له‌سه‌رهێل 69
پێنجشه‌ممه‌ 1 ره‌زبه‌ر 2721
سازمانی خه‌باتی کوردستانی ئێران
نكاتی اجمالی برای سازمان خبات در بستر كنگرە ششم!
بخش دوم

در قسمت اول این مطلب، كلمە سازمان را خلاصەوار تعریف كردیم و بە اقدامات اولیە و وظایف عمدە و مهم سازمان، فلسفە وجودی، تشخیص و تعیین اهداف و برنامەهای راهبردی سازمان در كنگرە پرداختیم و طبقەبندی كرده و شرح دادیم. حال بە آن بند و مادە از اهداف سازمان خبات كردستان ایران می پردازیم كە در كنگرەهای قبلی تصویب شدە و در كنگرەی ششم لازم به بازنگری است و دوبارە مورد بحث تبادل نظر قرار گیرد. 

برای همین جای دارد حال این موراد را مورد بحث قرار دهیم . اگر چە برنامە و اهداف عمومی سازمان خبات بە شیوەی امروزی و مدرن طراحی شدە ولی نباید از مسئلە مهمی كە در آ‌ن كم كاری شدە غافل شد آنهم تمام بندهای اهداف عمومی سازمان خیلی خلاصە و چكیدە و كوتاە است و برای فهم بیشتر از آ‌‌‌نها بایستی بند بە بند تفسیر شود، و این یكی از نكات ضعف برنامەهای سازمان است. از طرفی دیگر اگر كمی با دقت بە كل برنامە و اهداف عمومی بنگریم پی خواهیم برد كە در اهداف عمومی ما تناقض وجود دارد، بعضی از بندها با هم در تچاد هستند و لازم است در این كنگرە بە شیوەای دقیقتر بە این موارد رسیدگی شود. برای مثال، سازمان خبات برای احقاق حقوق مردم كردستان در چارچوب ایران فعالیت می كند و می كوشد، ولی در بند الف اهداف عمومی آ‌مدە است كە سازمان خبات كردستان ایران برای تأسیس حكومتی انتخابی، دمكراتیك و پارلمانی در "كردستان" می كوشد. كە این جملە می تواند مفهوم و معنای دیگری داشتە باشد. در حالى كه در موارد و بندهای بعدی چند بار بە برنامەهای خود در چارچوب ایران اشارە شدە، بخصوص در بخشهای بعدی اهداف ما درباره تقسیم قدرت با حكومت مركزی نظر و برنامه خاص خود را داریم، برای همین است باید همه مفاد و بندهای اهداف را همسان كرد.

همچنین بند ج اهداف عمومی كه آ‌ن هم باید با دقت بازبینی شود، مسئله استفاده از دين اسلام براي تدوين قانون اساسي است. به نظر من، ما باید تفسیر دقیقی از دمكراسی داشتە باشیم، در این بارە مباحث زیادی در مورد اسلام و دمكراسی هست. "استفادە" از دین برای تدوین قانون بە شرط نبود تضاد با دمكراسی خود جای بحث و گمان زنی است و اساسا يك نوع دوگانگی در آن ديده مى شود، بهتر است قانوانین بین المللی و در صدر آ‌‌‌نها اعلامیە حقوق بشر پیش شرط استفادە از دین برای تدوین قانون اساسی باشد، چون مشكل اصلی خود "دین" نیست بلكە قانون مجازات اسلامی است. در ادامە این بحث پرسشی خود را پیش می كشد و بايد براى آن جوابى روشن و درستى داشته باشيم، كه ما تا چە اندازە و در كدام موارد برای تدوین قانون از دین استفادە خواهیم كرد؟

در حقیقت دین بخصوص اسلام و دمكراسی باهم تضاد ريشه اى دارند كە بە چند بخش مهم آ‌‌ن اشارە می شود، در دين اساس "اعتقاد" است ولى در دمكراسى اساس قرارداد. واحد در دین اسلام مؤمن است ولی در دمكراسی شهروند! رابطه در دين عمودى است يعنى رابطه بين فرد و خدا ولى رابطه در دمكراسى افقى يعنى رابطه شهروند با شهروند. جامعە كردستان با اینكە اكثریت مسلمان هستند ولی ادیان و مذاهب دیگر و حتی دارای شمار زیادی غیرە دین است. در این شرایط سازمان خبات كە در اغلب برنامەهایش بە حق شهروندی ارجعیت می دهد نمی تواند این دو را همسان كند. نقطە دیگر این است كە سازمان خبات خواهان تأسیس حكومت و نظام پارلمانی و دمكراتیك است یعنی پارلمانتاریسم دمكراتیك، كە دارای قانون و پروسەی قانونی است ولی در بهترین حالت نمونەهای دینی دارای شورا هستند كە مشورتی است. بە نظر من ما وقتی بحث از قانون اساسی می كنیم بهتر است قانون مدنی و شهروندی  را مد نظر داشتە باشیم و بر روی آ‌ن پافشاری كنیم.

در بند دیگری كە بە زنان و حقوق آ‌‌نها اختصاص دادە شدە باید تأمل كرد و بهتر بە آ‌‌ن توجە داشت، در اینجا سازمان خبات خلاصەوار وضعیت زنان بە شیوەی كلی و در زمامداری آخوندها در ایران توجە كردە و برنامە خود را در این مورد مطرح كردە است، با اینكە بحث پشتیوانی سازمان از حقوق برابر زنان سالهاست بیان و در محافل گوناگون سازمانی و بر سر آ‌ن پافشاری شدە است، ولی متأسفانە هنوز حقوق برابر زنان در سازمان خبات نهادینه نشدە، و نهاد مختص بە زنان در سازمان خبات در برابر مشقات و آ‌‌زار زنان از جانب نهادهای حاكمیت و در كل جامعه هیچ عمل و برنامه ملموسی را اجرائی نكرده است، در حالی كە برای این مسئلە مهم بایستی سازمان و بخصوص نهاد زنان دارای برنامە برای ریشەیابی مشكلات زنان و تبعیضهایی كە از جانب قدرت و نظام سیاسی فعلی از طرفی و جامعە مردسالار كردستان در طرف دیگر بە آ‌نها روا می شود نداشته، و نتوانستە برنامەهای فرهنگی و روشنگری برای ریشەكن كردن زنستیزی در درون و خارج سازمان و بە طور كلی در جامعە كردستان پراكتیزه كند.

همان طور كه همە به بحرانهای اجتماعی در ایران واقفیم، جامعە ایران و كردستان بە باتلاقی برای مردم تبدیل شدە و مردم دچار چندین آ‌‌سیب و بحران اجتماعی مثل فقر، بیكاری، اعتیاد، دزدی، قتل و ... كە منشأ گرفتە از سیاستهای رژیم هستند، و در بند ج "امور بهداشت و اجتماعی" آمدە كە مسئولیت رسیدگی بە این معضلات بە عهدە حكومت كردستان است، در حالی كە ما امروزە با آ‌نها دست و پنجە نرم می كنیم، برای روبرو شدن با آ‌نها سازمان دارای برنامەهای متعدد باشد. بە این دلیل لازم است سازمان دارای طرح و آ‌‌یین نامەهایی در راستای بازپروری افراد آ‌سیب دیدە باشد.

مسئلەی دیگری كە حائز اهمیت است و باید برای آ‌‌ن برنامەی راهبردی داشت مسئلەی یكسان سازی فرهنگی كە از زمان رضا شاە شروع و در حكومت آخوندها هم دنبال می شود، یكسان سازی فرهنگی است، اين يكسان سازى پروسە دراز مدتی است كە قصد دارد تمام ملتهای ایران را از لحاظ فرهنگی و زبانی یكسان كند، امروزە وقتی بە نتایج آن می نگریم می بینیم فرهنگ ملتهای تحت ستم و بخصوص فرهنگ و زبان كردی در ایران با خطری جددی روبروست، یكی از برنامەهایی كە ما امروزە می توانیم آ‌‌سیبهای زبانی و فرهنگی در كردستان را كمتر و كم رنگ كنیم پشتیبانی از نهادهای مردمی است كە در حال حاضر در اغلب شهرهای كردستان بە شیوەهای گوناگون در حال فعالیت هستند.

ڕێکه‌وت: 2017-02-03 08:48:10
به‌شی ( وتاری سیاسی )  به‌شی : هه‌واڵی کوردستان   کات : 2021-09-22

باوکی ڕامین حسێن پەناهی کۆچی دوایی کرد

به‌شی : هه‌واڵی کوردستان   رۆژ: 2021-09-16


سەعید ئەفکاری برای نەوید ئەفکاری دەست بەسەر کرا.

به‌شی : هه‌واڵی ئێران   رۆژ: 2021-09-13

دیمانه

سیاسی