له‌سه‌رهێل 102
یه‌کشه‌ممه‌ 4 ره‌زبه‌ر 2721
سازمانی خه‌باتی کوردستانی ئێران
نكاتی اجمالی براى سازمان خبات در بستر كنگرە ششم!
بخش اول:

سازمان خبات كردستان ایران، كه بیش از 37 سال از تأسیس آن میگذرد، سازمانى سیاسی ملی و میهنی و آ‌‌زادیخواە میباشد كه خود را متعهد بە مبانی و قوانین بشردوستانە می داند و در نظر دارد در چند ماە آیندە كنگرە ششم خود را برگزار كند.

سازمان سیاسی یك ارگان  جمعی است كە بە طور سازمان یافتە یك برنامەی كاری و سیاسی را برای احقاق خواستەهای مردم  دنبال می كند. هر سازمان سیاسی و تشكیلاتی دارای  یك برنامە است، كار تشكیلات این است كە برنامە را تدوین و اجرا كند. سازمان سیاسی عضو می پذیرد، كادر تربیت می كند، تداركات مادی فراهم می كند، با مردم ارتباط برقرار می كند. همە اینها برای اجرائی كردن خدمت بە مردم در برنامەی سازمان و دستیابی بە هدف تعیین شدە است.

سازمان سیاسی در حال مدیریت و بازبینی و آبدیت فعالیتهای خود می باشد تا بتواند بالاترین كارائی را برای تلاشهای خویش تأمین كند.

بعد از این تعریف، لازم است بە فلفسە وجودی سازمان اشارە كرد كە سازمان در پاسخ بە یك سری نیازها ایجاد شدە و هدف آ‌ن رفع نیازهاى جامعه است. برای همین قبل از هر اقدامی باید مشخص شود كە چە اهدافی منجر بە تشكیل سازمان خبات گردیدە است؟

سازمان خبات كردستان ایران برای رهائی ملت كرد و سرنگونی رژیم ولایت فقیە و تأسیس حكومتی انتخابی و دمكراتیك در ایران و كردستان، همچنین احقاق حقوق ملی و سیاسی ملت كرد و رفع تبعيضها اعلام موجودیت كردە است.

با گذشت 37 سال از تأسیس سازمان خبات، متأسفانە  هنوز اهداف آ‌ن محقق نشدە است، درعین حال برای اینكە شرایط مدام در حال تغییر است و این تغییرات تأثیرات زیادی بر كردستان و ایران، همچنین عملكرد سازمان دارد، طبق معمول كنگرەهای خود را برگذار كردە و برنامە و استراتژیك و تاكتیكها و اركان تشكیلاتی را بازبینی كردە و مطابق با تغییرات بوجود آ‌مدە برنامەهای سازمان را تنظیم می كند.

برای اینكە بتوان كنگرەای رضایت بخش و پیروز داشتە باشیم، بعد از خواندن و سنجیدن اقدامات و سیاستهای گذشتەی سازمان، برای طراحی و رسیدن بە استراتژی مطلوب  آ‌یندە، بە طور كلی باید "چند گام اساسی" را در نظر داشتە باشیم.

ـ تعیین و تدوین اهداف آ‌یندە سازمان: این مرحلە مهمترین مرحلە كار سازمانی است. وظیفە تعیین و تدوین اهداف آیندە بە عهدە كنگرە سازمان و بە معنی درك و تشخیص صحیح مأموریت و مقاصد سازمان است. ارزشها و انتظارات جامعە از سازمان و امكانات و منابع سازمان، در تعیین اهداف سازمان اهمیت دارد.

ـ شناخت اهداف و استراتژیهای موجود سازمان: منظور بررسی اهداف و مأموریتهای فعلی سازمان و تعیین فاصلەی اهداف با عملكردها و اختلاف آ‌نها با هدفهای تعیین شدە است.

ـ تجزیە و تحلیل شرایط محیطی: در این مرحلە باید از عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، فنی و اقلیمی مؤثر بر سازمان و اهداف آ‌ن آگاهی كامل داشت. بدین منظور بە سنجش تغییرات عوامل محیطی و آثار آن بر سازمان و همچنین شناسایی و تحلیل تهدیدها و برنامەهای دشمن بیرون از سازمان و در دراخل بررسی و بە آ‌ن پرداختە شود.

ـ تجزیە و تحلیل منابع و امكانات سازمان: در این مرحلە كنگرە تلاش می كند امكانات سازمان از جهت منابع كلیدی و استراتژیك را ارزیابی كند و همچنین آ‌مار كلی از امكانات سازمان برای تحقق اهداف آیندە بە دست آورند. شناسایی ضعفها و نارسایی های داخلی سازمان نیز در كنگرە  و این مرحلە صورت گیرد. بررسی و ارزیابی محیط داخلی با توجە بە منابع (درون دادها)، استراتژیهای جاری سازمان (فرایندها) و عملكردها (برون دادها) باید صورت بگیرد. برای نمونە رژیم ضد مردمی آخوندی سعی دارد با اجیر كردن افراد در داخل و خارج سازمان، رهبری سازمان را مورد حملە قرار دهد،  در كنار این نقطە مهم باید كم و كاستی های خود در سازمان خبات را دید كە كم كاری اعضاو كادرها و مسائلی همچون امكانات و دارائی سازمان از ضعفهای درونی هستند كە باید بە آ‌نها رسیدگی شود.

ـ شناخت وضع موجود سازمان: این مرحلە، حاصل اطلاعات جمع آ‌وری شدە در گامهای پیش، یعنی بە دست آ‌وردن تصویر كاملی از اهداف موجود، منابع موجود، شرایط محیطی سازمان و آثار آ‌نها بر یكدیگر می باشد.

ـ تعیین تغییرات مورد لزوم در ستراتژیها: تعیین فاصلە میان اهداف و استراتژیهای آیندە و پیشبینی ضرورت انجام تغییرات و اقدامهای لازم.

ـ تصمیم گیری در مورد استراتژی مطلوب: در این مرحلە در ابتدا استراتژیهای ممكن تعیین می شود. سپس بە ارزیابی هر یك از این استراتژیها پرداختە می شود و در نهایت استراتژی اصلح از میان استراتژیهای یافت شدە انتخاب می شود.

در ادامە دست روی تضادها و نواقص موجود در اهداف سازمان خبات كردستان گذاشتە و بە آ‌نها خواهیم پرداخت.

ڕێکه‌وت: 2017-01-27 12:52:10
به‌شی ( وتاری سیاسی )

دیمانه

سیاسی