له‌سه‌رهێل 77
یه‌کشه‌ممه‌ 4 ره‌زبه‌ر 2721
سازمانی خه‌باتی کوردستانی ئێران
سازمان خەبات كوردستان ایران در سە مرحلە تاریخی

سازمان خەبات كوردستان ایران یكی از جریانهای انقلابیست كە 36 سال قبل در تاریخ 5 شهریور 1359 هجری شمسی  در عمق كوردستان ایران و بر اساس ضرورتهای جامعە برای پاسخ بەخلا  های فكری موجود در جامعە كوردستان پا بە عرصە سیاسی نهاد و رسما اعلام موجودیت كرد. از آ‌ن زمان تا كنون بدون وقفە در خدمت جنبش مشروع خلق كورد بودە و در این مسیر دارای تاریخی پاك و پر از دستاورد و افتخار است. 

در این نوشتە كوتاە تلاش می شود تاریخ تشكیل سازمان خەبات از شكلگیری فكر تاسیس  تشكیلاتی همچون سازمان خەبات و مراحل و تاریخ و شرایط كنونی آ‌ن تشریح شود .در همین راستا تاریخ سازمان خەبات را بە 3 مرحلە متفاوت( پیش از تشكیل رسمی و بعد از تأسیس و اعلام موجودیت تا توقف مبارزە مسلحانە و از دهە 80 تا كنون) تقسیم نمودە و از همین دریچە افق پیشروی سازمان خەبات را بە تصویر می كشیم. 

تاریخ قبل از تشكیل رسمی سازمان خەبات :

 غالبا هر فكری از ابتدا  توسط یك شخص طرحریزی شدە و سپس پروسە یافتن همفكر و اعلان آ‌ن و قدمهای بعدی آ‌غاز می گردد. بە همین گونە فكر تأسیس سازمان خەبات كوردستان نیز در ابتدا از جانب رهبر فقیدمان جناب ماموستا سید جلال حسینی شكل گرفت و با در میان گذاشتن آ‌ن با سایر رهبران سازمان خەبات در آ‌ن زمان، تشكیل سازمان خەبات را وارد مرحلە عملی و اجرایی نمودند. 

تاریخ مبارزات و فعالیتهای جناب ماموستا سید جلال حسینی در زمان قبل از تشكیل رسمی سازمان خەبات، تاریخی جداگانە از تاریخ سازمان خەبات نیست و در حقیقت بخشی از افتخارات تفكیك ناپذیر این تشكیلات محسوب می شوند. 

تاریخ رهبریت ماموستا سید جلال بە چندین سال قبل از انقلاب ملتهای ایران علیە رژیم شاە بر می گردد كە بە واسطە دانایی، صداقت، معتمدی و میهن پرستی  بسیار وظیفە رهبری نمودن مبارزات و انقلاب مردمی را پذیرفت و  و با توجە بە شجاعت و پیش قدمی جناب ماموستا در همە تظاهرات مردمی این وظیفه خطیر را بە بهترین شكل ممكن بە انجام رسانید. پس از سرنگونی رژیم شاە و روی كار آ‌مدن رژیم آ‌خوندی نیز فعالیت و وظیفه رهبریت جناب ماموستا ادامە داشت و همانطور كە در تاریخ آ‌مدە جناب ماموستا تحت نام دفتر ماموستا شیخ عزالدین در اكپر شهرهای كوردستان ایران برای مردم سخنرانی نمودە و مردم را بە مبارزە و تلاش برای دستیابی حقوقشان تشویق نمودە است و همینگور یكی از اعضای هیات معتمدان در برابر دولت تازە برسركار ێ‌مدە بود. ماموستا در زمان دولت بازرگان از طریق دریافت اسلحە از فرماندار سنندج با خرد سیاسی خود و تقسیم آ‌ن در بین مردم شهر و روستاهای منطقە بانە یك نیروی پیشمرگ نسبتاً آ‌مادە برای مقابلە با نیرویهای ضد مردمی رژیم را تحت فرماندهی خود داشت كە همانا همین نیروی پیشمرگ قادر بە انهدام گارد كاركشتە جاویدان شد كە از سردشت عازم شهر بانە برای پایان دادن بە غائلە كوردستان بودند. این عملیات بە حدی بزرگ و موثر بود كە خمینی ناچار  طی پیام رادیوی اعلام نمود كە مردم كوردستان من صدای شما را شنیدم و اعلام آ‌تش بس نمود. در این عملیات 8 تن از پیشمرگهای سازمان خەبات بە مقام والای شهادت رسیدند و عملیات كە بە عملیات جادە هژدەدولان موسم است تحت فرماندهی و امر ماموستا بە موفقیت رسید. 

ماموستا سید جلال حسینی بنا بە دلایلی و با توجە بە پیش آ‌مدن شرایطی جدید فعالیت برای عملی نمودن فكر تأسیس سازمان خەبات را آ‌غاز نمود و اولین اشخاصی كە این فكر را با آ‌نها در میان گذاشت جناب ماموستا شیخ عزالدین حسینی و ماموستا عبدالرحمان زبیحی بودند و حتی ماموستا عبدالرحمان زبیحی طرح اولیە متن اساسنامە سازمان خەبات كە بسیار وجهە تشابە با مرامنامە جامعە احیاْ  كورد (ژیكاف) داشت را بە تحریر در می آ‌ورد. از اشخاص دیگر كە در همین رابطە مورد مشاورە و همفكری قرار گرفتە است آ‌قای كاك احمد مفتی زادە بود كە متاسفانە بە دلیل دستهای نهانی اساسنامە و این حركت آغازین با شكست مواجە می شود. مشكلات و موانع موجب سردی و توقف جناب ماموستا سید جلال حسینی نشد و در نهایت با تلاش و خستگی بسیار روز 5 شهریور 1359 با حضور جناب ماموستا سید جلال حسینی ، ماموستا خضر عباسی، عبداللە آ‌رام، ماموستا خلیل شریفیان، ماموستا كریم صیادی، ماموستا حسین طرجی و تنی چند از شخصیتهای دیگر سازمان خەبات كوردستان ایران رسما اعلام موجودیت نمود. 

ضرورتهای تأسیس سازمان خەبات:

مرحلەای كە سازمان خەبات در آ‌ن وارد عرصە مبارزە و كار سیاسی علیە رژیم شد، از نظر روندهای فكری ، روند چپ اكثریت نیروهای سیاسی آن زمان را در بر گرفتە بود و فقدان جریانی با اندیشە ملی و اسلامی كە قادر بە جذب پتانسیلهای مخصوص مردمی در جامعە كوردستان باشد با هدف پیشبرد مبارزەای همگانی قابل محسوس بود و همینطور با توجە بە غلبە فكر چپ در كوردستان خمینی توانست شمار كثیری از مردم ایران را فریب دهد و طی فرمانی شرمگین حكم جهاد علیە مردم مسلمان كوردستان را صادر نمود و در آ‌ن زمان گفتمان سازمان خەبات پاسخی دندان شكن ، برای باطل نمودن این ادعاهای كذب علیە مردم كوردستان و در همان حال تلاشی برای پر نمودنخلا  فكری كوردستان محسوب می شد. می توان گفت این دو دلیل اصلی ترین و حائز اهمیت ترین دلایل تأسیس سازمان خەبات هستند. در این مرحلە 8 تن از پیشمرگان سازمان خەبات بە شهادت رسیدند و طی این مرحلە دهها افتحار و دستاورد و داستان قهرمانی و نبردی بە ثبت رسید. 

علیرغم مدنظر قرار داد كارآ‌كتیرهای گوناگون در شكل گیری این مرحلە اما شحص جناب ماموستا سید جلال حسینی نقش آ‌فرین و بازیگر اصلی این مرحلە تاریخی بود. 

مرحلە پس از تشكیل رسمی سازمان خەبات تا توقف مبارزە مسلحانە: 

پس از آ‌نكە مبارزات آ‌شتیجویانە خلق كورد از تشكیل هیات نمایندگان خلق كورد گرفتە تا تقدیم مادەهای درخواستی كورد و نشستهای پی در پی و شكست همە تلاشها از جانب حاكميت مرحلەای نوین در مبارزات خلق كورد با حكومت آ‌خوندی آ‌غاز گردید كە بە مرحلە مبارزات مسلحانە نامیدە می شود. خلق كورد ناچار بە این شد كە برای حفاظت از كرامت و موجودیت خود اسلحەها را از ضامن درآ‌وردە و و از خود دفاع نماید. یكی از مراحل پر افتخار تاریخ مبارزات خلق كورد در كوردستان ایران پس از روی كار آ‌مدن رژیم آ‌خوندی این مرحلە بود كە در آ‌ن فرزندان غیور و فداكار كوردستان در راستای صیانت از خاك و میهن ستمدیدە اسلحە در دست گرفتە و سربلند و سرافراز بە استقبال شهادت رفتند. هزاران فرزند رشید و فداكار كوردستان از از جان و روح خودگذشتە و در برابر پایمال كردن حقوق و ستمگریهای آ‌خوندها ایستادە و جواب گلوللە و باروت را با گلوللە و باروت دادند.  سازمان خەبات كوردستان ایران یكی از نیروهای انقلابی بود كە در این مرحلە حساس پیشمرگهای نترس و شجاع صفوفش بزرگترین حماسەها آ‌فریدند و شمار شهدایش كە بیش از 450 شهید می باشد سندی بر حقانیت این واقعیت است. فراتر از این نیز رهبران و فرماندهان سازمان خەبات همیشە در صف اول و خط مقدم جبهە نبردهای چریكی بودە و بسیار فداكارانە و دلیرانە سینە آ‌نان سپر خاك و میهن و همرزمانشان بودە است. این مرحلە با خون صدها فرزند رشید كوردستان و دەها رهبر و فرماندە قهرمان، همچون شهید ماموستا سید خلیل شریفیان، شهید عبداللە آ‌رام، شهید سید عبدالكریم حسینی، شهید خالد حسن نژاد، شهید طاها روحی، شهید عبداللە همزە، شهید عباس شكاك، شهید تاهیر خوریاوایی، شهید ملا علی رسولی، شهید حسین كریمی، شهید رحمان قادری و شهد توفیق كریمپور و دەها فرماندە قهرمان دیگر  بە ثبت رسیدە است. شجاعت پیشمرگان سازمان خەبات نە تنها در میادین جنگ بلكە در سیاچالهای رژیم نیز زبانزد عام و خاص بودە و مقاومت كم نظیر پیشمرگان سازمان در زندانهای رژیم نمونە شجاعت و قهرمانی فزندان كورد بودە است . پیشمرگهای دلیری همچون شهید عطا سنندجی (قادری)، شهید عبداللە همزە، شهید خلیل رشاش، شهید مظفر رحمانی، شهید طالب مرادی، شهید طاهر یاكوباوایی، شهید حسن سلیمی، شهید كاوە نانوایی و چندها شهید قهرمان دیگر كە شجاعت و ایمان عمیقشان توسط همبندهایشان مورد بحث قرار گرفتەاند و قهرمانی این عزیزان در دفتر مقاومت زندانیان سیاسی هرگز محو نخواهد شد. 

در این مرحلە ضمن دخیل بودن چندین فاكت دیگر شهدای سربلند سازمان خەبات بازیگر و نقش آ‌فرین اصلی  بودند.

مرحلە آ‌غاز دهە هشتاد تا كنون:

این مرحلە از ابتدای دهە هشتاد هجری شمسی و دقیقتر از سال 1384  شروع می شود و با ایجاد تغییر و تحولات در ساختار سازمان خەبات، تشكیلات با شكوفایی بیشتر و جهشی چشمگیر روبرو می شود.  سال 1384 سازمان خەبات كوردستان ایران  كنگرە سوم خود بە نام كنگره ترقی  را برگزار نمود و طی تغییراتی چشمگیر اوج انعطاف و سازماندهی این تشكیلات را با شرایط و تغییرات روز و همسو با روند پیشرفت جهانی از خود بروز داد. طی كنگرە سوم ، سازمان خەبات ملی و اسلامی كوردستان ایران بە سازمان خەبات كوردستان ایران تغییر یافت و فكر تأسیس حكومتی اسلامی در كوردستان بە بنیاد حكومتی دمكراتیك و پارلمانی كە حقوق همە ادیان و ملیتها و اقلیتها در آ‌ن محفوظ باشد، تغییر دادە شد. سازمان خەبات كوردستان ایران با این تغییر محسوس  اثبات نمود كە تشكیلاتی دگم و محافظە كار نبودە و  و ظرفیت تغییر و نوآ‌وری و نوسازیهای بسیار چشمگیر را  دارد  و در حقیقت هم انجام دهندە همە این تغییرات از تدوین اساسنامە گرفتە تا تبلیغ و جذب همفكر و عملی نمودن آ‌ن بە شخص كاك باباشیخ حسینی دبیركل كنونی سازمان خەبات باز می گردد. 

سازمان خەبات كوردستان ایران اگر تا قبل از برگزاری كنگرە سوم نمایندگی قشری از جامعە را می نمود، با این تغییر و تحولات در اساسنامە خود در مسیر نمایندگی همە آ‌حاد مردم كوردستان و دفاع از حق و حقوق همگانی قدم برداشتە و بە معنای واقعی كلمە یك تشكیلات ملی و میهنی است. 

البتە ضمن این بر این اعتقاد است كە كماكان دین مقدس اسلام یكی از منابع برای قانونگذاری مورد استفادە قرار گیرد. جدایی دین و دولت می تواند برای مرحلە كنونی جامعە كوردستان جوابگو باشد، اما صحبت از جدایی دین و سیاست را اشتباە می داند.  سازمان خەبات بر این اعتقاد است كە بایستی همە اعتقادات و بینشها مشاركت دادە شوند در تدوین قانون اساسی و مدیریت حكومت آ‌تی كوردستان تحت سیستم پارلمانی و دمكراسی باشد  و بە همین خاطر در یكی از بندهای اهداف عمومی اساسنامە سازمان خەبات آ‌مدە است كە همنچنانكە از اطلاعیە حقوق بشر و سایر قوانین و میثاقهای بین المللی و توافقنامەهای اجتماعی و  تفكرات دیگر باید استفادە نمود ، از دین اسلام نیز كە دین اكثریت جامعە كوردستان می باشد، همچون یكی ازمنابع استفادە خواهد شد و در همان حال همە ادیان نیز مورد احترام قرار خواهند گرفت با در نظر گرفتن تمامی حقوق و مزایایشان. همچنین هر گونە فكر افراطی و دگم سلب فعالیت شدە و راە برای پیروان افراطی گری باز نخواهد بود. در اساسنامە سازمان خەبات اصل حكومت دمكراتیك و پارلمانی بە معنای مشاركت همگانی در امور حكومت تغییر ناپذیر خواهد بود. 

تغییر خط فكری سازمان خەبات گامی بزرگ بود و در این مرحلە و پس از  چندین سال با شكوفایی و پیشرفت بیشتر سازمان خەبات در بیشتر میادین مبارزە پاسخی مثبت برای همە تحولات بود.

ضمن سایر فاكتورهای موجود من جملە  حمایت رهبر جاودانە ماموستا سید جلال حسینی از همە تغییر و تحولات پیش آ‌مدە و حتی گام برداشتن برای بە موفقیت رساندن و پیشبرد خط فكری تازە و همچنین وجود یك تیم مدیریت پركار و جوان، بازیگر و نقش آ‌فرین این مرحلە از تاریخ سازمان خەبات آ‌قای كاك باباشیخ حسینی دبیركل سازمان خەبات كوردستان ایران می باشد كە بە اثبات رسانید كە نەتنها در میادین مبارزات مسلحانە بسیار لایق می باشد بلكە در میادین سیاسی نیز بسیار دوراندیش و دانا و لایق است. 

افق پیشروی سازمان خەبات:

امروز پس از 35 سال ، سازمان خەبات كوردستان تشكیلاتی است كە در همە معادلات سیاسی كوردستان و ایران  نقش آ‌فرین است و دارای جایگاە و مقام ویژە خود بودە و هر روز بیش از گذشتە در مسیر پیشرفت و تعالی گام بر می دارد و تأكید بر اصول سیاسی و دوری از جنگ و اختلافات داخلی و صداقت و فعالیت مستمر با نفسی ملی در راستای خدمت بە جنبش آ‌زادیخواهانە خلق كورد، سیمای بسیار عزیز و پر از اطمینان و قوت قلب را در نزد مردم كوردستان ایجاد نمودە و همین اعتماد فراوان مردمی ، مسئولیت رهبری  و فعالین راە سازمان خەبات را بیشتر نمودە و همە فعالیت این تشكیلات را برآ‌ن داشتە كە با تمام توان در راە دستیابی بە حقوق پایمال شدە خلق كورد و تأسیس حكومتی دمكراتیك و پارلمان در كوردستان ایران تلاش بنمایند.  

 
ڕێکه‌وت: 2016-03-24 18:38:11
به‌شی ( وتاری سیاسی )

دیمانه

سیاسی