگان و مبارزان کوردستان ایران باقی نمیگذارد . در بزرگداشت ماموستا سید جلال حسینی برادر مجاهد مسعود رجوی"،مسول شورای ملی مقاومت،ایران پس از درگذشت ماموستا،در 30تیر 1389در نشست بامجاهدین اشرف گفت: راستی در ردیف شهیدان و صدیقین بەمناسبت 30 تیر ازماموستا سید جلال حسینی هم یاد کنم روانش شاد ودرود بر او و سازمان مبارز کوردستان ایران خبات" و بر پیشمرگان و کادرها و کاک باباشیخ "دبیرکل خبات کە بە راە این رهبر شایستە کورد،ادامە بدهند و ادامەخواهند داد. راستی کە من،در ماموستا،در دیداری کە دراواخر سال 75با آن بزرگوارداشتم مردی دانشمند، فرهیختە و بسیار محکم و ایستادەبر روی اصول یافتم. راهبری و سمبلی برای کوردستان ایران و پیشمرگان و مردمش از ایستادگی، ازاینکە مقهور رژیم نشد و ازاینکە پاک و پاکیزە ازاین جهان رفت و از اینکە وعدەهای رژیم اورا بە نفریفت. و همچنین تهدیهای رژیم. راستی کە ماموستا،سیدجلال حسینی ازمردان بزرگ کوردستان ایران است از برجستە ترین نمونەها بعدازقاضی محمد کە هموطنان و پیشمرگان کورد بەاو خواهند بالید. امیدوارم کەسمبلی، درسی ونمونەای باشد برای ایستادگی و مرز بندی در برابر این رژیم برای آزادی ایران و خودمختاری کوردستان باشد،کەبعداز سرنگونی این رژیم واعلام خودمختاری کە از تعهدات شورای ملی مقاومت و دولت موقت است ، بتوان یاد ونام اورابیشترو بیشتر زندەداشت. 
درود بر ماموستا سید جلال حسینی 
یارو همرزم دیرین مجاهدین و مقاومت ایران وارتش آزادی 
سازمان مجاهدین خلق ایران، هموارەیاد وخاطرەی آن فقید سرفراز را گرامی میدارد .
سازمان مجاهدین خلق ایران
31تیرماە 1399
ڕێکه‌وت: 2020-07-26 21:19:38
به‌شی ( سیاسی )

دیمانه

سیاسی