له‌سه‌رهێل 70
پێنجشه‌ممه‌ 1 ره‌زبه‌ر 2721
سازمانی خه‌باتی کوردستانی ئێران
بەسوی كنگرە ششم سازمان خەبات كنگرە شهیدان

باباشیخ حسینی

در تاریخ مبارزات مردم كوردستان ایران، سازمانها و جریانهای سیاسی متعددی برای آزادی و احقاق حقوق مردم كورد فعال بودە و بە بە مبارزە سیاسی و نظامی ادامە دادە اند كە طی سالیان مبارزە مشروع و انقلابی، بسی فداكاری ، جانفشانی و شهادت هزاران مبارز و آزادیخواە و ویرانی وسیع كوردستان را بە دنبال داشتە و كوردستان بە عرصە و سرمشق و پیشگام مبارزە انقلابی و دمكراتیك تمام ایران تبدیل گشتە است.

در 38 سال حاكمیت رژیم سركوبگر آخوندی، كوردستان بە سنگر آزادیخواهان و دژ محكم در برابر حاكمیت قرون وسطایی تبدیل شدە و مردم كورد و پیشمرگان و آزادیخواهان در برابر سركوب و جنایتهای حاكمیت ضد مردمی آخوندی بە مبارزە انقلابی تداوم بخشیدەاند. دراین راستا سازمانها و احزاب سیاسی هر یك بە نوبە خود در هدایت مردم و پیشتازی مبارزە انقلابی سهیم بودەاند كە سازمان خەبات در مسیر مبارزە انقلابی و مردمی در برابر حاكمیت آخوندی نقش بسزای ایفا نمودە است. 

سازمان خەبات در این سالیان با تحمل سختیهای مبارزە و رشادت و جانفشانی فرزندان غیور كوردستان بر شماری از اصول مبارزاتی پافشاری نمودە و علارغم هرگونە فشاری، بر این اصولهای تشكیلاتی پایبند بوده و باقی خواهی ماند. یكی از اصولهای تغییر ناپذیر سازمان خەبات رد هرگونە مماشات و مذاكرە با آخوندهاست كە باتوجە بە شناخت كامل رژیم آخوندی و كارنامە حاكمیتداری آخوندها بە روشنی، درستی این خط مش مشهود بودە و سازمان خەبات هر گونە مماشات با رژیم را بە زیان مردم كورد و مبارزە انقلابی آن دانستە و رژیم ایران از ترفند به اصطلاح مذاكره، برای مشروعیت حاكمیت ضد مردمیش و همچنین ضربە زدن بە مبارزات آزادیخواهانە مردم ایران استفادە كردەاست.

سازمان خەبات در طول 37 سال تاریخ مبارزاتی بر سیاست نە، بە مذاكرە و سرنگونی حاكمیت آخوندی و استقرار حكومت دمكراتیك ومردمی و پارلمانی پایبند بودە و آن را از اصول خدشە ناپذیر مبارزە رهایی بخش و مشروع دانستە است.

پیشنهادم بە اعضا و دوستان در كنگرە ششم سازمان خەبات پایبندی بر این أصول مبارزاتی و گسترش هرچە بیشتر فعالیت در راستای مبارزە در برابر حاكمیت قرون وسطایی آخوندی میباشد.

بە امید هرچە باشكوە تر برگزار كردن كنگرە ششم، كنگرە شهیدان و سرنگونی رژیم آخوندی و احقاق حقوق مردم كوردستان در ایرانی آزاد و دمكراتیك.

 

 
ڕێکه‌وت: 2017-01-18 09:42:52
به‌شی ( وتاری سیاسی )  به‌شی : هه‌واڵی کوردستان   کات : 2021-09-22

باوکی ڕامین حسێن پەناهی کۆچی دوایی کرد

به‌شی : هه‌واڵی کوردستان   رۆژ: 2021-09-16


سەعید ئەفکاری برای نەوید ئەفکاری دەست بەسەر کرا.

به‌شی : هه‌واڵی ئێران   رۆژ: 2021-09-13

دیمانه

سیاسی